Trafiksäkerhet

Mora kommun arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten på olika sätt. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar, därför är det viktigt att se till att häcken är ordentligt klippt och inte utgör en trafikfara.

Växtlighet i tomtgränsen

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Dålig sikt i gatukorsningar och växtlighet som växer ut i gång- eller körbanan kan vara en trafikfara för dig och personer i din omgivning. Som tomtägare måste du därför hålla efter häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter för att förhindra olyckor.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Detta innebär att Byggnadsnämnden har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Regler och mått på fri sikt i korsningar och fri höjd mot gata:

Fri sikt ska finnas i varje gatukorsning på en sträcka av 10 meter åt varje håll i korsningen. Inom detta område får inte häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, vara högre än 80 centimeter över körbanan. Observera att måttet gäller från körbanans nivå! Där cykelbanor korsar varandra eller en gata gäller samma mått som vid en gatukorsning.

Växtlighet vid tomtgräns

Fri sikt ska finnas på en sträcka av 2,5 meter åt varje håll från utfarten och 2,5 meter in på utfarten från den inre gatu- eller trottoarkanten. Inom detta område får häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 80 centimeter över körbanan.

Växtlighet vid utfart

Träd, buskar och häckar får inte växa utanför tomten mot en gångbana, körbana eller cykelbana. Växtligheten får inte heller hänga ner så att den skymmer sikten för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara minst

  • 2,5 meter över en gångbana
  • 3,5 meter över en cykelbana
  • 4,7 meter över en körbana.
Växtlighet intill gata

All vägmark ska hållas ren från buskar, träd eller andra föremål som skymmer sikten.

Träd och Buskar växer.

Det är viktigt att redan vid planteringstillfället tänka på placeringen av buskar
och träd. Växter breder ut sig olika mycket beroende på vilken sort det är och vilken klimatzon den planteras i. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 0,6 meter innanför tomtgräns.

Plantera på rätt ställe.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023