Robotar för elever med lång och oroande frånvaro

Projektet ska leasa 10 robotar som stöd till elever med lång och oroande frånvaro.

Roboten AV1

Foto: Estera Kluczenko

  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning
  • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Projektets syfte är att med digitala kommunikationssystem minska ofrivillig ensamhet och social isolering för att få elever som är hemma bli delaktiga i skolan. Elever som av olika anledningar inte kommer till skolan riskerar i förlängningen att hamna i utanförskap och arbetslöshet.

Relaterade nyheter

Projektet är avslutat

Satsningen har bidragit till ett mer hållbart Mora genom att flera elever har getts möjlighet att delta i undervisningen trots att de av olika anledningar inte kunnat närvara fysiskt i skolan. Det finns även exempel där elever med hjälp av roboten lockats tillbaka till ordinarie skolgång genom att bl.a. skapa sociala relationer med klasskompisar och lärare. Varje elev vi lyckas locka tillbaka till skolan bidrar även till ekonomisk hållbarhet. Det är även ofta billigare samt ger högre kvalitet än att använda en robot än att anställa en extra resursperson som ska sköta undervisningen för eleven. Roboten har även visat sig kunna vara ett bra verktyg för samverkan med hemmet.

Lärande

Det krävs att många aspekter klaffar för att lyckas med AV1-robotar i undervisningen. Inför varje beslut om robotinsats tas ställning till om förutsättningar finns i skolan, i hemmet och hos eleven för att användningen av roboten ska fungera och ge resultat. Under den första tiden utvärderas robotanvändningen varannan vecka för att säkerställa att man snabbt hittar fungerande rutiner då varje satsning är unik och har olika förutsättningar.

Förarbetet med att ta fram hållbara rutiner för användning, administration och hantering av robotarna är viktigt, till exempel att kontakta andra kommuner som redan har kommit igång för att få ta del av deras erfarenheter och hur de har organiserat arbetet. Utred förutsättningarna inför varje insats med elev och gör en tydlig plan för elevens delaktighet i klassrummet för att kunna anpassa arbetet för att göra undervisningen så tillgänglig som möjligt. Följ sedan upp tätt i början av insatsen för att kunna justera det som ej fungerar bra.

Vad händer efter projekttidens slut?

Robotarna är nu implementerade i ordinarie verksamhet med tydliga rutiner och arbetsgång.

Senast uppdaterad: 26 september 2022