Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Inom kommunen har MAS och MAR tillsammans med verksamhetschefen ett lagstadgat ansvar för att kravet på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att se till att patienten får en god och säker vård och att det finns ändamålsenliga rutiner för till exempel läkemedelshantering, läkarkontakt och hjälpmedel.

I uppdraget ingår även att utföra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023