Mättjänster

Kartenheten är en avdelning inom Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa och till oss vänder du dig när det gäller kartor eller mätningsuppdrag av olika slag.

Är ditt ärende mycket brådskande och avser utsättning hänvisar vi till externa mätkonsulter med behörighet.

På kartenheten finns kommunens samlade kompetens vad det gäller kartor, mätning och utsättning.

För kommunens verksamheter utför vi de flesta typer av mätningsarbeten i fält, exempelvis utsättningar, inmätningar, lägeskontroller, nybyggnadskartor, grundkartor, projekteringsmätningar, volymberäkningar och avvägningar och har stor erfarenhet från vitt skilda mätningsuppdrag på många användningsområden.

Mättjänster debiteras enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige, för närvarande 872 kronor/timme exklusive moms.

Beställningarna tas om hand i turordning. Varje vecka går vi igenom inkomna beställningar och kontaktar därefter beställaren.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk. Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Vid utsättning visas läget för byggnaden ut på marken enligt beviljat bygglov. Normalt görs utsättningen innan schaktning för grunden gjorts.

Utsättning beställer du via kommunens E-tjänst. Information om hur du gör finns i länken nedan:

Länk till beställning av utsättning via E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Med lägeskontroll menas att byggnadens eller anläggningens läge kontrolleras så att det stämmer överens med bygglovet.

Lägeskontrollen bör göras tidigt i byggprocessen för att undvika så att dyrbara förändringar till följd av avvikelser från bygglovet kan undvikas.

Lägeskontrollen kan beställas hos kartenheten eller så kan byggherren själv med hjälp av sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra den.

Lägeskontroll av kartenheten beställer du via kommunens E-tjänst. Information om hur du gör finns i länken nedan:

Länk till beställning av lägeskontroll via E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har ett geodetiskt stomnät i plan och höjd. Stomnätet består av ett stort antal markerade mätpunkter på marken. Punkternas läge redovisas på en stomnätskarta.
Som komplement till stomnätskartan finns koordinatförteckning och punktbeskrivningar för att man enkelt ska kunna hitta punkterna på marken.

Beskrivning av stomnätspunkter med koordinatangivelse kan fås genom att kontakta kartenheten.

Med hjälp av en drönare kan kommunen ta bilder över ett område på ett smidigt sätt. Flygningen samlar flera bilder som sedan kan sammanfogas till ett större ortofoto som är en skalriktig flygbild.

Genom att ha en färsk bild över ett område kan även kommunens baskarta uppdateras med den aktuella informationen.

Bilden kan även användas för att skapa punktmoln som sedan kan användas för att skapa 3D-visualiseringar som i sin tur kan användas för att bland annat göra volymberäkningar.

Från och med den 7 februari 2011 använder sig Mora och Orsa kommun av koordinatsystemet SWEREF 99 15 00. Detta har ersatt Moras lokala koordinatsystem, 5 gon V Reg 10.

Det höjdsystem som används i Mora och Orsa är RH 2000.

Senast uppdaterad: 1 mars 2023