Barn- och ungdomspolitik

Är du ung och funderar vilka politiska rättigheter du har? Här kan du läsa mer om det.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

Artiklarna är följande:

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter.
  • Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.

Till den nationella barn- och ungdomspolitiken räknas barn och unga mellan 0 - 25 år. Barnpolitiken gäller barn och unga mellan 0 - 18 år och följer barnkonventionen. Den nationella barnpolitikens mål är att:

Barn och unga ska respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Ungdomspolitiken gäller unga mellan 13 - 25 år. Den nationella ungdomspolitikens mål är att:

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Alla Dalakommuner och Region Dalarna har skrivit under en avsiktsförklaring, det vill säga en överenskommelse. Den beskriver hur vi tillsammans ska arbeta för att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att påverka, och har möjlighet till utbildning och arbete. Att satsa på unga är inte bara viktigt för de som är unga, det är nödvändigt för en hållbar utveckling i regionen. Ungas förmåga att se samhället med nya ögon är nödvändig för att skapa tillväxt.

För att Dalarna ska fortsätta utvecklas behöver vi få fler unga att stanna kvar, flytta hit eller flytta tillbaka. Målet att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion handlar inte om att tävla med andra. Det handlar om att tävla med oss själva och hela tiden sträva efter att bli en bättre region för unga att bo, leva och arbeta i.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024