Tillståndsguide för evenemang

Som arrangör är det viktigt att veta att man ibland måste söka tillstånd eller åtminstone informera olika myndigheter inför evenemanget. Det finns ingen enkel regel som förklarar vilka tillstånd du måste ha, utan det är evenemangets karaktär som avgör.

Tillståndsguiden hjälper dig i första hand med information om tillstånd som kommunen hanterar och beviljar. De olika tillstånden har olika lång handläggningstid, så det är bra att vara ute i god tid med sin ansökan. De olika tillståndsförfarandena bygger på ett samarbete mellan arrangör och myndighet och bygger på att det ska bli ett trevligt och säkert evenemang.

Forum Mora

För att underlätta för dig som vill genomföra ett evenemang finns Forum Mora. Det är ett samarbete mellan Mora kommuns förvaltningar och bolag som går ut på att göra det enklare för dig som planerar för till exempel ett evenemang. Där får du träffa alla nödvändiga kontakter vid ett och samma tillfälle.
Här kan du läsa mer om Forum Mora.

Det krävs ofta ett polistillstånd för att arrangera ett evenemang eller annan aktivitet på en offentlig plats. Det kan till exempel vara en park, gata eller område. Platsen ägs oftast av kommunen men även privat mark kan räknas som offentlig plats. När du ansöker bedömer polisen om du kan genomföra evenemanget. Polisen skickar ansökan på remiss till berörda myndigheter som yttrar sig som till exempel Mora kommun. Om evenemanget anordnas på vägområde eller på vatten kan det krävas tillstånd från andra myndigheter.

Även en allmän sammankomst kan kräva polistillstånd. För att sammankomsten ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Exempel på allmän sammankomst är konsert, musikevenemang och demonstrationer.

Tillståndet söker du via polisens hemsida Länk till annan webbplats.. Innan ansökan skickas till polisen är det lämpligt att kontakta Teknik- och serviceförvaltningen på Mora kommun för att kontrollera om exempelvis val av plats och utformning är lämplig. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en polisansökan i onödan.

Det är av stor vikt att ta reda på och kontakta markägaren av platsen där arrangemanget ska genomföras.

Gatupratare

Inom Mora kommun finns särskilda riktlinjer för att använda offentlig plats. Där finns även särskilda regler som rör gatupratare. Det krävs polistillstånd för att få placera ut gatupratare på offentlig plats. Mora kommun är remissinstans till polisen och gör individuella bedömningar av varje ansökan.

Tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten söker du hos polisen. Ibland kan det av sjösäkerhetsskäl vara aktuellt att Länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter för att stänga av ett visst område. Länsstyrelsen vill ha din ansökan minst tre månader före första dagen för evenemanget.

Kontakta Länsstyrelsen för mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evenemang på väg

För att anordna ett evenemang på allmän väg kan kan det krävas beslut av både Länsstyrelsen och Trafikverket, utöver tillstånd från polisen. Om din tillställning ska hållas helt eller delvis på en allmän väg kan det till exempel krävas tillfälliga trafikavstängningar och ändrade vägmärken.

För att stänga av en kommunal väg söks ett tillstånd hos Teknik- och serviceförvaltningen på kommunen.

Parkering

Vid evenemang kan separata avgifter tas ut för parkering på områdena simhallen, ishallen, ishallen övre, Rosa huset, Prästholmens IP och skidstadion.

Här finns mer information om trafik, gator och parkering

Det är miljö- och byggnadsförvaltningen som hanterar bygglov. Tillståndsprocessen påverkas bland annat av platsen där evenemanget ska vara, hur många dagar evenemanget är och vad detaljplanen säger.

Handläggingstiden från komplett ärende till beslut är upp till 10 veckor, oftast är dock handläggningstiden kortare. Om ärendet är särskilt komplicerat kan handläggningstiden i undantagsfall förlängas med högst 10 veckor till totalt 20 veckor.

För vepor och banderoller längs gator och fasader med reklam för ett kommande evenemang kan du söka tillfälligt bygglov.

För vissa skyltar krävs även tillstånd från Trafikverket.

Här finns mer information om bygglov.

Ska du hantera mat eller livsmedel under evenemanget behöver du göra en anmälan till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning senast två veckor innan evenemanget.

Här finns mer information om hantering av livsmedel.

För att få servera och sälja alkohol behöver du ha ett serveringstillstånd. Vid ett tillfälligt evenemang ansöker du om ett tillfälligt serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunens miljö- och byggnadsförvaltningen.

Mora kommun strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i ärenden som rör serveringstillstånd. Innan beslut fattas behöver remisser skickas till olika myndigheter. Normal handläggningstid för tillfälliga tillstånd till allmänheten är cirka 2–3 månader. Tiden räknas från det att en komplett ansökan har kommit in.

Här finns mer information om serveringstillstånd

Om evenemanget ska försörjas av kommunal VA-anläggning är det primärt en fråga som behöver lösas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren. Detta för att säkerställa bland annat säkerhet för dricksvattenanläggningen samt krav på anslutningen till avloppsanläggningen.

Du som arrangör ansvarar för säkerheten även när det gäller brand och utrymning. I din ansökan hos polisen om offentlig tillställning får alltid brandkåren lämna synpunkter på säkerheten gällande brandskydd.

Om du hanterar brandfarliga och explosiva varor kan du behöva ha tillstånd till det. Det är brandkåren som hanterar ärenden för brandfarliga och explosiva varor i Mora kommun.

Brandkåren Norra Dalarnas hemsida hittar du mer information Länk till annan webbplats. om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara.

Det är inte ovanligt att ett evenemang använder en skolsal eller bystuga för övernattning. Brandskyddet i till exempel skolor, idrottshallar och bystugor är dimensionerat för att motsvara brand- och utrymningskraven för daglig verksamhet. Vissa krav ställs på byggnaderna om de ska användas för övernattning. En anmälan behöver då göras till Brandkåren Norra Dalarna Länk till annan webbplats..

Om det under evenemanget kommer att vara höga ljudvolymer som till exempel tal eller musik med så hög nivå att det uppenbart stör den allmänna ordningen behövs polistillstånd, enligt Mora kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter.

I Mora kommun kan det krävas tillstånd för avfyrande av fyrverkerier i samband med ett evenemang. Ansök i god tid hos polisen. Länk till annan webbplats.

En ideell förening kan behöva ett tillstånd för att ordna ett lotteri. Mora kommun ansvarar för registreringslotterier. För alla andra tillstånd ansvarar Spelinspektionen.

Anmälan görs till kultur- och fritidsförvaltningen.

Mer information om lotteritillstånd.

Det regelverk som finns för avfall, Föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun, från tillfälliga evenemang skiljer sig inte från permanenta verksamheter. Därför ska de aktuella avfallsslag som uppstår på ett sådant evenemang sorteras ut. Det gäller i första hand mat- och restavfall, som hämtas av Nodava, samt förpackningar av plast, papper, glas och metall, som hämtas av valfri entreprenör. För de evenemang där bajamajor blir aktuellt ska även de tömmas genom Nodavas försorg. Beroende på vilken typ av evenemang det handlar om kan förstås även andra avfallsslag bli aktuella. Till mindre och medelstora evenemang finns, förutom kärl för mat- och restavfall, även ett antal källsorteringskärl för samtliga förpackningsmaterial att hyra från Nodava. Kontakta gärna Nodava för mer information och vägledning: 020-55 27 00, e-post: info@nodava.se

Se vidare Nodavas hemsida för mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om sortering, föreskrifter och taxor.

Senast uppdaterad: 23 april 2024