Vad kostar ett bygglov?

Vad kostar det att till exempel söka bygglov, strandskyddsdispens eller göra en anmälan? Det beror vanligtvis på, var, vad och hur stort du ska bygga.

Priset ändras vanligtvis också årsvis, baserat på milliprisbasbelopp.


Åtgärd

År 2024
avgift cirka:

Bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad
(inklusive startbesked och slutbesked). (BTA=bruttoarea, OPA=öppen area) (TS=Tekniskt samråd)


0-24 m² (BTA+OPA)

4 430 kr

25-49 m² (BTA+OPA)

8 525 kr

50-129 m² (BTA+OPA+TS)

16 715 kr

130-199 m² (BTA+OPA+TS)

22 175 kr

200-299 m² (BTA+OPA+TS)

27 635 krBygglov för skylt


2 961 kr för skylt ett, 860 kr för skylt två osv. Större skyltar över 5 m² kostar mer.

Från
2 961 kr

Förhandsbesked


Per tomtplats som prövas. (Kostnad tillkommer om grannar behöver höras eller om strandskyddsdispens krävs.)

5 585 kr

Strandskyddsdispens


Per prövning.

5 250 kr

Installation av eldstad


Per eldstad med rökkanal.
Per eldstad med rökkanal där prövningen ingår i en nybyggnation eller tillbyggnation.

2 625 kr
1 313 kr

Installation av vatten eller avlopp på en tomt eller i en byggnad


Per prövning.
(Kostnader för anslutning till kommunal VA hanteras av Nodava)

2 625 kr

Anmälan om nybyggnad av Attefallskomplementbyggnad


1 - 24 m²

25 - 30 m²

(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

2 310 kr

4 620 kr

 

Anmälan om Attefallstillbyggnad


1 - 15 m²
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)

Från
2 310 kr

Kostnad för grannehörande


Grannehörande krävs exempelvis i ärende som avser, nylokalisering, byggnader som placeras nära fastighetsgränser och om åtgärder i ansökan strider mot områdets detaljplan.


1-5 st

525 kr

6-10 st

1 050 kr

11-25 st

1 575 kr

Fler än 25

3 150 krKostnader som kan tillkomma:

  • Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt
  • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan
  • Om grannarna behöver höras
  • Om tekniskt samråd behövs
  • Om slutsamråd behövs
  • Om installation av eldstad ingår i ärendet
  • Om strandskyddsdispens krävs.

Exempel:
Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan, med installation av eldstad, på en fastighet inom detaljplan och byggnationen är planenlig kostar från ca 24 800 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked).

Om byggnationen strider mot gällande detaljplan tillkommer kostnadspåslag.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024