Torghandel

I Mora finns både tillfälliga och fasta torghandelsplatser. Det finns regler för var, hur och när torghandeln får bedrivas i Mora kommun. Allt för att den som vill bedriva torghandel ska veta vilka förutsättningar som gäller och för att det ska fungera så bra som möjligt.

Bild

Fasta torghandelsplatser

På Bälter Svens Torg samt Rosentorget finns det fasta platser för torghandel. På dessa torg får torghandel bedrivas utan polisstillstånd så länge brukaren följer Mora kommuns lokala torghandelsföreskrifter. Vill du bedriva torghandel på dessa platser krävs ett avtal med Mora kommun för att hyra en plats. Platserna är markerade på kartan nedan.

Torghandel får äga rum samtliga veckodagar. Försäljning får börja tidigast klockan 9.00 och ska vara avslutad senast klockan 21.00, förutom om Mora gett undantag eller beslutat annat.

Torghandelsplatser Rosentorget

Torghandelsplatser på Rosens Torg

Torghandelsplatser Bälter Svens Torg

Torghandelsplatser Bälter Svens Torg

Tillfälliga torghandelsplatser

På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område behöver du ett polistillstånd för att bedriva torghandel enligt riktlinjer för tillfällig upplåtelse på offentlig plats. , 1.4 MB.

Avgift och bokning

En fast torghandelsplats kostar 300 kr första dygnet, sedan 150 kr per dygn. En tillfällig torghandelsplats kostar detsamma men där tillkommer avgift för polistillstånd.

Ansökan om torghandelsplats

Ansök om torghandelsplats via formuläret nedan. Observera att du behöver skicka in din ansökan senast 5 dagar innan planerad handel.

Behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på morakommun.se/personuppgifter

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022