Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Hållbara idéer

Kommunstyrelsen har beslutat att fram till 2022 avsätta särskilda medel för att driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens verksamheter har därför fått möjlighet att söka pengar för att genomföra projekt som ska stärka omställningen till ett hållbart Mora.

Mora kommun har avsatt 10 miljoner kronor årligen för att stimulera och driva på omställningen till ett hållbarare Mora. Kommunens verksamheter och medarbetare kan söka stöd ur medlen för att genomföra projekt som stärker hållbarheten i Mora.

En beredningsgrupp hanterar ansökningarna och beslutar om belopp upp till 10 000 kronor. För större projekt tas beslut av kommundirektör respektive kommunstyrelsen.

Projektansökningarna bedöms utifrån hur väl de uppfyller följande kriterier:

 • stärker omställningen till ett hållbart Mora,
 • stimulerar till nytänkande,
 • har en konkret och trovärdig plan,
 • utvecklar intern och extern samverkan,
 • kan påvisa synergier mellan flera hållbarhetsaspekter.

Beviljade projekt 2021

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning och socialförvaltning
 • Projekttid: augusti 2021 – juni 2022

Syftet med projektet är att inkludera föräldralediga och hemmavarande föräldrar, vilka har svenska som andra språk, in i vår verksamhet och det svenska samhället. På sikt vill vi att fler i dessa målgrupper besöker öppna förskolan och familjecentral. Det skapar möjlighet till ökad inkludering och social tillhörighet samt som en introduktion för barnen till den ordinarie förskolans verksamhet.

Målen är flera, dels att nå föräldralediga med annat modersmål i ett tidigt förebyggande skede med information om det svenska samhället, kulturen och de rättigheter och skyldigheter som finns i vårt samhälle utifrån ett barnperspektiv. Vi vill även att föräldrarna får en tillhörighet, känner delaktighet, skapar sig sociala nätverk samt får en utveckling av sitt svenska språk. Ytterligare ett mål är att arbeta för en inkludering av målgruppen genom tvärprofessionell samverkan mellan socialförvaltning, för- och grundskoleförvaltning och tillsammans med andra aktörer.

Beviljade projekt 2020

 • Projektägare: Kommunstyrelseförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen
 • Projekttid: december 2020 – december 2022

Projektet ”Digitala vattenståndsmätare” syftar till att säkerställa vattennivåer vid höga flöden. I nuläget finns det inga automatiska avläsningar utan avläsning sker manuellt när behov uppstår. Via projektet kan strategiska avläsningspunkter monteras för avläsning av vattennivåer i kommunen. Projektet är ett pilotprojekt för att utvärdera funktion och nytta av IoT (Internet of Things) inom kommunen, en teknik som kan användas inom många områden.

 • Projektägare: Kommunstyrelseförvaltningen/Utvecklingsenheten
 • Projekttid: Hösten 2020 – hösten 2022

Mora kommun har som målsättning att fler ska ta cykeln i Mora, vilket främjar både miljö och folkhälsa. I projektet ingår installation av cykelmätare och beteendepåverkande aktiviteter för att uppmuntra och främja ökad cykling i Mora under den period då Trafikverket bygger de stora vägar som genomkorsar centrala Mora. En stor del av påverkansarbetet kommer att handla om kommunikationsinsatser som ska stimulera ett mer positivt ställningstagande hos allmänheten som ska leda till att fler väljer cykeln under själva ombyggnation av genomfarten, och att fler även fortsätter att ta cykeln då bygget är klart.

 • Projektägare: För-och grundskoleförvaltningen
 • Projekttid: mars 2020-december 2021

För-och grundskoleförvaltningen har skapat ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att rekrytera lärare från Spanien där övertalighet av lärare råder. I projektet ingår intervjuer, annonsering samt intensivkurs i svenska språket i Spanien. Projektet skapar möjlighet att prova fler vägar att trygga kompetensförsörjning inom skolan vilket bidrar till att ge elever goda förutsättningar genom skolåren.

