Planerade och pågående arbeten

I Mora kommun är det alltid någonting på gång för att göra Mora bättre. På den här sidan hittar du information om arbeten inom infrastruktur, utomhusmiljö och fastigheter.

Här nedanför samlas olika typer av arbeten, sorterade efter pågående, planerade och avslutade.

Längst ner på sidan hittar du länkar till samhällsviktig driftinformation, projektsidan Mora växer, samt appen Gör Mora bättre, där du kan ge förbättringsförslag eller felanmäla något i kommunens verksamhet.

Pågående

Den 8-11 juli renoveras Stenvalvsbron på Stenisvägen i Vika. Vägen är avstängd under tiden som arbetet pågår och trafikanter hänvisas till angränsande vägar.

Under vecka 27 kommer en björk att tas ned i Tingshusparken. Fällningen kommer ske tidigt på morgonen för att undvika att många människor passerar området vid fällningen.

Dessa gator och vägar är preliminärt planerade för beläggningsarbete (asfaltering) under 2024 med reservation för ändringar på grund av olika omständigheter som ekonomi, ledningsägare och yttre omständigheter.

Information gällande underhåll av kommunens grusvägar kan du läsa om på sidan för Grusvägar Öppnas i nytt fönster. under Trafik och infrastruktur.

Många vägar och gator i Mora ansvarar kommunen för, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer. På kommunkartan kan du se vem som ansvarar för specifika vägar Mora kommunkarta Länk till annan webbplats. .

Kommunala vägar

► Siljansågsvägen - planfräsning och asfaltering. KLAR

► Hjortsåkersvägen - hyveljustering och asfaltering. KLAR

► Rödmyrvägen - nytt förhöjt farthinder, trumbyten, djupfräsning och asfaltering.

► Majstångsbacken. KLAR

► Solvägen. KLAR

► Selbäcksvägen - nytt förhöjt farthinder och asfaltering.

► Kvarnholsvägen - nytt förhöjt farthinder och asfaltering.

► Falkvägen

► Mäxvägen. KLAR

► Orrkuppsvägen. KLAR

► Flottarvägen. KLAR

► Pintorpsvägen - djupfräsning och asfaltering. KLAR

► Gogåsvägen, Njordsväg. KLAR

► Allvarsvägen. KLAR

► Yvradsvägen

► Bosselvägen (del av). KLAR

► Eldsläckarevägen. KLAR

► Lejonvägen (del av). KLAR

► Kråkbergsvägen - nytt vägräcke och asfaltering.

► Garsås bygata (del av)

Enskilda vägar

Juntlandsvägen - planeras för beläggning nattetid under v.27

► Skärgårdsvägen - planeras för beläggning nattetid under v.27

► Stenisvägen - renovering av stenbro före asfaltering.

► Rengärdesvägen. KLAR

► Övre skerigatan. KLAR

► Martisbacken. KLAR

► Per Nils väg. KLAR

► Korridoren. KLAR

► Näsbergsvägen. KLAR

► Torgvägen. KLAR

► Lillbyvägen. KLAR

► Gogåsvägen. KLAR

► Flotvägen. KLAR

► Yrjasbacksvägen. KLAR

► Kånå Anders väg. KLAR

► Lillgatö - planeras för beläggning nattetid under v.27

► Gammelvägen - planeras för beläggning nattetid under v.27

► Dikvägen. KLAR

► Daddbovägen.KLAR

► Nedre skrejgatan. KLAR

► Liljeholmsvägen

► Vanåvägen - planeras för beläggning nattetid under v.27

Gång- och cyckelvägar

► Rödmyrsvägen

► Svedjärnsvägen (vid Ica Siljan). KLAR

► Stormyrsvägen

► Solgärdsvägen (del av). KLAR

► Dansarevägen

Under sommaren 2024 kommer delen av Lomsmyrens stall som tillhör ridklubben att genomgå renovering i form av:

  • nya stallboxar.
  • ny beläggning på golvet.
  • nya portar och dörrar.

Under 2025 planeras det för att renovera resterande delen av stallet.

Trafikverket beslutade under 2022 att sträckan Mora-Arlanda omfattas av trafikplikt med start 2023. Mora kommun står som fastighetsägare av Mora-Siljan flygplats och verksamheten bedrivs av AB Dalaflyget.

I och med uppstarten av linjetrafiken finns det behov av reinvesteringar på flygplatsen i form av asfaltering, dikning, inflygningsljus och ILS (system för instrumentlandning).

