Tankesmedjan Tillsammans nolltilltjugo

Publicerad: 6 december 2023 Uppdaterad: 13 juni 2024

Varje barn har rätt till att bli sedd, bli lyssnad på och få det stöd som den behöver för en trygg och utvecklande uppväxt. ​Tankesmedjan Tillsammans nolltilltjugo är ett projekt där vi jobbar för att trygga skyddsnätet runt barn och unga i Mora kommun. ​

Tre ungdomar varav en kille tittar in i kameran.

När jag mår bra kan jag lära mig. När jag lär mig mår jag bra.​

Genom tankesmedjan Tillsammans nolltilltjugo kraftsamlar nu de tre förvaltningarna för- och grundskola, gymnasium och socialförvaltning för att växla upp sin samverkan och trygga skyddsnätet runt barn och unga i Mora kommun. ​

Tillsammans med barn och unga mellan 0-20 år och deras egna förslag på insatser och utveckling inom området hälsa, pågår arbetet med att väva samman fler tidiga samordnade insatser med målet att öka barn och ungas hälsa.

Tankesmedjan Tillsammans nolltilltjugo är en del i kommunens arbete med tidiga samordnade insatser (TSI). Läs mer om TSI på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad ska vi göra?

Växla upp samarbetet mellan för- och grundskoleförvaltning, gymnasieförvaltning och socialförvaltning. Den ökade samverkan ska leda till fler välfungerande rutiner och arbetssätt mellan förvaltningarna och samskapande av fler tidiga samordnade insatser med målet att stärka barn och ungas hälsa.

Av vilken anledning ska vi göra det?

Barn och ungas hälsa har en tydlig koppling till kunskapsresultaten i skolan. Det organisatoriska glapp som finns mellan förvaltningarna gör att vi inte jobbar tillräckligt kraftfullt och effektivt på generell och förebyggande nivå.

För vem ska vi göra det?

Barn och unga i åldern 0–20 år i Mora kommun.

Hur ska vi nå dit?

Representanter från de olika förvaltningarna samlas i en tankesmedja. Barn och ungas egna förslag kring psykisk hälsa, tillsammans med underlag från verksamheterna, utgör grund för arbetet framåt. Utifrån gemensamt identifierade fokusområden påbörjas förändringsarbete från idé till operativt arbete i form av mellanorganisatoriska rutiner och tidiga samordnade insatser.

Med projektet Tillsammans nolltilltjugo vill Mora kommun växla upp samarbetet mellan förskola-skola-gymnasium och socialförvaltning för fler gemensamma rutiner och arbetssätt samt fler tidiga samordnade insatser. Målet är att stärka barn och unga hälsa.

När jag mår bra kan jag lära mig. När jag lär mig mår jag bra.​

Barn och ungas hälsa har en tydlig koppling till kunskapsresultaten i skolan. ​ Organisatoriska glapp mellan förvaltningar och verksamheter gör att vi inte jobbar tillräckligt kraftfullt och effektivt på generell och förebyggande nivå.

Representanter från de olika förvaltningarna samlas i ett gemensamt forum, något som vi valt att kalla tankesmedja. Barn och ungas egna förslag kring psykisk hälsa, tillsammans med underlag från verksamheterna, utgör grund för arbetet framåt.

Utifrån gemensamt identifierade fokusområden påbörjas förändringsarbete från idé till operativt arbete i form av mellanorganisatoriska rutiner och tidiga samordnade insatser.

Projektet bjuder in till tankesmedja 2 gånger per termin där alla verksamma inom de tre samverkansförvaltningarna bjuds in. I dessa forum finns möjlighet att från verksamheterna lyfta idéer och förslag kring vad man vill fokusera arbetet kring. Under tankesmedjan ges även återkoppling från arbetsgrupperna kring deras arbete och uppdateringar om projektet i stort.

Mellan dessa större möten träffas vi i arbetsgrupper kring olika fokusområden, även projektets styrgrupp träffas med jämna mellanrum. Samverkan och informationsutbyte sker hela tiden mellan arbetsgrupp-arbetsgrupp och mellan arbetsgrupper-styrgrupp.

LUPP-undersökningen som genomförs i kommunen var tredje år utgör ett viktigt underlag för projektets arbete. Sommaren 2022 jobbade även det årets kommunutvecklare (feriearbetande ungdomar) fram 33 konkreta förslag på insatser kopplat till psykisk hälsa, ett underlag som projektets arbetsgrupper jobbar utifrån.

Familjeteamet på skolan

I en av projektets arbetsgrupper jobbar man med insatsen Familjeteamet på skolan. Insatsen innebär att representanter från socialförvaltningens öppna verksamhet Familjeteamet växlar upp sin närvaro i några av kommunens skolor.

Genom insatsen finns Familjeteamet tillgängliga i korridorerna på skolorna för att erbjuda råd och stöd till elever kring deras familjesituation. Familjeteamet deltar även på föräldramöten samt finnas tillgängliga i skolornas lokaler i anslutning till utvecklingssamtal för att informera om sin verksamhet och annan information och stöd man som vårdnadshavare kan få via kommunen.

Insatsen är ett pilotinsats under hösten 2023 och våren 2024 och kommer utvärderas hösten 2024.

Informationsfoldern Livslotsen

Livslotsen är en digital och fysisk folder med samlade kontaktvägar var man kan vända sig för information och stöd inom kommunen, både som ung och vuxen. Livslotsen riktar sig till dig som medborgare, men kan även användas som ett stödmaterial för verksamma inom olika delar i kommunen.

Arbetsgruppen som jobbar med Livslotsen inventerar och kartlägger kontaktvägar under hösten 2023 och under början av 2024, för att under våren 2024 påbörja spridning via olika kanaler.

Digitala gruppträffar för vårdnadshavare

Under våren 2024 kommer kommunen börja att erbjuda den digitala utbildningen E-CONNECT till vårdnadshavare med barn eller ungdomar i åldern 11-18 år. Mora kommun har under flera år arbetat med CONNECT-utbildningen, men med stöd i projektet Tillsammans nolltilltjugo kommer nu utbildningen att erbjudas digitalt.

Läs mer om föräldraskapsstöd och gruppträffar om föräldraskap som Mora kommun erbjuder.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024