Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. Mora kommun arbetar med tillgänglighet inom flera olika områden.

Människor med fysiska funktionsnedsättningar ska kunna ta del av verksamheter och besöka offentliga lokaler som skolor, bibliotek och sjukhus. Det gäller även allmänna platser som gator, torg och parker. Därför är det viktigt att byggnader och utemiljöer är tillgänglighetsanpassade.

Enligt plan- och bygglagen ska ”enkelt avhjälpta hinder” för funktionshindrade undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det kan till exempel röra sig om besvärliga entréer eller markskyltar som spärrar vägen på trottoarer. Ansvarig är alltid ägaren till den berörda fastigheten.

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Det kan till exempel handla om att ta sig till och från arbetet, hämta barn på förskolan, gå på bio, ta del av viktig information eller kommunicera med andra.

Enkelt avhjälpta hinder som till exempel trösklar, tunga dörrar och dålig belysning finns i både byggnader och utemiljöer. Det är hinder som går att åtgärda inom en rimlig tid och kostnad. Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort hindren, och kommunen sköter tillsynen.

Målsättningen är att göra kommunens information tillgänglig för så många som möjligt. På kommunens webbplats så finns all information att översättas på olika språk med hjälp av Google Translate och vi har även en funktion där du kan få allt innehåll uppläst. Vi jobbar även med att all text på webben är skriven utifrån klarspråk. Klarspråk handlar om att anpassa informationen på webbplatsen utifrån besökaren behov och frågor. Informationen ska finnas på en plats där det är logiskt att hitta den och den ska vara skriven med ett språk som besökaren använder.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Kommunen ska hjälpa till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor.

Kommuns likabehandlingspolicy ligger till grund för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Alla förskolor och skolor har egna planer mot kränkande behandling som utvärderas varje år.

Senast uppdaterad: 20 juli 2020