Gator

Här hittar du information om gator och vägar inom Mora kommun. I många av fallen ansvarar kommunen för belysning, framkomlighet och namnsättning, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer.