Vad?

Mora kommun planerar tillsammans med Trafikverket att bygga en gång- och cykeltunnel (GC-port) under järnvägen mellan Strandenområdet och Tingsnäs. Tunneln planeras i anslutning till den gång-och cykeltunnel som byggts under Strandgatan/E45 vid Strandenområdet.

Ett medfinansiering- och samverkansavtal har tecknats mellan kommunen och Trafikverket som reglerar parternas ansvar i projektet. Trafikverket projektleder och genomför projektet som väntas kosta 24 miljoner kronor. Mora kommun bekostar hela projektet.

Varför?

En gång- och cykeltunnel mellan Stranden och Tingsnäs förbättrar framkomligheten för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Stranden och Tingsnäs. Tunneln knyter även samman det planerade skolområdet på Stranden med en tänkt parkering på andra sidan järnvägen.

Gång- och cykeltunneln förstärker även kopplingen mellan Tingsnäs och centrum och ökar allmänt framkomligheten för gående och cyklister i Mora. Tunneln skapar också möjlighet att fortsätta den långsiktiga planeringen för att i framtiden bygga bostäder på delar av Tingsnäsområdet.

När?

I augusti 2023 beslutade kommunstyrelsen att godkänna att avtal tecknas mellan Mora kommun och Trafikverket. Därefter inleder Trafikverket projektering och upphandling av entreprenör. Gång- och cykeltunneln planeras vara klar 2027.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 28 november 2023