Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Här hittar du som är blivande krögare eller näringsidkare information och blanketter om vad som gäller vid alkohol- och tobaksförsäljning i Mora.

En person häller upp ett glas öl

I Mora ansvarar kommunens miljö- och byggnadsförvaltningen för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl och tobak. Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Mora kommun finns det politiskt antagna riktlinjer för hur serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel ska gå till.

Starköl och andra drycker med hög alkoholhalt

För att mot betalning servera starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider, krävs serveringstillstånd.

För att minska riskerna i samband med alkohol behöver du servera med ansvar och omdöme. I alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.

För mer information om alkohollagen går det även att läsa denna lathund:

För att få sälja alkoholdrycker behöver du ansöka om ett serveringstillstånd hos kommunen. Detta gäller även för slutna sällskap

Enligt 8 kap 1 § alkohollagen får servering av alkoholdrycker inte ske utan serveringstillstånd.

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas:

1. - vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer

Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Återkommande föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser med mer tillhör däremot inte denna kategori. Deltagare ska vara kända i förväg och en förteckning över dessa ska finnas upprättad.

2. - sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker.

Vinst behöver ej avse pengar utan kan även avse exempelvis goodwill. Det innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt för vare sig mat, entré, garderob eller för andra varor eller tjänster.

3. - äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att samtliga krav ska vara uppfyllda.

Ansvar

Även vid servering av alkohol i ett slutet sällskap har arrangören av festen ansvar för att alkohollagen följs, vilket bland annat innebär att ingen under 18 år eller den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel får serveras alkoholdrycker.

Den som säljer alkoholdrycker utan att ha serveringstillstånd, när sådant krävs enligt alkohollagen, gör sig skyldig till olovlig försäljning av alkoholdrycker och kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Brott mot alkohollagen hanteras i likhet med andra brott av polismyndigheten.

Ytterligare information och förtydligande lämnas av kommunens alkoholhandläggare, 0250-265 73.

Vad är ett slutet sällskap?

För att ett sällskap ska vara slutet krävs att deltagarna är kända innan det aktuella arrangemanget. Det krävs också att deltagarna har någon form av gemensamt intresse förutom det aktuella arrangemanget, till exempel en förening eller arbetsplats. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap, inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten. Annonsering till allmänheten kan vara:

 • Tidningsannonser
 • Sociala medier, till exempel Facebook och Instagram

Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak, folköl och e-cigaretter. Det är socialkontoret som utför tillsyn på försäljningsställen som säljer folköl och/eller tobak, samt e-cigaretter.

Det är däremot miljökontoret som kontrollerar att människor inte tillåts röka på platser där man inte får det.

E-tjänst för folköl, tobak och e-cigaretter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om försäljning av alkohol och tobak

Om du planerar att sälja tobak, folköl och/eller e-cigaretter behöver du först ansöka om det till kommunen innan du börjar sälja. Du måste göra en ansökan oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning.

Blanketter som berör förändringar och rapporteringar

Detaljhandel

Partihandel

Finansieringsplan

Du som söker serveringstillstånd ska visa varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Du måste även visa att pengarna förts över till säljaren av verksamheten. Du ska därför skicka med till exempel kontoutdrag, avtal och lånehandlingar tillsammans med denna blankett.

Från och med 1 juli 2019 kommer det krävas tillstånd för att få sälja tobak!
Använd blanketterna ovan.

Egenkontroll

Försäljningsställen måste ha så kallad egenkontroll över försäljningen; det betyder att du behöver skriva ner hur du och din verksamhet tänker arbeta för att ingen under 18 år ska få köpa tobak eller folköl. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet.

Din egenkontroll ska du sedan lämna in till socialförvaltningen.

Receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Det är sedan kommunens uppgift att genomföra kontroller av försäljningen i butikerna.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter från den 1 augusti

Från den 1 augusti måste alla detaljhandlare och e-handlare i Mora kommun anmäla att de säljer tobaksfria nikotinprodukter till kommunens socialnämnd. Produktens innehåll är utan tobak men som innehåller nikotin för konsumtion, till exempel vitt snus eller vissa typer av E-cigaretter. Anmälan kan skickas in redan nu.

Anmälan om försäljning

Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste göra en anmälan om försäljning innan den 1 augusti 2022. Anmälan ska skickas till socialnämnden.

Egenkontrollprogram

Varje försäljningsställe ska ha en egenkontroll över försäljningen samt hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter.

Egenkontrollprogrammet och övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning.

Till anmälan måste även egenkontrollprogram bifogas där det framgår att även dessa produkter omfattas av kontrollen. Det går således att komplettera det befintliga egenkontrollprogrammet som tidigare skickats in.​

Ålderskrav

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten kommer att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Vid upprepad överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Produktkrav

Produkter som tillverkats innan 1 augusti 2022 får fortsätta att säljas till och med 1 juli 2023.

Kommunens rättigheter

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser får kommunen förbjuda fortsatt försäljningen eller meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Förbudet gäller i högst sex månader.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för ansökan och tillsyn

Kommunen har enligt 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift).

Ansökningsavgiften ska täcka kommunens kostnad för prövningen och är inte någon tillståndsavgift. Det betyder att ansökningsavgiften inte återbetalas om ansökan avslås.

Hur mycket ska jag betala?

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen - en fast tillsynsavgift baserad på årsomsättningen av alkoholdrycker.

Om restaurangrapporten inte lämnas in placeras restaurangen i högsta avgiftsklassen och debiteras högsta avgiften. Restaurangrapporten ska lämnas in en gång per år enligt Folkhälsomyndighetens (f.d. Alkoholinspektionen) föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl samt andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider).

Avgifter för ansökan och tillsyn , 282.2 kB.

Hur betalar jag?

