Så kan du påverka detaljplanen

Du som berörs av en detaljplan kan påverka planens innehåll genom att lämna dina synpunkter. Du kan även överklaga detaljplanen efter att den antagits.

Du som är berörd av ett detaljplaneförslag har möjlighet att påverka planens innehåll. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och granskningen. Du måste lämna dina synpunkter skriftligt för att senare kunna överklaga.

Hur överklagar du en detaljplan som du berörs av?

Om du framfört synpunkter och anser att du inte fått synpunkterna tillgodosedda kan du överklaga detaljplanen inom tre veckor från anslagsdatum (d.v.s. när justerat protokoll kungjorts på den digitala anslagstavlan). Skicka överklagandet till den beslutsmyndighet som fattat antagandebeslutet i kommunen, så vidarebefordrar kommunen överklagan till Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet.

  • I brevet anges vilket beslut som ska överklagas genom att uppge paragrafnummer/diarienummer.
  • Redogör för varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Vilken ändring i beslutet du vill ha.

Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge adress, telefonnummer och gärna beteckning på berörd fastighet.

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Senast uppdaterad: 10 januari 2024