Landsbygdsutveckling

Mora kommun har en levande landsbygd bestående av en mängd byar där många bor och arbetar. För att förbättra villkoren i våra byar arbetar vi med landsbygdsutveckling.

Bruna timmerhus en sommardag

Landsbygdsprogram

Mora kommun tagit fram ett landsbygdsprogram som ska bidra till målbilden "Hållbara Mora". Våra byar bidrar till att göra Mora till ett attraktivt beondealternativ som fler kan välja.

Byalag och hembygdsföreningar

Det finns ett stort antal hembygdsföreningar, byalag och samfällighetsföreningar i byarna runt om Mora kommun.

Landsbygdsutveckling

Resurserna som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och stärka hela kommunens attraktionskraft. Vi arbetar därför med att utveckla landsbygden för att göra det möjligt att kunna bo, verka och försörja sig där. Det handlar både om att skapa en trivsam miljö för de som redan bor på landsbygden, men även att locka fler människor till att flytta dit.

Detta sker bland annat genom utvecklingen av infrastruktur, fiber, paketdistribution och annan service på landsbygden. Det handlar också om att skapa ett gott näringslivsklimat för att kunna erbjuda arbeten, samt att arbeta med jämställdhetsfrågor för att attrahera fler kvinnor att flytta till, flytta tillbaka eller stanna kvar och verka på landsbygden.

Hur arbetar vi med landsbygdsutveckling i Mora kommun?

 • Regelbunden dialog med byinvånare, byalag och föreningar för att inspirera och stimulera det lokala engagemanget.
 • Vi arbetar för att stärka servicen på landsbygden genom utpekade serviceorter.
 • Utvecklingsprojekt – organisationer och föreningar som har en idé för att berika och utveckla landsbygden kan starta ett utvecklingsprojekt.
 • Årlig handlingsplan kopplad till landsbygdprogrammet.
 • Regelbunden dialog med byinvånare efter en modell vi kallar "landsbygdsutvecklingforum". Metoden testas under våren 2022 i ett forum på Sollerön och kommer sedan att utvärderas och om den varit framgångsrik kunna användas i hela kommunen.

Bidrag och stöd

Du som vill starta ett projekt för att utveckla och berika din bygd har möjlighet att ansöka om stöd.

Länsstyrelsen erbjuder ekonomiskt stöd för:

 • Samarbeten för nya jobb på landsbygden
 • Investeringar i infrastruktur
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar
 • Investeringar i rekreation och turism
 • Utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Utveckling av hembygdsgårdar
 • Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad
 • Utveckling med bygdemedel
 • Utveckling av grundläggande betaltjänster
 • Utbyggnad av bredband

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Har du en idé till ett projekt som bidrar till att utveckla landsbygden? Då kan du ansöka om bidrag till ett leader-projekt.

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Det innebär att du som bor och verkar i området kan vara med och driva och påverka utvecklingen.

I Dalälvarnas utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden 2014 - 2020. Programperioden har förlängts och kommer att förlängas ytterligare. Insatserna rör områden som service, näringsliv, besöksnäring, infrastruktur och energi.

Ett leader-projekt kan startas av organisationer, föreningar, företag och myndigheter. Projektet måste bidra till att främja utvecklingen på landsbygden enligt den utvecklingsstrategi som tagits fram av Dalälvarnas Utvecklingsområde.

Ansökningskriterier och intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022