Hälsoskydd

Här hittar du information om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka regler som gäller. Det är till exempel skolor, tatuerare och fotvårdare som berörs av dessa regler. Förskola och skola window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_1bad9de61685a94e2bd743d8 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_1bad9de61685a94e2bd743d8 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_1bad9de61685a94e2bd743d8' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Våra barn tillbringar mycket tid i skolor och förskolor under sin uppväxt. Därför gör kommunens miljöinspektörer tillsyn för att se till att bland annat miljöbalkens krav följs. Verksamheten har ett ansvar att känna till och följa den lagstiftning som berör verksamheten. Anmälan Ska du starta och driva en skola, förskola, öppen förskola, fritidshem eller liknande? Senast sex veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla det till miljökontoret. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens miljöenhet om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet. Vid förändring av befintlig verksamhet, till exempel större ombyggnationer, byte av lokaler eller ändrad verksamhet, ska du också höra av dig då det kan påverka tillsynsfrekvens och avgift. Anmäl drift av skola Följande verksamheter är anmälningspliktiga: förskola öppen förskola fritidshem öppen fritidsverksamhet förskoleklass grundskola anpassad grundskola gymnasieskola anpassad gymnasieskola specialskola sameskola internationell skola Vad kostar det? För handläggning av anmälan tar miljökontoret ut en avgift. Det tas även ut en fast årlig avgift för den årliga tillsynen. Hur den avgiften ser ut kan du läsa om i taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Egenkontroll Miljöbalken ställer krav på att den som driver en förskola, skola eller liknande bedriver egenkontroll. Det innebär bland annat att det ska finnas skriftliga rutiner i verksamheten för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister som kan påverka miljön eller människors hälsa. Bygglov och livsmedelsregistrering Verksamheten kan, förutom anmälan enligt miljöbalken, även behöva bygglov eller bygganmälan. Om ni ska hantera livsmedel så behöver det registreras på miljökontoret. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen i ett tidigt skede så får ni hjälp att reda ut vad som gäller för er verksamhet. Hygienlokaler och solarium window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_1bad9de61685a94e2bd744fa .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_1bad9de61685a94e2bd744fa .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_1bad9de61685a94e2bd744fa' }; SolUtils.collapseElement(config); }); För att förhindra spridning av smitta måste din lokal vara lämpad för din verksamhet och du ska ha rutiner för hygien och rengöring av utrustning. Nya regler från och med 1 juli 2021 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är ny tillsynsmyndighet över estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Det innebär att den som utför injektionsbehandlingar nu ska anmäla sin verksamhet till IVO istället för till kommunen. Även du som tidigare har varit anmäld till kommunen behöver göra en ny anmälan till IVO. Behandlingar som omfattas är i regel alla som innebär att något injiceras i huden, exempelvis botox, fillers och PRP. Läs mer på IVO:s hemsida där du också hittar anmälningsblanketter. Nytt från 1 juli är också att även behandlingar där det finns risk för annan smitta än blodsmitta blir anmälningspliktiga till kommunen. Detta gäller exempelvis användning av rakkniv mot huden eller håltagningspistol. Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att komma in med anmälan till miljökontoret. Anmälningspliktig verksamhet - Socialstyrelsen Anmälan Vissa verksamheter måste anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen innan de startar. Det gäller verksamheter där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande stickande/skärande verktyg används. Det kan exempelvis vara akupunktur, piercing, tatuering eller fotvård. Senast sex veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du inte gör en anmälan kan det leda till miljösanktionsavgift. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet. Anmäl en hygienisk verksamhet Även solarier är anmälningspliktiga (enligt strålskyddslagen). Senast sex veckor innan du startar ska du ha lämnat in din anmälan. Anmäl en solarieverksamhet Du som driver en anmälningspliktig verksamhet kommer få tillsynsbesök av en miljöinspektör. Då kontrolleras att din verksamhet lever upp till kraven i miljöbalken/strålskyddslagen. Du som verksamhetsutövare har ett ansvar att känna till och följa den lagstiftning som berör din verksamhet. Vad gäller för andra hygienlokaler? Även hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga måste följa miljöbalkens regler. Det kan gälla till exempel frisörer, massörer, skönhetsbehandlingar och fransförlängningar. Miljökontoret har tillsyn även över dessa verksamheter och kan komma ut på tillsyn. Vad kostar det? För handläggning av anmälan tar miljökontoret ut en avgift. För anmälningspliktiga verksamheter tar vi ut en årlig tillsynsavgift. Solarium och övriga verksamheter faktureras en timavgift i efterskott när vi har varit på tillsynsbesök. Egenkontroll Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. Tänk på att det ska finnas rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen med mera. Du ska även ha en förteckning över vilka kemiska produkter som används i din verksamhet och som kan vara farliga för hälsan eller miljön. Bygglov Verksamheten kan, förutom anmälan enligt miljöbalken, även behöva bygglov eller bygganmälan. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen i ett tidigt skede så får ni hjälp att reda ut vad som gäller för er verksamhet. Avgifter window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_2d01d90c16a5883f2b59d1cb .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_2d01d90c16a5883f2b59d1cb .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_2d01d90c16a5883f2b59d1cb' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Avgifter tas ut för tillsyn av hälsoskyddsverksamheter och enligt strålskyddslagen. Taxan är utformad så att den ska täcka miljö- och byggnadsförvaltningens nedlagda tid för den totala hanteringen av en verksamhet eller ett ärende. Den tid som räknas in i avgiften är bakgrundsarbete, inläsning av ärendet, resor, inspektioner, kontroller, skrivelser eller beslut samt efterarbete och registerhållning. Beroende på hur mycket tillsynstid verksamheten tilldelas så fördelas tiden så att tillsyn görs varje år, vartannat år eller vart tredje år. Timtaxan för 2024 är 1 132 kr Förskolor, skolor och hygienlokaler: Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Solarier: Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Senast uppdaterad: 22 september 2021