Styrande dokument och regler

Förutom de lagar som har beslutats av riksdagen utformar kommunen sina egna styrdokument. Styrdokumenten är riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas.

Den politiska plattformen säger hur partierna ska samverka och vad som ska prioriteras den kommande perioden. I dokumentet poängteras särskilt en långsiktig och hållbar utveckling för Mora.

En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att förverkliga exempelvis mål, policy, lagar mm. En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och innehåller exempelvis ansvar.

En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige och i övrigt av kommunstyrelsen. En policy gäller tills vidare och bör därför revideras vart fjärde år.

För de kommunala bolagen motsvaras reglementen av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.

Mora kommunfastigheter AB

Morastrand AB

Moravatten AB

Nodava AB

Siljansutbildarna AB

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning får ersättning för sitt uppdrag och därtill uppkomna omkostnader.

Ersättning till förtroendevalda 2023-2026 , 259.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning antigen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. Avgift som är privaträttsliga och är grundade på frivilliga avtal kallas avgifter. Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. Taxor och avgifter beslutas av fullmäktige.

Senast uppdaterad: 9 april 2024