Du betalar in avgiften till Mora kommuns plusgiro nummer 12 42 10-6. Gör en kopia av kvittot på den inbetalda ansökningsavgiften och lämna in den tillsammans med din ansökan till kommunen.

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga.

Miljökontoret sköter tillsynen över de rökfria miljöer som finns i kommunen.

Ny lag 2019
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla. Då blir det fler miljöer där rökning blir förbjuden.

I vilka nya miljöer blir rökning förbjuden?

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger. affärer, biografer, biliotek, kommunhus, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Gäller rökförbudet bara tobaksrökning?
Nej, vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer omfattar ordet "rökning" inte bara tobaksrökning utan även:

 • inhalering av tobak som t.ex. förångats
 • rökning av örtprodukter för rökning
 • användning av e-cigaretter
 • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Vem har ansvaret för att rökförbudet följs?
Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Skyltning, avvisning m.m.
Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Tillsyn
Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Informationen är i huvudsak hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. där det även finns info om andra ändring på tobaksområdet i och med den nya lagen.

På riksdagens hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa lagen i sin helhet..

Du kan ansöka via:

För att få hjälp med vilka handlingar och bilagor du och ditt bolag ska bifoga med din ansökan, rekommenderar vi dig att boka ett möte med alkoholhandläggaren, telefon 0250-265 73. Om du bifogar dina bilagor digitalt med din ansökan kan ditt ärende handläggas snabbare.

1. a. Aktiebolag; protokoll från bolagsstämma och kopia av aktiebok.

b. Förening; styrelseprotokoll och stadgar.

c. Handelsbolag; handelsbolagsavtal, finns inget avtal meddela detta skriftligt.

2. Ägs aktierna av annat bolag; protokoll från bolagsstämma och kopia av aktiebok.

3. Kopia på ”Skatte- och avgiftsanmälan”. Kontakta Skatteverket för ansökan om F-skatt samt anmälan om arbetsgivarregistrering och moms, www.skatteverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Redogörelse för konkurs. Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen lämnas. (Förvaltarberättelse kan fås ut från konkursförvaltare).

5. Om serveringstillstånd finns i annan kommun, bifoga kopia på tillståndsbevis.

6. Ge en detaljerad beskrivning av vad samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare kommer att göra i verksamheten:

a. Vilka arbetsuppgifter ska var och en utföra.

b. Vad ska var och en ansvara för.

c. Hur mycket kommer var och en att arbeta på plats i restaurangen.

7. Beskriv din verksamhet noggrant. Berätta hur ni tänkt driva er restaurang och vilka tankar ni har bakom er affärsidé, till exempel:

a. dag- och kvällstid (till exempel lunchrestaurang, pub, gourmetrestaurang, nattklubb med mera)

b. öppettider (vardagar och helger)

c. till vilken åldersgrupp riktar sig verksamheten, ange eventuella åldersgränser

d. kommer du ha underhållning (till exempel levande musik, trubadur, dans).

8. Undertecknat hyreskontrakt, inklusive alla bilagor. Lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet. Dispositionsrätt för eventuell uteservering ska framgå.

9. Ritning i A4-format över restaurangens alla utrymmen. Markera tydligt på ritningen vart du tänkt servera alkohol. Uteslut olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök. Rita in hur bord etcetera ska stå och antalet sittplatser vid borden.

10. Ritning som visar hur din uteserveringen ligger i förhållande till restaurangen och på vilket sätt är den avgränsad, till exempel med staket. Rita in hur bord ska stå och antalet sittplatser vid borden. Markera vart du tänkt servera alkohol. Om uteserveringen ligger på allmän mark, kontakta tekniska nämnden, telefon 0250-260 00, samt polisen 114 14 för mer information.

11. Ritning över köket med inritad utrustning.

12. Menyer för vilka maträtter du tänker servera. Alkohollagens krav är att maten ska vara lagad eller på annat sätt tillredd. Matutbudet ska vara varierat. Såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas. Se även Folkhälsomyndighetens anvisningar: Mat och utrustning - Kunskapsprov om alkohollagstiftning (folkhalsomyndigheten.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Om det finns en särskild nattmeny som gäller efter kl. 23.00 ska även den bifogas. Se även Folkhälsomyndighetens anvisningar ovan.

14. Köpeavtal/arrendeavtal för restaurangen, inklusive alla bilagor. Avtalet ska vara undertecknat av både säljare och köpare.

15. Franchiseavtal.

16. Finansieringsplan och budget. Använd blanketten finansieringsplan och budget.  Länk till annan webbplats.Kommunen behöver veta varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Av finansieringsplanen ska det framgå kostnad för köp av rörelsen, ombyggnadskostnad och övriga finansieringsbehov. Du ska i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:

a. Lån från bank; bifoga lånehandling samt kontoutdrag som visar att du fått pengarna.

b. Eget sparande; bifoga kontoutdrag för åtminstone sex månader tillbaka i tiden som visar ditt sparande.

c. Lån från privatperson; bifoga kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av för åtminstone sex månader tillbaka i tiden som visar på sparandet samt överföringar.

d. Pengar från bryggeri; bifoga avtalet samt handling som visar utbetalning från bryggeriet.

Du måste även visa att pengarna förts över till säljaren av verksamheten. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:

 • När du betalt säljaren ska du skicka in kontoutdrag som visar att pengarna betalats ut.
 • När du betalt säljaren ska du skicka in kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna.

Har bolaget inga kostnader, redovisas detta genom att uppge 0 kronor för varje rad på blanketten.

Kom ihåg!

Även om du lånar pengar av till exempel släkt eller vänner ska du i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Av kontoutdrag ska det framgå vem som är kontoinnehavare. Samtliga handlingar måste vara daterade och underskrivna av alla berörda parter.

Senast uppdaterad: 2 mars 2023