Beläggningsarbetet är första etappen i reinvesteringen och kommer att ske under sommaren 2024 när linjetrafiken ligger nere. Tilldelad entreprenör för asfalteringen är PEAB. Under senare delen av 2024 kommer resterande arbeten att utföras.

Uppdatering 2024.06.12

Under vecka 28 startar beläggningsarbetet på flygplatsen. Sådana här arbeten är starkt väderberoende. Därför är tidsplaneringen viktig då beläggningsarbetet ska vara klart innan flygplatsen tar upp linjetrafiken igen den 11 augusti 2024.

Bild på Mora-Siljan flygplats

Mora flygplats. Pressbild från Dalaflyget.

Det handikapssanpassade omklädningsrummet på simhallen kommer att genomgå renovering i form av nya ytskikt under 2024.

Uppdatet 2024.05.30

Arbetet pågår just nu och förväntas vara klar vecka 26

Det är redan cirka 10 år sedan Mora resecentrum byggdes och nu har det blivit dags för ny utvändig beläggning av målarfärg. Arbetet utförs i samarbete med regionfastigheter och underhållsarbetet kommer att utföras sommaren 2024.

Uppdatering 2024.05.30

Arbetet pågår just nu och förväntas vara klart under vecka 26.

 

Etapp 2 av gång- och cykelvägen längs Kristinebergsvägen är fortsättning på den del av gång- och cykelvägen som byggdes förra året utanför Bilkompaniet och hotell Kung Gösta.

Mora kommun kommer att bredda trottoaren och gör en gång- och cykelväg från det upphöjda övergångsstället ner till Älvgatan förbi Mora gymnasium.

Byggstart planeras i maj och arbetet förväntas vara klart i augusti 2024.

Grön markering på kartan visar vart gång- och cykelvägen kommer att anläggas.

GC-väg gymnasiet

Prästholmens friidrottsbanor byggdes 1982. I samband med invigningen den 10 juli anordnade IFK Mora SM i 10 000 meter samt femkamp. Nu, efter cirka 40 år av tränande och tävlande, är friidrottsanläggningen i behov av ett lyft.

Mora kommun har upphandlat entreprenören Spentab som ska utföra renovering av friidrottsområdet på Prästholmen. Den estimerade budgeten för projektet är 7,95 miljoner kronor och arbetet kommer att påbörjas i maj och planeras vara klart i augusti 2024.

Arbetet innefattar:

  • Friidrottsbanorna kommer att få ny beläggning.
  • Naturgräsplanen innanför friidrottsbanorna kommer att utjämnas samt få nytt gräs.
  • Räcket runt banorna kommer att bytas ut.

Under renoveringsarbetet kommer området att vara en arbetsplats. Entreprenören Spentab kommer därför att stängsla in området och sätta upp skyltar. Obehöriga får ej tillträda området under renoveringen.

Prästholmen

Mora kommun har beslutat att utöka antalet platser för särskilt boende på Saxnäs. Utbyggnationen av boendeplatser innebär även en anpassning hos köksverksamheten för att kunna leverera mat till fler personer och därför görs en ombyggnation.

Tillagningsköket levererar även måltider och livsmedel till Tomtebogården, som sedan i maj drivs av kommunen.

Ombyggnationen kommer att påbörjas efter sommaren 2024.

 

Skidgymnasiet ska få mer ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Programmet har vuxit i både antal elever och lärare sedan starten på 90-talet, dessutom har skidskytte tillkommit som en ny del i programmet vilket skapar ytterligare behov utöver utökad lokalyta.

Rivningsarbetet i de nya lokalerna är klart. Nu ska uppbyggnaden av den nya rumsbildningen påbörjas i hus V på Mora gymnasium där skidgymnasiet kommer att flytta in hela sin verksamhet när ombyggnationen är klar, vilket förväntas bli till skolstart augusti 2024.

Bilderna visar en illustrationer över de nya lokaliteterna framtagna av AFRY.

Entrèplan

Nya lokaler - Entréplan

Nya lokaler - 1tr

Nya lokaler - 1tr

Bilder innifrån nya skidgymnasiet tagna 2024.04.04 där rumsbildningen är klar. Nu arbetar man vidare med installation av el, ventilation och rör.

