Bygglov i Östnor

Det kan ställas speciella krav på dig som vill bygga i Östnor. Anledningen är att det kan förekomma metaller i det översta jordlagret i området. Provtagningar i Östnor har gjorts för att vi ska få kännedom om föroreningarnas omfattning.

En man står framför ett gammalt hus

Öna omfattas inte längre av rekommendationerna

Resultatet av en undersökning på fastigheter i Öna visar att föroreningarna i området inte är så allvarliga som i Östnor. Öna omfattas därför inte längre av kraven på provtagning i samband med bygglovsansökan.

För dig som vill bygga i Östnor kan flera alternativ bli aktuella:

  • Det kan ställas krav på att du ska genomföra markundersökningar på din fastighet inför byggnationen.
  • Om marken redan är undersökt kan du ansöka om att få flytta massor inom din egen fastighet. Då skickar du in en anmälan om avhjälpandeåtgård , 98.6 kB. till Miljökontoret.
  • Om det inte är lämpligt att återanvända massorna, är det fastighetsägarens ansvar att ta reda på vilken godkänt mottagare som har möjlighet att ta emot massorna. Även här behöver du skicka in en anmälan om avhjälpandeåtgärd , 98.6 kB..

Viktigt att komma ihåg

  • Avstämning med miljökontoret ska alltid göras innan schaktning på tomten.
  • Schaktningen kan innebära att du behöver marklov. I det fallet behöver du ta kontakt med stadsbyggnadskontoret.
  • Schaktning på tomten kan i vissa fall innebära att ansvaret för marksanering övergår till fastighetsägaren, istället för den som orsakat föroreningen.
  • Vid schaktning i torr väderlek ska försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika damning och spridning av föroreningar.
  • Enligt miljöbalken ska alla som vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.


Mer information

För dig som bor eller vill bygga i Östnor har vi samlat svar på vanligt förekommande frågor på en separat undersida. Du kan även kontakta någon av våra områdesansvariga om du har frågor om markföroreningarna. Du hittar deras kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Vanliga frågor och svar

Senast uppdaterad: 3 februari 2023