Brottsförebyggande arbete

Vi vill att du ska känna dig trygg i Mora kommun. Mora är en lugn plats men det kan bli ännu bättre.

Pappa håller upp ett barn i luften. Himlen är blå.

Brottsförebyggande rådet är en myndighet som arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. BRÅ syftar till att kommunen ska arbeta brottförebyggande genom lokala nätverk.

I Mora träffas BRÅ fyra gånger per år. Där följer de upp kommunens överenskommelse med polisen om vilka brottförebyggande åtgärder som ska göras i kommunen.

Brottsförebyggande rådet i Mora består av följande medlemmar:

 • Kommunstyrelsens ordförande (Ordförande i BRÅ)
 • Kommundirektören
 • Säkerhetssamordnaren
 • Ungdomsstrateg
 • Skolchef
 • Socialchef
 • Chef för tekniska förvaltningen
 • Gymnasiechef
 • Räddningschef
 • VD för Morastrand
 • Kultur- och fritidschef
 • Alkoholhandläggare
 • Representant från polisen
 • Representant från Mora köpstad

Kommunpolisens grunduppgift är att arbeta fram medborgarlöften i det lokala samhället. Kommunpolisen driver Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen, lokalt näringsliv och andra lokala aktörer. Det också förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna.

Kommunpolisen är delaktig i framtagandet av samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och handlingsplaner.

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Mora kommun har tillsammans med Lokalpolisområde Mora en samverkansöverenskommelse för gemensamt brottsförebyggande arbete. Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan stärka det lokala brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Gemensamma fokusområden

Lokalpolisområde Mora har tillsammans med de tre kommunerna kommit överens om att följande fokusområden ska prioriteras under avtalsperioden:

 • Ordningsstörningar och otrygghet
 • Hot och våld
 • Extremism och kriminella nätverk
 • Ungdomar/skolor
 • Alkohol, narkotika, dopning och tobak
 • Hot mot kommunala tjänstemän och politiker

Dessa områden ingår i den mall för lägesbildsinsamling som Länsstyrelsen i Dalarna tagit fram och som på ett övergripande sätt fångar upp social oro och brottslighet i en kommun. Mallen kan komma att revideras under perioden och då ändring av fokusområden följer därefter. Dessa sex fokusområden bevakas både av Polisen och kommunen tillsammans med Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Kontakta kommunpolisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras. Det är därför viktigt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Regeringen har de senaste åren intensifierat sitt arbete för att värna om demokratin mot våldsbejakande extremism. Sommaren 2014 tillsattes en nationell samordnare vars uppdrag är att stödja och stärka samverkan både lokalt och nationellt samt att bland annat arbeta med riktade utbildningsinsatser. I februari 2015 kom ett önskemål från samordnaren att samtliga kommuner i Sverige skulle utse kontaktpersoner kring denna fråga och upprätta handlingsplaner för arbete mot våldsbejakande extremism.

Det övergripande syftet med Moras handlingsplan är att värna om demokratin mot våldsbejakande extremism. Detta förutsätter ett långsiktigt arbete för att öka den demokratiska medvetenheten och insatser för att förebygga uppkomsten av våldsbejakande extremistmiljöer. Den har ett förebyggande perspektiv och beskriver hur olika aktörer förväntas agera i olika stadier vid eventuell förekomst av våldsbejakande extremism.

Läs Mora kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism här , 646.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023