 • Projektägare: Kultur-och fritidsförvaltningen
 • Projekttid: juni 2020 - december 2022

Digital delaktighet är en demokratisk rättighet och en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. I samhället sker en ständigt ökande digitalisering. Ett faktum är att flera målgrupper saknar den digitala kompetens som behövs för att vara digitalt delaktiga och de halkar därmed efter i den digitala omställningen.

Projektet ska öka digital kompetens och delaktighet hos kommunens medborgare. Projektet planerar många olika aktiviteter för att visa möjligheter och träna färdigheter hos målgrupperna och också involvera aktörer som vill nå ut med sina digitala tjänster.

 • Projektägare: Socialförvaltningen, IFO samt Norra Dalarnas myndighetsservice
 • Projekttid: 2020-02-25 - 2021-12-31

Taligenkänning innebär att socialsekreterare kan tala in sin dokumentation i stället för att som man gör idag, skriva in den via ett tangentbord. Syfte och mål med projektet är att effektivisera dokumentation för att få mer tid till direkt klientarbete och att reducera stress hos medarbetare.

 • Projektägare: Socialförvaltningen, Familjeteamet, IFO
 • Projekttid: 2020-02-25 – 2022-12-31

Projektets syfte är att ungdomsbehandlare ska kunna erbjuda behandlingsinsatser på hemmaplan för barn och ungdomar som har problem med missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende. Målet är att ge större möjlighet för socialtjänsten att upprätta stöd som är långsiktigt och i målgruppens hemmiljö. På hemmaplan kan de använda sig av det nätverk som finns i barnets omgivning samt insatser i form av vård och skola där kontakter redan finns etablerade.

 • Projektägare: Serviceförvaltningen, kostenheten
 • Projekttid: 2020-03-01—2021-12-31

Syftet med projektet är att utveckla ett system med bättre kontroll på antalet matgäster, portioner och att tydliggöra popularitet på maträtter, frekvens under dagen och behörighetsperspektiv. Målet är att minska svinn och överproduktion, förbättring av arbetsmiljö och att skapa en bättre logistik i matsalen.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen
 • Projekttid: Januari 2020-december 2022

Projektet syftar till att skapa goda förutsättningar för Mora kommuns barn och unga att utveckla förmågor och kompetens för att agera ansvarsfullt, respektfullt, tryggt och säkert på nätet. Nätsmarthet blir ett viktigt förhållningssätt för att hantera den omställning i samhället som digitaliseringen innebär. Projektet drivs i samverkan mellan för-och grundskoleförvaltning, socialförvaltning och polisen. Projektet ska inventera behov, planera, organisera och se till att insatser genomförs gentemot barn och ungdomar, vuxna i barnens omgivning.

Beviljade projekt 2019

 • Projektägare: Tekniska förvaltningen
 • Projekttid: Januari 2020—30 juni 2021

Förvaltningen skapar en plattform för en ny typ av verksamhetsuppföljning som bidrar till att öka den digitala kompetensen gällande hantering och visualisering av data i Power BI. Visualisering skapar möjlighet till bättre uppföljning för medarbetare och politiker samt bedöms effektivisera och förbättra förvaltningens verksamhet.

 • Projektägare: Serviceförvaltningen, fordonsparken
 • Projekttid: 2019-12-01—2020-01-31

Genom att förstärka laddinfrastruktur med fler laddstationer skapas möjlighet att utöka kommunens fordonspark med fler elbilar. Laddstationerna ska placeras strategiskt vid kommunens arbetsplatser.

 • Projektägare: Kultur-och Fritidsförvaltningen, Mora kulturhus
 • Projekttid: 2019-10-01—2019-12-31

Mora kulturhus ska köpa in en ellastcykel till kulturhuset som kan nyttjas för bland annat boktransporter i Mora med omnejd.

