Marklov

Schaktning eller fyllning kräver marklov inom ett område med detaljplan om ändringen av markens höjdläge blir avsevärd.

Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.

Fråga byggnadsnämnden om den åtgärden du planerar att vidta kan kräva marklov.

När du söker marklov ska du skicka in:

  • en situationsplan som visar var markens höjdläge blir förändrat, samt markhöjderna före och efter åtgärden
  • eventuell sektionsritning vid större förändringar i marknivån
  • förslag på kontrollansvarig om det är ett större markarbete.

Ansök via vår e-tjänst. Länk till e-tjänsten

Du måste ha ett startbesked. Innan du får påbörja markarbetet ska beslutet även annonseras (kungöras) i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i fyra veckor.

Du måste påbörja markarbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Senast uppdaterad: 1 september 2022