Trummor och anslutningsvägar

Ta del av vad som gäller vid privat väganslutning mot kommunal väg eller gata.

Trumma under väg

Trummor

Trummor under anslutningsvägar är fastighetsägarens ansvar. Det innebär att fastighetsägaren ansvarar för skötsel som t.ex. rensning och tining, men även nyanläggning och byte.

Anslutning mot kommunal gata eller väg

Anläggande fastighetsägare som vill anlägga ny eller ändrad anslutning till kommunal gata eller väg, ska söka tillstånd.

Tillståndet söks hos Teknik- och Serviceförvaltningen via mejl teknik-serviceforvaltningen@mora.se

Ansökan ska innehålla följande punker:

 • Tydlig ritning/karta
 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Kontaktuppgifter

I tillståndet specificeras tekniska krav, t.ex. om vägtrumma behövs samt infartens utformning.

Varje ansökan prövas individuellt och det görs en sammanvägning av hur befintlig miljö påverkas av en ny eller ändad utfart.

Följande riktlinjer tas alltid med i prövningen

 • En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på gatan.
 • Föraren ska ha fri sikt längs gatan och ska inte behöva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt.
 • Backning över cykelbana kan i undantagsfall tillåtas.
 • Backning på huvudgata med genomfartstrafik tillåts normalt inte.
 • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Utfartens bredd får max vara 5,0 meter.
 • Utrymmet för infarten på tomten behöver vara minst 6 meter djupt, så att parkerade fordon inte står på gatumark.
 • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter, där inget högre än 80 cm skymmer sikten.
 • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
 • Det bör vara max en in- och utfart per fastighet. För en hörntomt kan en utfart per sida accepteras.
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Påverkan på den allmänna marken

 • Utfarten måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför fastigheten.
 • Utfarten måste fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt.
 • Utfarten måste vara väl anpassad till gatans och stadsdelens karaktär.
 • Utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Ytskikt ska anpassas efter befintliga förhållanden.
 • Mora kommuns grävningsbestämmelser måste följas.

Vi godkänner inte ditt ärende om du behöver flytta eller ta bort

 • Tele- och elstolpar.
 • Tele- och elskåp.
 • Träd.
Senast uppdaterad: 10 juni 2024