Projektet är avslutat
En ellastcykel har köpts in efter utvärdering av olika typer av lastcyklar, deras egenskaper och användningsområden. El-lastcykeln finns på plats i Mora kulturhus och är lätt åtkomlig för all personal och har hittills använts för kulturhusets programverksamhet, transporter och vaktmästeriärenden.

Lärande
Användningen av cykeln ännu inte blivit naturlig för all personal i kulturhuset och ytterligare aktiviteter krävs för att åstadkomma detta, då cykeln kräver lite annorlunda teknik än en vanlig cykel. Kurser för att få all personal att våga använda cykeln, samt att göra bokningssystemet tillgängligt för hela förvaltningen planeras.

Vad händer efter projekttidens slut?
Användningen av cykeln är en del av den ordinarie vardagliga verksamheten i kulturhuset.

 • Projektägare: Socialförvaltningen, Anhörigstöd
 • Projekttid: 2020-01-01—2021-12-31

Anhörigstöd skapar ett digitalt verktyg, enbraplats.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som ska komplettera kommunens anhörigstöd. En bra plats är en digital mötesplattform där anhöriga från olika kommuner i landet kan dela information och stötta varandra i sin vardag som anhörig.

 • Projektägare: Socialförvaltningen, socialpsykiatrin
 • Projekttid: 2019-09-11—2021-12-31

Socialpsykiatrin ska köpa en cykel och ”Dramatenväskor” för att bryta mönster hos personer med psykisk ohälsa, inspirera till nya sätt att leva och motivera till att på egen hand skapa nya vanor/livsmönster.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen, Morkarlbyhöjden och Noretskolan
 • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Projektet syftar till att anskaffa och implementera ett digitalt verktyg för samordning av praktikplatser. Verktyget innebär bland annat att praktikplatserna blir sökbara i ett och samma system, att den manuella administrationen minskar och att arbetsplatserna själva kan lägga in samt hålla informationen uppdaterad.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning, Morkarlbyhöjdens skola
 • Projekttid: 2019-09-16—2019-09-20

Morkarlbyhöjdens skola ska genomföra en föreläsning som en del i projektveckan Kärleken är fri. Föreläsningen behandlar om normer, värderingar och utanförskap. Det kan ses som ett led i arbetet mot våld i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet. Föreläsningarna syftar även till att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor.

Projektet är avslutat
Projektet innebar föreläsningen ”Vad händer när bollen inte är rund?” som ett inslag under projektveckan Kärleken är fri på Morkalbyhöjdens högstadieskola.
Föreläsningen har bidragit till att synliggöra och förankra alla människors lika värde, jämställdhet och tydliggöra diskrimineringsgrunderna och har uppmuntrat till ett normkritisk tänkande där varje individ oavsett köns-tillhörighet ska vara fri att välja sin egen framtid.
Föreläsningen fick positiv respons från pedagoger och elever, den berörde och gick hem hos unga.

Lärande: Att vi verkligen måste prata mer om de här frågorna med ungdomarna i kommunen.

Vad händer efter projekttidens slut? Intresse finns från skolorna att fortsätta med temaveckan ”Kärleken är fri”.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning, Hånåkni förskola
 • Projekttid: 2019-06-17—2020-08-30

Förskolan kommer att köpa in två ”lådcyklar”, med plats för 4 barn. Hånåkni förskola är en förskola som använder utomhusmiljön på ett pedagogiskt medvetet sätt och tar tillvara på barnens intresse för det som händer i närområdet. Projektet ska underlätta utomhuspedagogik, öka miljömedvetenhet och kunskap om teknik och omvärld. Även andra förskolor ges möjlighet att låna lådcyklarna.

