Medborgarförslag – bidra till att utveckla kommunen

Har du en ny idé om hur kommunen eller kommunens verksamheter skulle kunna utvecklas och förbättras? Genom att lämna in ett medborgarförslag kan du få möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för dig. Det är också ett värdefullt verktyg för att göra Mora kommun till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Kvinna åker tåg och ser ut som att hon kommit på en idé.

Ett medborgarförslag är ett sätt att bidra till att förändra eller utveckla något på lite längre sikt inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde . Du kan lämna ditt medborgarförslag via e-tjänsten längre ner på sidan, och du kan titta på vilka förslag som andra skickat in.

Innan du börjar är det några saker du behöver veta;

 • Du måste vara folkbokförd i Mora kommun för att ditt medborgarförslag ska tas emot av kommunfullmäktige.
 • Ta endast upp ett ämne i ditt medborgarförslag, om du har fler förslag behöver du lämna in dem var för sig.
 • Ditt medborgarförslag kan bara handla om politiska frågor inom kommunens beslutandeområde.
 • Om ditt förslag innehåller synpunkter på löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning eller sanering av klotter, gör istället en felanmälan. Läs mer under "felanmälan" längre ner på sidan.
 • Om ditt förslag gäller synpunkter på kommunens befintliga verksamheter och tjänster, läs mer under "synpunkter" längre ner på sidan.

Gör så här för att lämna in ett medborgarförslag

Logga in i e tjänsten (se länk nedan). Om du av någon anledning inte kan använda e‑tjänsten kan kommunens kundtjänst hjälpa dig. Beskriv ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

Kommunfullmäktige bestämmer på vilket möte som förslaget ska tas emot. Lämnar du in förslaget i god tid tas det oftast emot på nästkommande sammanträde.

Efter att du har lämnat in ditt medborgarförslag kontrolleras att:

 • du är medborgare i kommunen,
 • ditt förslag endast rör ett ämne,
 • det rör kommunens verksamhet eller sådant som kommunen kan påverka,
 • det inte handlar om myndighetsutövning mot enskild,
 • förslaget inte är odemokratiskt eller rasistiskt.

Du har möjligheten att själv presentera förslaget på det sammanträde där det tas emot. Om du vill det får du ett meddelande om när det äger rum. Du får fem minuter till ditt förfogande. Om du inte vill presentera det själv läser ordförande upp ditt förslag.

 • Ditt medborgarförslag ingår i de förtroendevaldas kallelse och publiceras på hemsidan.
 • Efter att medborgarförslaget är mottaget publiceras det bland mottagna medborgarförslag.
 • Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör kommunfullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget togs emot.
 • Efter att det slutliga beslutet är taget blir du underrättad.
 • Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den.

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.

Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/ verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information kontakta förvaltningens dataskyddskontaktperson.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på morakommun.se/personuppgifter.


Lämna synpunkt, felanmäl eller överklaga ett beslut

Innehåller ditt förslag sådant som rör löpande underhåll, till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter? Då rekommenderar vi dig att göra en Felanmälan.

Har du allmänna synpunkter på kommunens befintliga verksamheter och tjänster? Då rekommenderar vi dig att använda det formulär som finns på sidan Synpunkter.

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har tagit kan du överklaga beslutet. Det finns två olika sätt att överklaga - laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Du kan också överklaga detaljplaner som du berörs av. Du har tre veckor på dig att göra från det att protokollet publicerats på kommunens anslagstavla. Här kan du läsa mer om att överklaga beslut.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024