Bygglovsprocessen

Börja med att ta reda på om ditt byggprojekt kräver bygglov eller anmälan. I vissa fall behövs även marklov eller rivningslov. Och för att få börja bygga måste du ha ett startbesked.

Du kan söka bygglov eller göra en anmälan via vår e-tjänst:

Finns alla handlingar med?

För att kunna handlägga ditt ärende måste ansökan vara komplett. Om du skickar in rätt information från början går bygglovsprocessen snabbare. Ta reda på vilka handlingar som krävs för just ditt projekt. Här kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av byggprojekt:

Om du ändå är osäker är du välkommen att kontakta oss.

När din ansökan kommit in till oss registrerar vi ärendet och du får en skriftlig bekräftelse med information om handläggningen och diarienummer. Kontakta bygglovsenheten om du har frågor.

Därefter granskar vi om din ansökan är komplett. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig.

När din ansökan är komplett påbörjas handläggningstiden. Då kontrollerar vi att den följer de bestämmelser som finns för området, bland annat i detaljplanen.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en komplett bygglovsansökan är upp till 10 veckor, men kan i vissa fall förlängas med ytterligare 10 veckor.

Avgifter

Som byggherre betalar du en avgift till kommunen för handläggningen av ditt ärende. Avgiften varierar mellan olika bygglovsärenden.

Yttranden från andra

Om din ansökan inte stämmer överens med detaljplanen för området kommer dina grannar få möjlighet att lämna sina synpunkter. (Läs mer här) Om din ansökan uppfyller kraven som står i detaljplanen behövs vanligtvis inte ett grannhörande.

När många sakägare berörs så kan ansökan publiceras i lokaltidningen.

Även andra sakägare kan behöva yttra sig om vissa bygglovsansökningar. Då skickar vi en remiss till den myndighet eller organisation som berörs.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem, avvisas din ansökan. Ofta är det handläggaren själv som på delegation fattar beslut om bygglov, men ibland är det byggnadsnämnden.

Kom ihåg! Bygglov innebär inte att du får börja bygga, du måste också ha ett startbesked.

Kungörelse och överklagande

När bygglovet är beslutat skickas det till dig. Dina grannar och andra sakägare meddelas också om beslutet och har därefter tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet meddelas (kungörs) även i Post- och Inrikes Tidningar. Här är överklagandetiden fyra veckor. Under den tiden får du inte börja bygga.

Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Vid större byggprojekt som kräver en kontrollansvarig kan du bli kallad till ett tekniskt samråd. Det är ett möte där vi tillsammans går igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. De som normalt kallas till mötet är byggherren och kontrollansvarig.

Vid enklare byggprojekt utan kontrollansvarig behövs inte ett tekniskt samråd. Då får du startbeskedet i samband med beslutet om bygglov.

I startbeskedet godkänner vi din kontrollplan. Nu får du börja bygga!

Efter att ditt bygge varit igång en tid besöker vi byggarbetsplatsen. Det gäller de byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd.

Vid besöket kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet. Både byggherren och den kontrollansvarige ska delta.

När ditt bygge börjar bli färdigt kallar vi till ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi bland annat igenom kontrollplanen, utlåtandet från den som är kontrollansvarig och förutsättningarna för att kunna ge slutbesked. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

Innan du får flytta in eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Du får slutbeskedet när du visat att alla krav är uppfyllda.

Senast uppdaterad: 1 september 2022