Önskan om fällning eller beskärning av träd – så fungerar det


Om du önskar att Mora kommun ska fälla ett eller flera träd på kommunal mark ska du skicka in ett önskemål. Önskemålet kommer att behandlas av Teknik- och Serviceförvaltningen, som är ansvarig förvaltare för park- och naturområden i Mora kommun. Bedömningen av önskemålen görs tillsammans med Miljö- byggnadsförvaltningen.

Ingen plantering, beskärning eller fällning av träd får ske på kommunal mark utan Park/Skogsförvaltarens tillstånd. Eventuella åtgärder utföres i största möjliga mån av kommunens entreprenör eller kommunens egen personal. Olovlig trädfällning polisanmäls.

Att lämna in en önskan samt ärendets gång

Önskemålet gör du via blanketten Önskan om fällning eller beskärning av träd , 130.5 kB, öppnas i nytt fönster. eller så kan du få den hemskickad om du ringer oss på telefonnummer 0250–26 000.

I ansökan ska du beskriva var aktuella träd står och varför du vill att de ska bort eller beskäras. Du ska också bifoga en skiss, karta eller ritning över området där träden är markerade. Om du har möjlighet kan du även bifoga fotografier. Det är inget krav men ibland kan det påskynda handläggningen.

Närmast berörda grannar ska godkänna önskemålet för att ansökan skall vara giltigt. Principen är att alla som ser träden från sin bostad bör stå bakom ansökan. Trädfällning är en känslig fråga, där det är lika viktigt för en del boende i närheten att ta ner träden, som det kan vara för andra att behålla dem. Därför ber vi om bifogade namnunderskrifter när vi får in ansökningar gällande nertagningar av träd.

Var så noggrann som möjligt i din beskrivning, ju tydligare din ansökanl är desto snabbare kan ärendet handläggas. Om du lämnar en ansökan som inte är helt ifylld kommer vi inte att handlägga den.

Kom ihåg att önskemål om trädfällning endast gäller träd som står på kommunal mark.

Skriv gärna ut vår broschyr om trädfällning här:

Broschyr om Trädfällning, Önskan om fällning
eller beskärning av träd - så fungerar det
, 253.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Under handläggningstiden utförs i regel en besiktning av de träd som ansökan gäller. Besiktningen utförs antingen av kommunens tjänstemän eller av professionell entreprenör.

Nedtagning av akut dåliga träd kan ske under hela året. Nedtagning av träd som ej bedöms som akut dåliga samordnas internt till ett par tillfällen per år för en god ekonomi och planering. Många anmälningar inkommer under vissa perioder på året och då kan det ta längre tid. Beskärningar sker endast under juli - september eller under vinterhalvåret november-februari. Då det är lämpligast för träden.

När handläggningen är klar får du en återkoppling med ett besked i ärendet. I vissa fall kan du få beskedet att ingen fällning kommer att ske i dagsläget, men att vi kommer att ta med din ansökan och väga in dina önskemål när vi kommer till ditt område för naturvård.

Naturvård innebär att kommunen ser över ett helt område. De skötselinsatser som genomförs syftar till att vårda naturområdets karaktär och biologiska mångfald men också till att gynna möjligheterna till friluftsliv och rekreation.

Om kommunen godkänner fällning av träd kan det förekomma att kostnader för fällning hamnar på den som ansökt. I dessa fall görs alltid en särskild överenskommelse mellan kommunen och dig som ansökt.

När du fyller i ansökan är du ansvarig för att informationen du lämnar är korrekt.

Eftersom det är många som ansöker och handläggningstiderna är långa rekommenderar vi dig att vara ute i god tid med din ansökan.

Om du har ett tomträtts- eller arrendeavtal på kommunal mark, hittar du information i avtalet om vad som gäller för trädfällning. Kommunen kan neka dig fällning av träd på tomträtten/arrendet om trädet har stor betydelse för områdets helhetskaraktär.

