Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort antogs i kommunfullmäktige den 22 november 2021. Antagandehandlingarna har varit tillgängliga under tiden 2 - 23 december. Planen vann laga kraft den 23 december då inga överklaganden har inkommit till kommunen eller förvaltningsrätten.

Lagakrafthandlingarna finner ni nu under sidan Översiktsplan.

Planprocessen

Planen har nu vunnit lagakraft

Film från granskningskedet

Historik

Under våren 2017 hölls ett samråd, vilket innebar att det var möjligt att tycka till och skicka in synpunkter på samrådsförslaget. Det kom in 100 synpunkter från både myndigheter, grannkommuner, föreningar och privatpersoner. Efter att ha läst igenom alla synpunkter jobbade kommunen vidare med planen och gjorde vissa förändringar. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse som var en del av planhandlingarna i det efterföljande skedet som kallas för granskning.

Mellan den 7 juni och 31 augusti 2021 fanns den fördjupade översiktsplanen tillgänglig för granskning, både digitalt på vår hemsida och som lånehandling på Moras bibliotek, och det gavs tillfälle att se hur förslaget förändrats utifrån de inkomna synpunkterna i samrådet och tycka till innan planen ska antas. Under granskningstiden var planen också utställd på Mora bibliotek och vid tre tillfällen var personal från planenheten på plats för att svara på frågor.

Efter granskningen har en uppdatering av materialet gjorts utifrån inkomna synpunkter. En sammanställning av inkomna yttranden och våra svar på dem har samlats i ett särskilt utlåtande. Det särskilda utlåtandet är en del av planhandlingarna som antagits i kommunfullmäktige.

Avgränsning fördjupad översiktsplan Mora tätort

Avgränsning fördjupad översiktsplan Mora tätort

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En FÖP anger hur bebyggelsen i tätorten ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Här redovisas var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Planen ger vägledning för detaljplanering och bygglov. Planen innehåller inga detaljer, till exempel hur hus ska se ut, utan är en översiktlig vision för hur staden ska växa fram till 2030.

Du kan läsa mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Varför görs en fördjupad översiktsplan för tätorten?

Den fördjupade översiktsplanen ska i stora drag illustrera hur vi vill att vårt framtida Mora ska se ut. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att peka ut riktningen för utveckling av bebyggelsen.

Exempel ur planen

Kommunens mål är att vi ska vara 22 000 invånare år 2030. Därför behövs många nya bostäder men även fler arbetstillfällen. En utveckling av tätorten ska ske med utgångspunkt i de höga kultur- och naturvärden vi har här i Mora, exempelvis Zorngården, Vasaloppet och Siljan.

  • Nya bostäder föreslås genom förtätningar, bland annat på Tingsnäs, i Kanadaområdet och Norra Kråkberg.
  • Ett grönt stråk föreslås leda längs med Siljans och Österdalälvens stränder, från Åmåsäng, via Kajen, Tingsnäs, Broåkern och vidare till Prästholmen.
  • Det ska bli enklare att gå, cykla och åka kollektivt i tätorten.
Senast uppdaterad: 3 juli 2024