Strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något i närheten av sjöar och vattendrag? Det kan till exempel vara att bygga en brygga, friggebod eller utöka tomten genom att lägga ny gräsmatta. Då måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Strandskyddet gäller längs alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det sträcker sig vanligtvis 100 meter från strandkanten, både upp på land och ut i vattnet.

Strandskyddet har två syften: värna om allemansrätten och friluftslivet samt skydda växt- och djurlivet.

Strandskyddet regleras i Miljöbalken, kapitel 7. Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att:

 • Bygga nya byggnader. Hit räknas även husvagnar eller husbåtar som står kvar på samma plats längre än en normal semesterperiod.
 • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att det stör allmänhetens tillgång till stränderna. Till exempel att inreda en sjöbod till en sommarstuga.
 • Skapa intryck av ett privat område genom att till exempel ställa ut utemöbler, sätta upp staket eller anlägga en rabatt, och på så sätt hålla allmänheten borta.
 • Gräva, schakta eller fälla träd i syfte att förbereda för nya byggnader eller anläggningar.
 • Påverka livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra och bygga bryggor. Här kan du även behöva tillstånd för vattenverksamhet av länsstyrelsen.

Kommunen kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddet, om det finns ett särskilt skäl:

 • Området används redan på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Till exempel en privat trädgård runt ett bostadshus.
 • Området är väl avskilt från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande. En mindre väg eller naturliga hinder som slänter och branter räknas inte.
 • Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Till exempel en småbåtshamn, brygga eller båthus. Här kan du även behöva tillstånd för vattenverksamhet av länsstyrelsen.
 • Ansökan gäller en utökning av pågående verksamhet. Till exempel en industri eller camping som inte kan expandera utanför strandskyddat område.
 • Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Till exempel infrastrukturanläggningar eller anpassa miljön för bättre tillgänglig för funktionshindrade.
 • Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Det innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär.
 • Området ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område.
 • Även om du får dispens måste du normalt bygga så att allmänheten kan passera närmast vattnet.

Kommunen har i översiktsplanen pekat ut sex fokusområden som i sig innehåller ett antal områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.

Här kan det vara lättare att få strandskyddsdispens än i andra strandnära lägen. Syftet är att göra det enklare att bygga bostäder eller starta verksamheter inom till exempel turism.

De utpekade fokusområdena är

 • Norra Venjan
 • Söromsjöbygden
 • Västra Siljan
 • Östra Siljan
 • Orsasjön
 • Österdalälven.

När du söker strandskyddsdispens ska du skicka in:

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Från det datum beslutet vunnit laga kraft måste du påbörja åtgärden inom två år. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir dispensen ogiltig.

Det finns vissa kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område som inte kräver strandskyddsdispens. Tänk på att du däremot kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kompletteringsåtgärderna kan till exempel vara friggebodar, mindre tillbyggnader och mindre komplementbyggnader som gästhus eller förråd. Undantagen gäller inte attefallshus.

Kompletteringsåtgärden måste:

 • placeras inom 15 meter från huvudbyggnaden, men inte närmare strandlinjen än 25 meter och
 • inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Om inte båda kraven är uppfyllda måste du söka strandskyddsdispens.

Vid små sjöar och vid ett litet vattendrag har Länsstyrelsen möjlighet att upphäva strandskyddet.

 • Små sjöar: hit räknas de som är omkring 100 gånger 100 meter.
 • Litet vattendrag: hit räknas de som är omkring 2 meter eller smalare vid normalt vattenstånd.

Länsstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fall.

Förutom strandskyddsdispens kan du även behöva tillstånd för vattenverksamhet. Exempel på vanliga vattenverksamheter är

 • anläggning av dammar, pirar, bryggor som pålas fast
 • vägtrummor
 • erosionsskydd i vattendrag
 • broar
 • grävning och muddring
 • rensning i vattendrag
 • dikning
 • uttag av vatten för till exempel bevattning
 • utläggning av undervattenskablar
 • bortledning av grundvatten
 • vattennivåreglering i sjöar.
Senast uppdaterad: 18 april 2023