Mora kommun satsar på hållbara projekt

Kommunstyrelsen har beslutat att årligen avsätta särskilda medel för att driva på omställningen till ett hållbarare Mora. Ett aktuellt projekt är digital screening inom för- och grundskolan, som används för att bedöma elevers läs- och skrivförmåga.

Grön bild med texten Hållbara Mora

Kommunstyrelsen har beslutat att fram till och med år 2022 avsätta särskilda pengar för att stimulera och driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens medarbetare och verksamheter har därför fått möjlighet att söka stöd ur medlen för att genomföra små eller stora projekt som ska stärka den sociala, ekonomiska eller miljömässiga hållbarheten i Mora.

"Vi gör en politisk prioritering för att sätta fokus på hållbarhetsarbetet. Det ger möjlighet till konkreta och kreativa satsningar i kommunen", säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Det har nu gått sju månader sedan vi öppnade upp för projektansökningar och hittills har 25 ansökningar med olika syften och verksamhetsområden kommit in. Av dessa har 11 olika hållbara projekt beviljats och flera av dem har under 2019 påbörjat projektarbetet.

"Projekten som vi har beviljat är blandade och med vitt skilda innehåll – allt från mindre projekt för 10 000 kronor till stora projekt för flera miljoner. Positivt är också att idéerna är väl spridda runt om i vår organisation", säger Inger Skoglund Hassis på utvecklingsenheten.

Några av projekten

Ett av projekten som har kommit igång är digital screening inom för- och grundskolan. Screening är en metod som används för att bedöma elevers läsförmåga för att tidigt kunna påvisa behov av ledning och stimulans, extra anpassningar eller extra stöd. Arbetet med screening har tidigare varit tidskrävande och gjorts manuellt av speciallärare och pedagoger. Syftet med projektet är att med hjälp av det digitala screeningverktyget Lexplore effektivisera processen för screening och skapa bättre förutsättningar för elevernas inlärning i alla ämnen.

Genom att använda programmet Lexplore mäts elevernas ögonrörelser av en eye-tracker medan de läser från en skärm. Eleverna blir inspelade samtidigt som de läser och när inspelningen är klar får eleven svara på ett par frågor och är sedan klara med testet. Läsningen analyseras sedan av artificiell intelligens (AI) som på ett detaljerat sätt kan se hur eleven läser. Resultaten presenteras i Lexplores resultatportal där resultaten kan jämföras över tid och mellan elever, klasser och skolor.

"Under läsåret 19/20 är det ett antal skolor i Mora kommun som är med och testar denna metod. Vi på Utmelandsskolan har testat alla våra elever och vi ser att insatserna som görs efter testet är goda och att läsförmågan har höjts hos alla elever som vi har intensivtränat med. En stor fördel med digital screening är att testresultaten snabbt blir tillgängliga och vi kan då inom kort tid sätta in lämpliga åtgärder både på grupp och individnivå", säger Ann-Louise Axelsson som är speciallärare på Utmelandsskolan.

Ett annat projekt som har påbörjats kallas för “friskvård och miljövänligt arbetssätt för brukare och personal”. Socialförvaltningen har fått pengar för att köpa en cykel och dramatenväskor till socialpsykiatrins särskilda boenden. Brukarna kan tillsammans med personalen gå och handla med en dramatenväska eller cykla för att uträtta ärenden, istället för att åka bil. Syftet med projektet är att bryta mönster och inspirera till en sundare livsstil hos personer med psykiska funktionsnedsättningar.

"Vår målgrupp är vuxna personer med psykiska funktionsvariationer som inte klarar av att bo i eget hem utan behöver stöd dygnet runt. Den här målgruppen har oftast en dålig ekonomi vilket gör det svårt för dem att köpa en egen cykel. Vi tyckte därför att det var en bra idé att ha en gemensam cykel och några dramatenväskor så att personerna som bor i våra verksamheter tillsammans med personal ska kunna välja att gå eller cykla mer i vardagen. Vi hoppas att det i längden ska bidra till ett hälsosammare liv för våra brukare samtidigt som vi bidrar till ett bättre klimat genom att låta bilen stå mer, säger Jennifer Haglind som är enhetschef på socialförvaltningen.

Om strategi Hållbara Mora

Från globala mål till lokal handling

Hållbara Mora , 13 MB. är kommunens arbete med och bidrag till Agenda 2030. Strategin utgår från agendans 17 mål och pekar ut en riktning för att långsiktigt skapa förutsättningar för att invånarna i Mora ska uppleva god livskvalitet.

Strategin ska fungera som ett stöd för kommunens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag i arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi vill att Mora år 2030 ska vara en stad med stärkt hållbarhet, ha en förbättrad folkhälsa och att det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka.

"För oss är Hållbara Mora viktig som utgångspunkt för vårt eget arbete och vi är positiva till de initiativ och satsningar vi ser från företag, organisationer och privatpersoner. Det är tillsammans vi kommer att lyckas!", säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

För att följa upp och analysera att vi långsiktigt stärker en hållbar utveckling i Mora finns en hållbarhetsbarometer.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023