Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Styrande dokument och regler

Förutom de lagar som har beslutats av riksdagen utformar kommunen sina egna styrdokument. Styrdokumenten är riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas.

Den politiska plattformen säger hur partierna ska samverka och vad som ska prioriteras den kommande perioden. I dokumentet poängteras särskilt en långsiktig och hållbar utveckling för Mora.

En strategi anger på vilket sätt, vilka åtgärder eller metoder, kommunen ska uppnå specifika mål.

Ett program anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och mer övergripande än en plan. Om program ska gälla för hela kommunen ska den antas av kommunfullmäktige.

En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att förverkliga exempelvis mål, policy, lagar mm. En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och innehåller exempelvis ansvar.

En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige och i övrigt av kommunstyrelsen. En policy gäller tills vidare och bör därför revideras vart fjärde år.

Mora kommun samverkar med Orsa och Älvdalens kommuner i ett antal gemensamma nämnder. Hur samverkan ska gå till regleras i avtal som antagits av respektive kommuns kommunfullmäktige.

För de kommunala bolagen motsvaras reglementen av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.

Morastrand AB

Moravatten AB

Nodava AB

Siljansutbildarna AB

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning får ersättning för sitt uppdrag och därtill uppkomna omkostnader.

Ersättning till förtroendevalda 2019-2022

Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning antigen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. Avgift som är privaträttsliga och är grundade på frivilliga avtal kallas avgifter. Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. Taxor och avgifter beslutas av fullmäktige.

Senast uppdaterad: 9 april 2021