Skidgymnasiet
Skidgymnasiet

Uppdaterade bilder innifrån skidgymnasiet från 2024.05.02

Skidgymnasiet
skidgymnasiet

Uppdatering 2024.05.30 lärarutrymmet börjar ta form.

Uppdatering 24.05.30 lärardelen

Det byggs nya duschbås i omklädningsrummen på kommunens skolor i samband med att de renoveras. Det görs för att skapa ökad trygghet för elever och förhoppningsvis leder det till ökad närvaro på idrottslektionerna.

Renoveringen innebär nya ytskikt, nya möbler samt skiljeväggar i duscharna, det är båslikande installationer som separerar duscharna. Underhållet pågår löpande. Skolor som genomgått renoveringen hittills under 2023 är Färnäs, Våmhus, Utmeland och Noretskolan.

Under 2024 planeras det för renovering/undehållsarbete i Morkalby- och Sollerö skolas omklädningsrum.

Uppdatering 2024-04-23

Sollerö skola förväntas vara klar med underhållsarbetet vecka. 20. Därefter påbörjas arbetet på Morkalby skola.

Uppdatering 2024-06-03

Just nu utförs undehållsarbete i Morkalby skolas omklädningsrum. Arbetet kommer att vara klart till skolstarten vecka. 33.

 

Planerade

Här finns kortfattad information om kommande arbeten. Informationen kan komma att uppdateras när arbetena närmar sig genomförande.

För att öka säkerheten för de gång- och cykeltrafikanter som färdas från centrum till Hemus på den högtrafikerade Oxbergsvägen byggs det nu en gång- och cykelväg. Med start från Årängsvägen fram till Bryggerivägen längs med Oxbergsvägen. I korsningen vid järnvägs-övergången kommer ett upphöjt övergångsställe skapas.

Byggstart planeras hösten 2024.

Grön markering på kartan visar vart gång- och cykelvägen kommer att anläggas.

GC-väg Hemus

Mora kommun ska tillsammans med entreprenören Next green installera laddstolpar på Resecentrum, Hemus skidstadion och vid Mora simhall. Varje station kommer att få fyra till åtta platser. Betalning kommer att ske via app.

Att kunna ladda bilen i samband med besök på kommunala anläggningar är viktigt för att öka verksamheternas tillgänglighet för alla besökare.

Arbetet planeras utföras under hösten 2024

Skejtparken på Prästholmen ska genomgå renovering. Parken är i behov av ett underhållsarbete för att man på ett säkert sätt ska kunna nyttja parken framöver. Projektet kommer att genomföras under hösten 2024 tillsammans med Mora skejtboardförening.

Under 2024 kommer entrén och kontoret på Lomsmyren att genomgå renovering i form av nya ytskikt.

Under 2024 kommer alla räcken i Smidjegrav arena att förstäkas som en säkerhetsåtgärd.

I november 2022 totalförstördes två större förråd i en brand i Hemus. Ena förrådet ägdes av Mora kommun och det andra förrådet ägdes av Vasaloppet.

Under sensommaren 2024 planerar Mora kommun för att bygga upp ett nytt förråd/garage. Förrådet beräknas stå klart inför vintersäsongen 2024.

Avslutade

Här samlas alla avslutade arbeten och projekt.

Under juni får de kommunala vägarna Siljansågsvägen, Rödmyrvägen, Hjortsåkersvägen och Pintorpsvägen ny asfaltsbeläggning. Alla fyra vägar ligger i den östra delen av Moras tätort.

Under arbetets gång råder begränsad framkomlighet och trafiken regleras tidvis med vakter. Har du möjlighet, välj en annan väg. I tidsplanen nedan ser du när arbetena är planerade att utföras.

Tidsplan:

  • 28-29 maj: Fräsning Siljansågsvägen.
  • 4-5 juni: Fräsning Rödmyrvägen, Hjortsåkersvägen och Pintorpsvägen.
  • 10-17 juni: Beläggning Hjortsåkersvägen, Siljansågsvägen och Pintorpsvägen.
  • 24 juni - 2 juli: Beläggning Rödmyrvägen.

Idag ligger det ett gummiliknande underlag på torget på Fridhemsplan. Detta underlag har börjat släppa microplaster, vilket är skadligt för miljön och behöver därför tas bort.

Under sommaren 2024 kommer Mora kommun att ta bort nuvarande underlag och ersätta detta med marksten. Torget kommer att vara avstängt när arbetet utförs och beräknas vara klart efter sommaren.

