Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Behöver jag bygglov/anmälan?

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan, eller kan du börja bygga redan idag? På den här sidan guidar vi dig igenom de vanligaste åtgärderna.

Nya regler för Attefallshus från 1 augusti 2020

Riksdagen har beslutat att den största tillåtna byggnadsarean för alla typer av komplementbyggnader ska utökas från 25 m² till 30 m². Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020.
(För komplementbyggnader över 30 m² krävs bygglov.)

En komplementbyggnad kan till exempel användas som permanentbostad, fritidshus, gäststuga, garage, carport eller förråd.

I listan nedanför visas de vanligaste anledningarna till att man behöver söka bygglov.

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Väsentlig ändrad användning
 • Inreda en vind med bostadsyta
 • Fasadändring
 • Mur/plank
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Campingplatser
 • Småbåtshamnar
 • Transformatorstationer
 • Upplag och materialgårdar
 • Radio- eller telemaster eller torn
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Vindkraftverk

Om ditt byggprojekt inte står med i listan eller om du är osäker på vad som gäller, är du välkommen att kontakta oss.

Följande handlingar ska du lämna in när du söker bygglov.

 1. Använd vår ansökningsblankett. (Länk till blankettsidan)
 2. Situationsplan/nybyggnadskarta
 3. De här ritningarna behöver du lämna in. (länk till ritningssidan)
  - Planritning
  - Sektionsritning
  - Fasadritningar
 4. Kontrollplan
 5. Anmälan om kontrollansvarig (Krävs ej vid enkla åtgärder)

Du kan lämna in din ansökan

 • direkt till oss på Stadsbyggnadsförvaltningen
 • via e-post till stadsbygg@mora.se
 • via brev till adressen Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora-Orsa, 792 80 Mora.

Vad kostar det?

 • Väsentlig ändring av en byggnad (till exempel: brandskydd, bärande konstruktion, ventilation, planlösning, VA-installation)
 • Eldstad och rökkanal
 • Nyinstallation av Vatten och Avlopp på fastigheten
 • Vissa rivningsprojekt (vanligtvis huvudbyggnader utanför detaljplan)

Det finns även fler anmälningspliktiga byggprojekt. Vill du veta mer, kontakta Bygglovsenheten.

Anmälningspliktiga "Attefallsåtgärder"

 • Göra en komplementbyggnad (Attefallshus) på max 30 m²
 • Göra en tillbyggnad på bostadshuset på max 15 m² bruttoarea
  (15 m² i ett plan, eller 7,5 m² på två plan).
 • Bygga högst två takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Vad kostar det?

Följande handlingar ska du lämna in när du gör en anmälan. För att få börja bygga så måste du först få ett startbesked. Det kan du få när din anmälan är komplett.

 1. Använd vår blankett om anmälan. (Länk till blankettsidan)
 2. Situationsplan
 3. Om du bygger närmare gräns än 4,5 meter måste du skicka in ett intyg som visar att din granne skriftligen godkänt din situationsplan.
 4. De här ritningarna behöver du lämna in. (länk till sidan ritningar och kartor)
  - Planritning
  - Sektionsritning
  - Fasadritningar
  - Konstruktionsdokumentation (till exempel vid ny- och tillbyggnad, ändring av bärande konstruktion)
 5. Kontrollplan
 6. Anmälan om kontrollansvarig (Krävs ej vid enkla åtgärder)
 7. Prestandadeklaration (vid anmälan om installation av eldstad/rökkanal)
 8. Brandskyddsbeskrivning (vid väsentlig ändring av brandskydd, ventilation och planlösning)

Du kan lämna in din ansökan

 • direkt till oss på Stadsbyggnadsförvaltningen
 • via e-post till stadsbygg@mora.se
 • via brev till adressen Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora-Orsa, 792 80 Mora.

Vad kostar det?

Skyddad uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak
Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer får anordnas utan bygglov om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod
I en- eller tvåbostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 m². Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Grannar
De grannar som berörs kan medge att skärmtak, skärmvägg och friggebodar placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Lov (bygg, mark, rivning, förhandsbesked)
För att ditt ärende ska kunna handläggas ska det vara komplett. Från att ditt ärende blivit komplett ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan handläggningstiden förlängas med högst 10 veckor, alltså totalt 20 veckor.

Anmälan
För att ditt ärende ska kunna handläggas ska det vara komplett. Från att ditt ärende blivit komplett ska du få ett beslut inom 4 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan handläggningstiden förlängas med högst 4 veckor, alltså totalt 8 veckor.

Hur kan jag påverka handläggningstiden för mitt ärende?

 • Lämna in en komplett ansökan/anmälan. (ritningar/kartor)
 • Följ detaljplanens bestämmelser där du ska bygga.
  Kontakta Planenheten för information om detaljplaner.
 • Om du uppmanas att komplettera din ansökan/anmälan, gör det så snabbt som möjligt.
 • Godkänn kommunikation via e-post. (Görs i anmälningsblanketten)
Senast uppdaterad: 11 augusti 2020