Översvämning

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället, men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige. Senast Mora drabbades av en översvämning var år 2001.

När snö och isar smälter på våren, under den så kallade vårfloden, kan risken för översvämning öka lokalt. Speciellt om detta sker snabbt. Även kraftiga skyfall kan orsaka lokala översvämningar. I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och dödsfall är mycket ovanliga. Översvämningar kan orsaka materiella skador med stora kostnader för samhället och följder kan vara bland annat jordskred, transportstörningar och skador på infrastruktur som elförsörjning och telekommunikationer.

100-årsflödet motsvarar en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. Den senaste gången Mora drabbades av en översvämning var hösten 2001. Den var dock inte lika omfattande som år 1985 då flödena var höga i stora delar av Dalälvens avrinningsområde efter en regnig sommar och höst. Det inträffade översvämningar på många håll i Dalarna och i centrala Mora skadades byggnader, broar och vägar.

Í den interaktiva kommunkartan nedanför kan du se vilka områden som drabbas när ett 100-årsflöde inträffar.

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas.

Översvämning vid dammbrott

I Mora är risken för dammbrott mycket liten, men när en damm brister kan stora områden svämmas över.

Läs mer om dammbrott här

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022