Fridhemsplan

Mora fotbollsgymnasium nyttjar dagligen lokalerna i det röda höga speakerbåset på prästholmen. Lokalerna är i behov av förbättrad ventilation för att kunna bedriva lektioner.

Arbetet påbörjas i maj och förväntas vara klart under början av juni 2024.

speakerhus prästholmen

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden håller på att restaureras utvändigt och arbetet planeras vara klart till midsommar. Du kan läsa mer om renoveringen under våra nyheter Öppnas i nytt fönster..

Statusuppdatering i projektet: I mittan av januari 2024 monterade man ner ställningen med tältduk som stått runt huset en tid efter att man blivit klar med fasadputs, takbyte och förbättring av snickerier. Återstående renovering av Kristinebergsgården är bland annat ett visst arbete med grunden samt målning av fönster.

Uppdatering 2024.06.03

Under vecka 26 kommer Kristinebergsgården att genomgå slutbesiktning.

Bild på Kristinebergsgården efter att ställningen togs ner. Här med ny puts och nytt tak.

Kristinebergsgården med ny puts och nytt tak 16 Januari 2024

Uppdatering 2024.06.19

Arbetet på Kristinebergsgården är nu besiktigat och klart.

Nytagna bilder på kristinebergsgården

 

Kristinebergsgården
Kristinebergsgården

När i tiden kommunen planterar årets sommarblommor beror på utomhustemperaturen. Kommunen vill inte riskera att blommorna fryser.

Normalt sett ska alla planteringar vara klara innan midsommar. En del plantering kommer att finnas i Kommunhusparken inför nationaldagsfirandet om temperaturen tillåter.

Bild på planteringar utanför Resecentrum.

Resecentrum i Mora.

En tillfällig grusparkering med 50 platser uppförs mellan Mäxvägen och Malungsvägen med närhet till centrum. Parkeringen uppförs på grund av att Kajenparkeringen kommer att vara avstängd mellan veckorna 21-24 under pågående genomfartsarbete.

Parkeringen intill Mäxvägen är kostnadsfri och fordon med en maxvikt på 7,5ton kan parkera på platsen.

Parkeringen kommer vara färdigställd till måndag den 20 maj.

Parkering Mäxvägen

Mora kommun hyvlar och dammbinder alla grusvägar som ingår i Mora kommuns driftuppdrag minst en gång per år.

Vecka 21 kommer Boggs Grus att påbörja hyvling och dammbindning av grusvägarna med start på Sollerön.

Följ länken för att läsa mer om underhåll av grusvägar Öppnas i nytt fönster. i det kommunala vägnätet.

För att veta om en väg ingår i kommunens driftuppdrag kan du gå in på kommunkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välja vägansvar, bilvägar och sedan klicka på de tre prickarna till vänster.

Mora kommun bygger en multiarena på Färnäs skola. Multiarenan består av en bollplan på 29 gånger 15 meter. Runt arenan kommer det att finnas ett staket. Det finns både fotboll och innebandymål samt basketkorgar på planen.

Byggnationen påbörjades hösten 2023 och blev i princip färdig innan vintern, frånsett plastmattan som kan läggas först till våren 2024. Men multiarenan kan användas även utan platsmatta.

Läs mer om projektet på Mora växer Multiarena på Färnäs skola - Mora kommun Länk till annan webbplats.

Uppdatering 2024.06.03

Den 6 Juni planeras arbetet med att lägga i plastmattan att utföras på multiarenan.

Bild från leverantören Unisport

PEAB ska bygga om refugen vid korsningen E45 – Solgärdsvägen intill Noretbron.

Arbetet startar måndag den 27 maj och planeras vara klart till slutet av samma vecka.

Mellan klockan 18-06 kommer trafiken att regleras med trafikljus på E45 då ett körfält måste stängas.

Solgärdsvägen kommer att vara avstängd mellan E45 och Wikmansvägen när arbetena pågår.

 

Nya parkbänkar och soptunnor sätts upp i centrum. Fridhemsplan kommer att få fyra nya parkbänkar samt en ny soptunna. Tingshusparken kommer att få fem nya parkbänkar samt två nya soptunnor.

Stenmurarna på Fridhemsplan och stenmuren på Köpmannagatan kommer att genomgå renovering.

Arbetet planeras vara klart våren 2024.

