Stöd och service enligt LSS

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Lagen omfattar tio olika insatser för att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du kan få.

Flicka i rullstol

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats., ger dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de grupper människor, kallade personkretsar eller målgrupper, som beskrivs i lagen.

LSS-personkrets delas in i tre grupper

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.


Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

Hos Region Dalarna kan du få rådgivning och annat personlig stöd som ska ge personer med funktionsnedsättning och deras anhörig tillgång till kvalificerade, samordnade och varaktiga insatser från flera kompetensområden.

En personlig assistent hjälper dig i vardagen för att till exempel att klara av din hygien, måltider, klä på och av dig, förflytta dig eller för att kommunicera med andra.

En ledsagare följer dig till olika aktiviteter ute i samhället, hjälper till att hälsa på hos släkt och vänner eller för att kunna komma ut i friska luften.

En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och fungera som en vän.

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar din omvårdnad från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservicen sker i ditt hem.

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för dina anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning får vistas en tid utanför det egna hemmet. Det ger personen en möjlighet till miljöombyte, rekreationer och personlig utveckling, samt att anhöriga får avlastning.

För skolungdomar över 12 år med funktionshinder finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar.

Barn och ungdomar kan som komplement till, föräldrahemmet bo i en annan familj i en bostad med särskild service.

Du som har ett omfattande behov av hjälp kan ansöka om att få en servicebostad, gruppbostad eller en särskild anpassad bostad.

Du som saknar en sysselsättning kan ansöka om daglig verksamhet. Ansökan riktar sig till dig med utvecklingsstörning, autism, autismliknandetillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt personkrets 1 och 2

Riktlinjer för habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning betalas ut till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, då de deltar i den dagliga verksamheten.

Ersättningen är 50 kronor per närvarodag. Beslutade antal timmar per dag på daglig verksamhet påverkar inte beloppet. Beloppet per närvarodag är det samma för alla.

Ersättning utgår inte för ledig dag.


Ansökningsprocessen

Du ansöker om stöd och insatser skriftligt eller muntligt hos våra LSS‑handläggare som utreder och beslutar om vilket stöd du kan få.

Så här går en ansökan till:
1. Du ansöker via kommunens e-tjänst eller kontaktar kommunens LSS‑handläggare.
2. LSS-handläggaren tar emot din ansökan och bokar ett möte med dig.
3. LSS-handläggaren gör en utredning och bedömning av ditt behov. Utredningen leder till ett beslut om din ansökan beviljas eller inte.

När du ansöker om stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, därefter prövas om du har rätt till den insats du ansökt om.

Är du inte nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga beslutet. Du ska skicka in din överklagan till Norra Dalarnas myndighetsservice senast tre veckor efter att du fått beslutet .

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Om du inte omfattas av LSS

Om du inte omfattas av LSS-personkrets kan du ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer om stöd enligt SoL.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024