Strandenområdet

Kommunen vill utveckla det så kallade Strandenområdet i centrala Mora. En utredning visar att området med fördel kan samla en rad olika verksamheter som skola, idrottshall och kulturskola på området.

Flygfoto över Strandenområdet

Flygbild över den grusyta som kallas "Strandenområdet". Denna flygbild är från sommaren 2017, innan en provisorisk cirkulationsplats byggdes i korsningen Vasagatan/Älvgatan. Foto: Bergslagsbild AB.

Om Strandenområdet

Strandenområdet är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad.

Kommunen har låtit göra en utredning med hjälp av konsulten Archus Development hur området bäst kan utnyttjas. Utredningen visar att det är en fördel att kombinera olika verksamheter på området.

De båda högstadieskolor som finns i Mora är i stora behov av renoveringar och förbättringar och en ny modern skola skulle klara lokalbehovet idag och i framtiden. Skolan beräknar att det kan göras en besparing på tre miljoner kronor bara genom att personal på Noretskolan och Morkarlbyhöjden kan arbeta effektivare och närmre tillsammans då det blir en samlad skola för 800 elever.

För kultur- och biblioteksverksamheten finns också flera fördelar. De nuvarande lokalerna är inte byggda för ändamålet och nya lokaler skulle kunna användas effektivare, bli mer ändamålsenliga och samtidigt med en lägre total hyra. En ny kulturscen skulle uppföras för konserter och liknande. Kultur- och biblioteksverksamheten kunde få möjlighet att växa och utvecklas nära i nya lokaler med kulturscen, arkiv, utställningshall och eventuellt hotell. Det nuvarande Rosa huset skulle rivas och kulturskola och ungdomsgård flyttas över till det nya kulturhuset.

Byggnadsnämnden i Mora har beslutat att en rivning skulle vara möjlig.

Det är inte är lämpligt med en multiarena i form av ishall. Den skulle ta upp all yta på Stranden och inte ge möjlighet till andra verksamheter.

En dialog hålls med Vasaloppsorganisationen som ser möjligheter kring denna utveckling. Vasaloppet skulle kunna använda de nya lokalerna för duschar, nummerlappsutdelning och klädförvaring, liksom för uppställningsplats för bussar. En särskild överenskommelse med Vasaloppet krävs dock.

Vad ska byggas på området?

Den 21 juni 2021 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för utvecklingen av Strandenområdet. Det som föreslås byggas på området är en ny 7 - 9-skola, två idrottshallar, lokaler för ungdomsgården och kulturskolan samt en skolgård.

Ett bygge på Strandenområdet kan inte börja förrän den nya genomfarten är klar, alltså tidigast 2024.

Finansiering

När det gäller finansieringen finns olika alternativ: ett bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar lokaler och där kommunen går in och hyr det som behövs för kommunens verksamheter. En annan möjlighet är att kommunen bygger i egen regi och äger lokalerna, eller blandformer av alternativen.

Vad händer nu?

Dialogförhandling med tre företag pågår

Under våren 2020 gick kommunen ut med en intresseförfrågan till privata marknaden om skola, idrottshall, kulturskola, kulturhus, kulturscen samt en öppen byggrätt på området. Av de elva företag som visade intresse valde Mora kommun ut tre aktörer att gå vidare med i en så kallad dialogförhandling för att utveckla Strandenområdet. 

De tre företagen är:

  • Stenvalvet,
  • Sveafastigheter
  • SBB Samhällsbyggnadsbolaget

De aktörerna valdes för att de har visat ett långsiktigt ansvarstagande och bra meriter inom projektutveckling. Meningen är att ett mer konkret förslag om utformningen av Strandenområdet ska utkristalliseras i förhandlingarna.

Beslut om utformningen våren 2022

I januari 2022 kommer företagen som ingår i dialogförhandlingen lämna in sina slutgiltiga förslag för utformningen av området. Mora kommuns projektgrupp kommer sedan utvärdera förslagen och rekommendera ett av dem för beslut i kommunstyrelsen under februari 2022. Förslaget som kommunstyrelsen beslutar om ska sedan fastställas av kommunfullmäktige i april 2022.

Frågor & svar om Strandenområdet

Svar: En skola med 800 elever är inte jättemycket om man jämför med andra skolor runtom i landet. En samlad skola skulle innebära att vi kommer kunna arbeta effektivare personalmässigt och med högre kvalitet, vilket i sin tur gynnar eleverna. Det är naturligtvis viktigt att tänka på trafikmiljön och med god planering kring busshållplatser, gång- och cykelvägar och parkering för bilar kommer det bli en trygg miljö för både eleverna och personalen.

Svar: Nej, de kan göras om till exempelvis förskolor och fler lokaler för de andra eleverna. Det finns stort behov av lokaler för förskolor i kommunen och det här skulle täcka in områden där det idag finns en brist.

Svar: Vasaloppet är inledningsvis positiva till idéerna, men det krävs naturligtvis ett avtal mellan Vasaloppet och Mora kommun för att gå vidare i den fortsatta utvecklingen. Fördelen med den föreslagna utvecklingen är att Vasaloppet kan koncentrera mycket av verksamheten till en plats vad gäller ombyte, duschar, klädutlämning, bussar och annat och höjer på så sätt kvaliteten på arrangemanget.

Senast uppdaterad: 9 november 2021