Intagande av enskild väg i kommunalt underhåll

Här ser du hur man går tillväga för att ansöka om att låta kommunen sköta underhållet på den enskilda vägen.

Kommunfullmäktige, 1972-09-22, § 252, har tagit ett beslut om följande regler som skall uppfyllas för att vägen skall tas in i kommunalt drift och underhåll:

 

 • Vägen är gemensam för minst två fastigheter med permanenta bostäder som är byggda innan 1982-01-01 och respektive ägare är mantalsskriven på berörda fastigheter. (Förtydligande i KF 1983-09-27 § 175).
 • Vägområdet är utlagt som samfälld mark med dispositionsrätt till vägområdet överlåten på Mora kommun.
 • Vägen är avhyvlad och grusad eller belagd med asfalt eller oljegrus.

 • Att erforderliga anordningar för dränering och vattenavdelning är utförda på ett godtagbart sätt.

Utförs en besiktning av vägens funktion (utformning, vattenavledning, trummor, vägkroppens utformning)
Eventuellt utförs en provgrop för att se skicket på vägen.
Ett åtgärdsprotokoll upprättas om det finns åtgärdsbehov.
Ny besiktning efter åtgärder.
Därefter kan beslut fattas om att vägen tas in i kommunalt drift och underhåll.

Bedömningen av följande punkter:

 • Beläggnings skick (grus/asfalt)
 • Utformning av väg
 • Avrinning/diken
 • Skicket på trummor
 • Uppskattad trafikmängd
 • Uppskattad allmännytta

Att låta kommunen överta drift och underhåll på en undermålig väg som ej uppfyller ovanstående krav på vägens utformning samt avrinning är ej möjlig.

I och med intagande av väg i kommunalt drift och underhåll tas inte väghållaransvaret över av kommunen. Det ansvaret kvarstår på vägens ägare.

Väghållaren ansöker om intagande av väg antigen via brev till:
Mora Kommun
Teknik- och serviceförvaltningen
792 80 Mora

eller MAIL

Ansökan skall innehålla:

 • Beskrivning och anledning till att kommunen skall ta på sig drift och underhåll för aktuell sträcka
 • Detaljerad karta innehållande vägnamn samt fastighetsbeteckning på berörda vägar
 • Av vägföreningen utsedd persons kontaktuppgifter
 • Erforderlig reparation av vägkropp såsom hyvling, grusning, lappning, potthålslagning, dikesrensning, dikesslåtter, rensning trummor, dammbindning, snöröjning, upptining av frusna vägtrummor. Observera att dessa ovanstående åtgärder ej utförs av kommunen innan väg blivit godkänd för intag till kommunalt drift och underhåll.
 • Utökning av vägbredd, nyanläggning av trummor, rensning av trummor och diken utanför vägområdet, rensning samt nyanläggning av trummor i infart till fastighet.
 • Teknik- och serviceförvaltningen har rätt att kräva ägare av infart till fastighet att utföra rensning och tining av vägtrumma samt vid behov omläggning av trumma för att förhindra skador på vägkropp.
 • Nyanläggning samt ändring av infartstrummor skall granskas och godkännas av kommunen om denne står som väghållare i anslutning till infarten.
Senast uppdaterad: 10 juni 2024