Uppdatering 2024.04.30

Stenmurarna är renoverade. Nu inleds arbetet med att byta ut växtbädden med ny jord och ny plantering på Fridhemsplan.

Bänkarna och soptunnorna är utplacerade. Bilden visar en av de nya parkbänkarna i Tingshusparken.

Parkbänk Tingshusparken

Belysningen i ridhuset på Lomsmyren byts ut till LED-belysning under våren 2024. Investeringen är en åtgärd för att spara energi. Arbetet planeras att utföras i maj och tar cirka en vecka.

Mora kommun byter ut rörbron som förbinder Tuvan med Sandängarna, eftersom bron inte blivit godkänd vid besiktning. Under arbetets gång byggs en tillfällig enfilig överfart för trafikanter och fotgängare.

Arbetet påbörjas under vecka 49 2023 och pågår till 1 mars 2024. Därefter pausas arbetet en tid för att sedan färdigställas med asfaltering under våren 2024.

Uppdatering 24.04.03

Bron är nu öppen för trafik. Anledningen till brons bredd är att man planerar för att bygga en gång- och cykelväg på bron framöver. Asfaltering av bron kommer att se i maj.

Rörbro
Rörbro Sandängarna

Kommunen byter ut gatubelysningsarmaturer till LED-belysning. Arbetet utförs av Vattenfall. Vattenfall kommer i vissa fall att behöva ta sig in på privat mark och i vissa fall kan skymmanda grenar behöva beskäras. Läs mer om arbetet under våra nyheter Öppnas i nytt fönster..

Entreprenören Vattenfall är försenade i sitt arbete och beräknar att bli färdiga under våren 2024. Vi beklagar de problem som förseningen inneburit för fastighetsägare.

Färdiginstallerande områden

Gesunda, Ryssa, Budsel, Sollerön, Vika, Isunda, Vinäs.

Finngruvan, Brintbodarna, Finnbodarna, Landbobyn, Gävunda, Siknäs, Kättbo, Venjan.

Fu, Fudalen, Garsås, Nusnäs, Vattnäs, Bergkalås, Risa.

Centrum, Morkalby, Hemus, Utmeland.

Noret, Rödmyren, Sanda, Färnäs.

Broåkern, Tingsnäs, parkeringen vid Kajen.

Kråkberg, Öna, Östnor, Önaheden, Finnsnäs, Knagnäs.

Ulvsjö.

Selja, Långlet, Våmhus, Oxberg, Bonäs, Gopshus.

Ledbelysning

På kvällen den 8 maj ska Vattenfall byta ut belysningen på Seljabron till LED-belysning. Bron kommer att vara avstängd under arbetet som kommer att pågå i ungefär två timmar från klockan 21:00.

Nu har det blivit dags att sopa undan all sand och grus som har ansamlats på våra vägar, gång- och cykelvägar.

Sandsopningen är planerad att starta måndag 22 april och det kommer att ta cirka 2 veckor att sopa hela kommunen.

Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt på gatorna. Kommunen tar upp sanden från gatorna, och du som fastighetsägare ser till att sopa trottoaren utanför din fastighet.

Respektera parkeringsreglerna och den tillfälliga skyltning som anslås så att vi på ett smidigt sätt kan sopa upp gruset på gator och parkeringar.

Läs mer om sandsopning på sidan för renhållning och snöröjning. Öppnas i nytt fönster.

 

 

Från och med måndag 15 april klockan 10.00 till torsdag 18 april cirka klockan 13.00 kommer Solgärdsvägen att vara avstängd enligt röd markering på kartan nedan.

Omledning av trafik enligt gul markering på kartan nedan.

Arbetet innebär utbyte av en vägtrumma. Arbetet sker i samband och i anslutning till byggnationen av tunneln ner till Sanda.

 

Avstängning Solgärdsvägen

Just nu får vi in många ärenden om vattensamlingar orsakade av igenfrusna vägtrummor och brunnar. Vi arbetar löpande med att ta bort is i vägtrummor och brunnar som går under kommunala vägar. Eftersom vi har begränsade resurser prioriterar vi vägarna med mest trafik först.

Tänk på att vägtrummor som ligger under infarten till en fastighet är fastighetsägarens ansvar.

För att underlätta för regn- och smältvatten att rinna undan kan du som fastighetsägare rensa stuprör, brunnar, dräneringsrör, diken, och avloppsgaller från is, löv och annat skräp. Du kan läsa mer om detta på sidan för snö, halka och sandning.

