Översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på längre sikt. Översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg ge stöd för mer detaljerad planering.

Flygfoto av centrala Mora

Översiktsplanen är utgångspunkten för kommunens arbete med detaljplaner och fungerar vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen.

I översiktsplanen tar kommunen hänsyn till behov av vägar, nya områden som är lämpliga att utveckla för bostäder och verksamheter, värdefulla grönområden och riksintressen. Vi ser även över miljö- och hälsofrågor under framtagande av en översiktsplan.

Översiktsplanen kommuniceras med kommunens medborgare och myndigheter vid två tillfällen, först under samrådet då vi vill få in så mycket synpunkter som möjligt. Därefter justeras planen och ställs ut för granskning innan den antas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige och ska omprövas varje fjärde år, i samband med en ny mandatperiod. Kommunen kan även ta ställning till om den ska gälla ett tag till genom att ta beslut om en aktualitetsprövning. Prövningen innebär att vi ser över alla delar i översiktsplanen och avgör om den fortfarande är aktuell. Miljö- och byggnadsförvaltningens planenhet ansvarar för att rent praktiskt utföra det som politikerna har beslutat.

Du hittar mer information om översiktsplanering på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Översiktsplanen är vår vision för hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas i Mora framöver.

Den kommuntäckande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2006 och aktualitetsförklarades år 2017. Översiktsplanen fungerar som ett underlag för Mora kommuns framtida planering. I de områden där det inte finns en gällande detaljplan gäller översiktsplanen.

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner:

  • Visar kommunens vision för framtida utveckling.
  • Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning.
  • Underlag för dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende.

Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg

Det kan också finnas fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressenter.

Genom att arbeta med fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela översiktsplanen måste göras om.

Den fördjupade översiktsplanen är en vision för hur "Mora tätort" ska utvecklas de kommande 10-15 åren och ska användas som ett underlag för politiker och planerare inför kommande planering.

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort den 22 nov 2021. Planen har vunnit lagakraft den 23 december 2021.

Så här läser ni planen:
I avsnittet Bakgrund, Vision och Strategi finns närmare förklaringar till vad en FÖP är, varför vi gör den och vad vi har att ta hänsyn till i vår omgivning.

Planförslaget - är uppdelat i två delar, tematiska områden och geografiska delområden:

  • Planförslaget - tematiska områden innehåller bakgrundsfakta inom olika tematiska områden och riktlinjer kopplade till detta.
    Exempel på tematiska områden är natur, kultur och rekreation.
  • I planförslaget - delområden går det att läsa om olika geografiska områdens förutsättningar och riktlinjer kopplade till dessa. Exempel på delområden är Östor, Morkarlby och Noret.

Den fjärde delen - Genomförande beskriver hur den fördjupade översiktsplanen ska kunna förverkligas i enlighet med visionerna.

I den femte och avslutande delen - Miljökonsekvensbeskrivning analseras planens konsekvenser.

Får du problem med att ladda ner dokumenten? Behöver du dokument med högre upplösning? Elller behöver du andra kartor pga. nedsatt färgseende?
Hör då av er till oss!
Adressuppgifter finner ni längst ner på sidan.

Hela Planhandlingen, uppdelad;

Hela dokumentet;

Länk till Grönstrukturplan Öppnas i nytt fönster.

Mer att läsa kort om framtagandet av Föp Mora tätort.

Planhandlingen finns att låna på Moras bibliotek.

Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med planen är att peka ut lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft.

Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige år 2011. Syftet med planen var bland annat att undersöka vilka områden som är lämpliga för utbyggnad av vindkraft och ta fram riktlinjer för hur etableringar ska utformas med hänsyn till natur-, kultur- och turismvärden.

Planen innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna av den föreslagna vindkraftsutbyggnaden analyseras.

Centrumutvecklingsplanen är ett visionsdokument som ska ligga till grund för fortsatt arbete med en fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Planen godkändes av Kommunstyrelsen år 2013.

Centrumutvecklingsplanen bygger på tanken att Mora ska ta klivet från att vara en småstad i Siljansbygden till att bli en regionstad för norra Dalarna. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett rikt och aktivt liv i Mora. Planen sammanfattar ett stort antal pågående projekt och idéer som funnits under lång tid.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med planen är att peka ut områden i strandnära lägen som är lämpliga för landsbygdsutveckling.

År 2009 ändrades reglerna för dispenser och upphävande av strandskyddet Länk till annan webbplats.. Det innebär bland annat att kommunen ska redovisa vilka områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i sin översiktsplan, så kallade LIS-områden.

Inom LIS-områden tillförs två särskilda skäl för dispens från strandskyddet, vilket gör det lättare att etablera bostäder och verksamheter inom strandskyddet. Det kan öka landsbygdens möjlighet att locka till sig nyinvesteringar, nya arbetsplatser och nya invånare.

Läs mer om landsbygdsutveckling i strandnära lägen på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 27 juni 2023