  • Att det görs en professionell bedömning av trädets status av utbildade och erfarna tjänstemän eller entreprenörer.
  • Att det utan onödiga förseningar beställs åtgärder av träd som bedöms utgöra fara för person eller egendom.
  • Att alla ansökningar behandlas på ett likvärdigt sätt och på samma bedömningsgrunder.
  • Att din ansökan tilldelas ett ärendenummer, som gör att ärendet kan följas upp.
  • Att Mora kommuns kundtjänst är tillgänglig under kontorstid och kan ta emot frågor och ärenden.

Ärenden där Mora kommun bedömer att träd skulle kunna utgöra en fara eller risk prioriteras.

Handläggningstiden kan variera över året beroende på arbetsbelastningen och antalet ansökningar.

Att göra en ansökan om trädfällning kostar ingenting.

Om kommunen godkänner fällning av träd kan det förekomma att kostnader för fällning hamnar på den som ansökt. I dessa fall görs alltid en särskild överenskommelse mellan kommunen och dig som ansökt.

På tomträtt eller arrende är det alltid innehavaren som står för fällningskostnaden efter att kommunen godkänt att ett träd får fällas.

Bra att veta

  • Träd är en viktig del i den offentliga miljön, för vår stadsmiljö och för karaktären i varje enskilt bostadsområde. Grönområden fungerar som samhällets ”lungor” och bidrar med bland annat rening av dagvatten och avgaser samt skyddar mot störningar.
  • Vissa träd är särskilt skyddade via detaljplaner eller genom särskilt skydd enligt miljöbalken t.ex. naturreservat, biotopskydd, naturminne och Natura 2000. För dessa träd gäller särskilda regler.
  • Naturmark i tätbebyggelse är av ett stort värde både för växt- och djurlivet samt som när rekreationsområde för boende. Naturmarken ska vårdas vilket innebär att olikåldriga bestånd bör finnas och få utvecklas. Detta innebär att ungskott (sly) inte tas bort slentrianmässigt eller att fullvuxna träd alltid ska stå kvar. Helheten ska beaktas.
  • Endast träd som utgör en uppenbar fara för liv och egendom tas ned omgående. En bedömning på plats av trädets status sker alltid av utbildad personal. Vid behov kompletteras den med en djupare undersökning av en trädexpert som kollar på rötskador, stamstabilitet etc.

Generellt är kommunen restriktiv med fällning av träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd. För att en åtgärd ska ske behöver det vara tydligt varför trädet behöver fällas eller beskäras och hur trädet orsakar besvärligheter. Träd som ur allmän synpunkt, natur- eller miljösynpunkt bör stå kvar, tas inte ned.

Vi ser också till säkerheten. Sjuka, skadade eller nedfallna träd som skulle kunna innebära akut risk för person eller egendom anmäls via e-tjänsten felanmälan och förbättringsförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller appen ”Gör Mora bättre”, alternativt till kommunens växel på telefonnummer 0250–26 000.

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte råkar fälla någon annans träd.

Träd kan också vara särskilt skyddade i detaljplanen eller områdesbestämmelserna om de är viktiga inslag i den bebyggda miljön. Då behöver du marklov för att få ta ner träden. Det kan vara enstaka träd, grupper av träd (till exempel en allé) eller träd med höga natur- och kulturhistoriska värden.

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Ansökan om marklov , 1.1 MB.

Det är bara kommunen som får fälla träd på kommunens mark. Om du önskar ta ner ett träd på kommunens mark kan du ansöka här.

Ansökan för trädfällningstillstånd , 160.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska du ange kontaktuppgifter, kartposition och anledning, dina grannar skall också godkänna ditt önskemål för att din ansökan skall vara giltig. När vi har fått in din ansökan så kontrollerar vi att din ansökan är komplett, därefter börjar vi vår handläggning av ditt ärende. Handläggningstiden kan variera över året beroende på arbetsbelastningen och antalet ansökningar.

Om det är akut fara för person eller egendom – kontakta kommunen direkt via telefon!

Inom strandskyddat område kan du behöva söka strandskyddsdispens för att få fälla träd. Enligt miljöbalken, kapitel 7, är det förbjudet att utföra en åtgärd som att fälla träd om det förändrar livsvillkoren för djur och växter.

Senast uppdaterad: 3 juli 2023