Ge stöd och hjälp

Vill du göra skillnad? Det finns barn, ungdomar och vuxna i Mora kommun som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Det finns flera olika typer av uppdrag som kräver olika stor insats.


Vad är ett familjehem?
Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. När ett barn eller en ungdom inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem som tidigare kallats för fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor där under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Anledningen till att barnet behöver komma hemifrån varierar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga (LVU). Länk till annan webbplats. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar utan ett komplement.

Vem kan bli ett familjehem?
Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem, utan du får den utbildning och information som behövs för att kunna utföra ditt uppdrag. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och framför allt intresse och engagemang för ytterligare en familjemedlem.

Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande. Med eller utan barn, du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och ni ska ha stabila relationer i familjen, oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett barn eller ungdom i sitt liv.

Hur blir man ett familjehem?
För att kunna bli ett familjehem måste du först anmäla intresse, du kan antingen kontakta oss på familjehemsgruppen, lämna en intresseanmälan via familjehemsverige.se Länk till annan webbplats. eller fylla i formuläret längre ner på den här sidan.

Som intresserad familj kommer du att genomgå en utredning som genomförs av en Familjehemssekreterare. I det första skedet får du lämna ditt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från bland annat polis-, social- och kronofogderegister. Du ska också fylla i ett BRA-Fam formulär som är framtaget av socialstyrelsen. Därefter bokar vi in ett hembesök, utför intervjuer med familjen och hämtar in referenser.

Vad är en kontaktfamilj?
Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder. Då kan en annan familj hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, till exempel en helg i månaden. Sådant stöd kallas kontaktfamilj. Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar behöver en kontaktfamilj, ofta saknar familjen ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Vem kan bli en kontaktfamilj?
För att bli kontaktfamilj behöver du inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Intresse, tid och ork räcker långt. Det är en fördel om du har erfarenhet av barn.

Hur blir man en kontaktfamilj?
För att kunna bli en kontaktfamilj måste du först anmäla intresse, du kan antingen kontakta oss på familjehemsgruppen, lämna en intresseanmälan via familjehemsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller fylla i formuläret längre ner på den här sidan. Därefter görs en utredning för att bedöma resurser och matcha med rätt barn. Familjehemsgruppen utreder dig genom hembesök, talar med referenser och tar uppgifter från social- och polisregister.

 

Vad är en kontaktperson?
Att vara kontaktperson innebär att, för en kortare eller längre tid, aktivt ställa upp och stödja en medmänniska. Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen person regelbundet för olika kortare aktiviteter. Anledningen till att personen har en kontaktperson kan vara att hon eller han känner sig ensam, har svårigheter att själv ta sig för saker eller behöver en förebild.

Vem kan bli en kontaktperson?
För att bli kontaktperson ska du vara minst 18 år och tycka om att vara med andra människor och vara intresserad av hur andra har det. Du behöver inte ha någon speciell utbildning. 

Hur blir man en kontaktperson?
För att kunna bli en kontaktperson måste du först anmäla intresse, du kan antingen kontakta oss på familjehemsgruppen, lämna en intresseanmälan via familjehemsverige.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.eller genom att fylla i formuläret längre ner på den här sidan. För att bedöma om du är lämplig för uppdraget som kontaktperson görs en utredning, där det ingår ett samtal med dig samt registerkontroll hos polis och socialtjänst. Samtalet med dig krävs för att vi ska se vem du är och vad du är intresserad av, så att vi ska kunna matcha dig med rätt person.


Vad är en god man eller förvaltare?
En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innebär inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt. Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltaren får till exempel ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Vad innebär uppdraget?
Som god man eller förvaltare är din huvudsakliga uppgift att vara ställföreträdare. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Du ska bland annat se till att huvudmannen (den som har en god man) får den vård och tillsyn som behövs, verka för personens bästa och se till att han eller hon inte missgynnas i olika sammanhang. Det är domstolens förordnande som reglerar gode mannens/förvaltarens uppgifter. Att vara god man eller förvaltare är inte ett arbete utan ett uppdrag du engagerar dig i vid sidan av ordinarie arbete.

Uppdraget brukar som regel innehålla tre uppgifter:

  • Bevaka rätt - uppgiften innebär att företräda huvudmannen vid kontakt med myndigheter och att tillvarata personens intressen i olika situationer.
  • Förvalta egendom - uppgiften innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det kan till exempel handla om att hantera pensioner och bidrag, betala räkningar och sköta sparkapital.
  • Sörja för person - uppgiften varierar från fall till fall men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Vem kan bli en god man eller förvaltare?
Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig man eller kvinna. I prövningen av en god mans eller förvaltares lämplighet ingår en kontroll av den tänkte gode mannen eller förvaltaren i Polisens belastningsregister, kronofogdemyndighetens- och socialtjänstens register.

Hur blir man en god man eller förvaltare?
Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare kan du lämna in en intresseanmälan eller kontakta Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna Öppnas i nytt fönster.. Efter en registerkontroll kommer du att få genomgå en av överförmyndarkansliets anordnade godmansutbildningar.

Intresseanmälan för att bli en god man eller förvaltare , 229 kB.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024