Cyklarna har flyttat hem till förskolan
Den 2 juni invigdes de två nya ellastcyklarna på Hånåkni förskola. Två pedagoger från kväll- och helgverksamheten, Diana och Jennifer, cyklade dit cyklarna från vaktmästeriet till Hånåkni. Premiärturen gick bra och väl framme visades cyklarna upp för barn och personal. De nya cyklarna firandes med provcykling på gården och isglass till alla barn och pedagoger. Planen var att ha en föräldraaktivitet i samband med invigningen av cyklarna men på grund av coronaviruset skjuts det upp till ett senare tillfälle.

Projektet är avslutat
Lådcyklarna bidrar till att barn och personal, vid kväll-och helgverksamhet, kan upptäcka nya omgivningar och göra utflykter, längre bort än tidigare och mer tidseffektivt än andra alternativ. Cyklarna erbjuder också möjlighet att utveckla utomhuspedagogik, samla skapande material och ta med matsäck. Lådcyklarna förvaras i ett, för ändamålet, nybyggt förråd där även hjälmar, säkerhetsvästar och andra tillbehör förvaras.

Lärande
Projektstarten sköts upp på grund av försenad leverans av cyklar och byggnation av cykelförråd. Projektet har också drabbats av pandemin som har påverkat introduktion av cyklarna till barn, vårdnadshavare och personal. En lärdom är att projekt kan ta längre tid än planerat, kosta mer och att förutsättningar kan förändras.

Vad händer efter projekttidens slut?
Kommande vår planeras prova-på-aktiviteter för vårdnadshavare och även aktiviteter för att inspirera och skapa samarbete med andra förskolor. Detta för att inspirera till att vårdnadshavare, medarbetare och andra förskolor väljer liknande cyklar för miljömedvetna och säkra transporter samt för att ge möjlighet till friskvård under arbetstid för förskolans pedagoger.

 

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning
 • Projekttid: 2019-09-01—2021-12-31

Syftet med projektet är att, med hjälp av ett digitalt screeningverktyg, effektivisera processen för screening av elevers läs- och skrivförmåga och därmed skapa bättre förutsättningar för elevers inlärning i alla ämnen samt göra statistik mer tillgänglig för alla nivåer. Idag är arbetet med screening tidskrävande och görs manuellt av speciallärare och pedagoger. Målet är att tidigt påvisa behov av ledning och stimulans, extra anpassningar eller särskilt stöd.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning
 • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Projektet ska leasa 10 robotar som stöd till elever med lång och oroande frånvaro. Syftet är att med digitala kommunikationssystem att minska ofrivillig ensamhet och social isolering för att få elever som är hemma bli delaktiga i skolan. Elever som av olika anledningar inte kommer till skolan riskerar i förlängningen att hamna i utanförskap och arbetslöshet.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen, socialförvaltningen
 • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Projektet ska förbättra åtgärdsarbetet vid frånvaro, förbättra samverkan, göra fördjupade uppföljningar och kvalitetssäkra arbetet. Målet är att få barn med lång och oroande frånvaro tillbaka till skolan. En fungerande skolgång är en framgångsfaktor för psykisk hälsa samt för det fortsatta vuxenlivet med utbildning och yrkesliv.

 • Projektägare: Gymnasieförvaltningen
 • Projekttid: Läsåret 2019/2020

Genom en forskningsbaserad metod erbjuda flickor i åldern 16-19 år att få delta i ett dansprojekt för att motverka psykisk ohälsa. Deltagarna erbjuds att under två lektionstillfällen i veckan få danslektioner tillsammans med två danspedagoger.

Projektet är avslutat

Det blev större intresse än vi förväntade oss, och en blandning av elever som annars inte umgås alls vilket de själva har pratat om var roligt och givande.
Resultatet har varit framgångsrikt. Utvärderingsenkät och samtal med deltagare visar på bättre mående avseende trygghet, sömn, koncentration i skolan, mindre huvudvärk mm. Flertalet deltagare har uttryckt att dansen har varit en fristad från skolans och samhällets krav.

Vad händer efter projekttidens slut?

Metoden kommer att vara en del av Mora Gymnasiums ordinarie verksamhet höstterminen 2020.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021