Vad?

Kanadaområdet är ett 87 hektar stort skogsområde som ligger sydväst om Mora centrum. Området angränsar till bostadsområdena Morkarlby och Hånåkni.

Varför?

Området har pekats ut som lämpligt för bostäder i den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort. Området ligger i nära anslutning till både förskolor, skolor och samhällsservice.

Ett planprogram görs för att sätta ett specifikt område i ett större sammanhang och ta in många olika värden och aspekter. Programmet ska presentera en områdesstruktur som visar hur kommunen tänker att området ska utvecklas med bland annat bebyggelse, vägar och grönstruktur. Detta kommer sedan att fungera som ett underlag när en eller flera detaljplaner tas fram för det aktuella området.

När?

Arbetet med planprogrammet startade våren 2022 och väntas bli klart under 2024. På våra samhällsplaneringssidor finns mer information om hur planprocessen fungerar.

Geoteknisk undersökning

Under våren 2024 genomförs en geoteknisk fältundersökning i området där ett 50-tal markprover tas med hjälp av en borrvagn.

Undersökningar utförs dagtid med start vecka 18 och beräknas ta 10 arbetsdagar. Ansvarig för markundersökningarna är Sweco Sverige AB.

Syftet med undersökningarna är att utreda vilka markförhållanden som råder. Resultatet används som underlag i det fortsatta arbetet med att planera för nya bostäder och infrastruktur i området.

Efter genomförd undersökning återfylls hål och gropar med ursprungligt material. Vid en del borrhåls sätts uppstående rör för kontroll av grundvattenförhållanden (grundvattenrör). De finnas kvar under året och kommer läsas av med jämna mellanrum.

Hur kan jag vara med och påverka?

I juli 2022 genomfördes en tidig kartdialog där vem som helst kunde lämna förslag och synpunkter kring hur området kan utvecklas. Svaren beaktas i det fortsatta planarbetet.

När kommunen har tagit fram ett förslag kommer planprogrammet att skickas ut på samråd där du som medborgare har möjlighet att tycka till och lämna in dina synpunkter igen.

Det kommer även finnas möjlighet att lämna in dina synpunkter i arbetet med detaljplanering, då dessa ställs ut för samråd och granskning. De presenteras då på våra samhällsplaneringssidor. Läs mer om hur du kan vara delaktig Länk till annan webbplats..

Har du frågor om projektet?

Kontakta planenheten eller kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Karta över tätort

Den streckade markeringen visar planprogramsområdet.

Senast uppdaterad: 26 april 2024