Under helger har kommunen inte någon jour för upptining av trummor och brunnar.

Kommunen har låtit en certifierad arborist besikta samtliga träd i Tingshusparken och Kommunhusparken. Besiktningen har resulterat i att ett antal träd kommer att tas ner, detta eftersom de bedöms vara så kallade ”riskträd”. Länsstyrelsen har informerats om att träden tas ned och instämmer i bedömningen. Arbetet inleds vecka 4.

Träden planeras att återplanteras så småningom.

 

Tingshusparken
Kommunhusparken

En gång- och cykelväg anläggs längs Kristinebergsvägen från Kung Gösta hotell till Mora gymnasium. Vid Kung Gösta hotell anläggs nu ett upphöjt övergångsställe för gång- och cykeltrafik.

Samtidigt förlängs även cykelvägen in mot Mora vid Curryhuset för att få en sammanhängande GC-väg från resecentrum mot centrum vidare mot Öna och Kråkberg.

Mer information om projektet finns att läsa på sidan Mora växer Utbyggnad gång- och cykelvägar till Resecentrum - Mora kommun Länk till annan webbplats.

Arbetet startade under vecka 38 2023 med sträckningen förbi Curryhuset. Hela arbetet beräknas vara klart i månadsskiftet november-december med en del små justeringar som kommer att göras klart under våren 2024.

Kommunens julgranar vid Tingshusparken, Kajen, Rosentorget, Willysrondellen och Simhallen får ny ledbelysning inför julen 2023. Tre av julgranarna får inslag av röd belysning och samtliga fem granar får stjärnor.

 

Julgran vid Tingshusparken
Julgran kajen

Från tisdag 21 november till torsdag 23 november råder begränsad framkomlighet på Moragatan, nära korsningen mot Fridhemsgatan. Där utförs ett fiberarbete för Mora stadsnät.
Arbetet startar klockan 07.00 den 21 november och planeras vara klart den 23 november klockan 16.00.

Kartbild över tätort

Moduler har installeras på Noretskolan till sjätteklassare för att tillgodose platsbrist. Modulerna har två klassrum, två grupprum och ett gemensamt kapprum samt toaletter. Klart till skolstart 2023.

När den nya högstadieskolan på strandenområdet blir klar kommer Noretskolan att renoveras. Under kommande renoveringen har man kvar modulerna som omställningslokal.

Under 2023 har kommunen satt upp 26 stycken nya parkbänkar vid kajenområdet. Bänkarna är utplacerade från ängen intill saxviken till Tingsnäs udde.

Dessutom har tre nya grillplatser annordnats. En vid kajenparkeringen, en vid gamla scenplatsen på kajen och en vid Tingsnäsbadet.

 

Parkbänk vid kajen
Grillplats kajen

Dessa gator och vägar har genomgått underhållsarbete under 2023. Många vägar och gator i Mora ansvarar kommunen för, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer. På kommunkartan kan du se vem som ansvarar för specifika vägar Mora kommunkarta Länk till annan webbplats.

En del av vägarna under avslutade arbeten som fick ny beläggning sen höst 2023 kommer att genomgå små justeringar efter vintern.

Kommunala vägar

► Svedjärnsvägen

► Hållansvägen

► Rondell vid Siljansågsvägen, ramp vid Biltema

► Kittvägen

► Moråkersvägen

► Oxbergsvägen

► Yvradsvägen

► Tingsnäsvägen

► Sommarvägen

► Sandavägen

► Bjäkenbacken

► Smultronstigen

► Zornvägen

► Persvägen

► Karlsvägen

► Lillsamuelsvägen

► Morlinsvägen

► Starvägen

Enskilda vägar

► Krånkittbacksvägen

► Drändjgatan

► Jonsbacksvägen

► Lövgrävningsvägen

► Ulf Sparres gata

► Pellasgatan

► Nissviksvägen

► Källarbacksvägen

► Lars Dalins väg

► Åkernäsvägen

► Lervägen

► Nybyggarevägen

► Sturulsvägen

► Kålvägen

► Gamla Kyrkvägen

► Gamla Risavägen

► Fäbodvägen

► Majstångsvägen

► Alderskittvägen

► Stopvägen

Gång- och cykelvägar

► Klapparheden, Linkittringen, Lievägen/Koxvägen, Finnsnäs samt Önaheden


Senast uppdaterad: 4 juli 2024