Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Information till anställda i Mora kommun om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2020-10-21

Mora kommun följer de nationella direktiven och riktlinjerna som har gått ut när det gäller det nya coronaviruset. Det gäller i första hand myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna.

Illustration av coronaviruset

När det gäller personal inom Mora kommun gäller samma riktlinjer som för övriga i samhället. Det gäller också brukare och elever i Mora kommun.

Symtom på covid-19

Hos de flesta är covid-19 en luftvägsinfektion. De vanligaste symtomen är hosta och feber. Andra symtom som förekommer är andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och diarré. Det är också ganska vanligt att man tappar lukt och smak.

Om du har de symtom som beskrivs ska du stanna hemma från arbetet. Om tillståndet förvärras ringer du 1177, framför allt om du får andningssvårigheter eller inte klarar egenvård i hemmet. Gör gärna Region Dalarnas självskattningstestlänk till annan webbplats för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan ta hand om dig själv hemma.

Om du inte känner av sjukdomssymtom ska du arbeta som vanligt.

Personer som bor med smittade ska betraktas som möjliga fall

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska personer som bor tillsammans med en smittad person betraktas som möjliga sjukdomsfall och ges förhållningsregler. Förhållningsreglerna för hushållskontakter gäller personer från 16 år och uppåt. De innebär att man ska avstå från att vara på sin gymnasieskola eller sin arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen. Om inga symtom utvecklas rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av vården.

Hur länge ska jag stanna hemma om jag är sjuk?

Om du har varit sjuk och testat positivt för covid-19 ska du ha varit feberfri och känt dig bättre i minst två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började.

Exempel 1: Om du är sjuk i fyra dagar, ska du stanna hemma i två dagar till = 6 dagar. Du behöver​ stanna hemma en dag till för att uppnå sju​ dagar sedan symtomen började.

Exempel 2: Om du är sjuk i sju dagar, ska du stanna hemma två dagar till = 9 dagar.

Du kan återgå till jobbet även om du har kvarvarande torrhosta eller bortfall av lukt och smak, om det gått mer än sju dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Om du har varit sjuk men testat negativt för covid-19 behöver du inte vara hemma i sju dagar, men du ska känna dig frisk innan du går tillbaka till jobbet.

Om du varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19 gäller samma rekommendationer som för de som fått ett positivt provsvar (det vill säga de som har covid-19). Du bör dock testa dig om du har symtom som påminner om covid-19.

Om sjukvården bedömer att du bör stanna hemma och inte gå till arbetet trots att du inte uppvisar symtom, finns möjlighet att ansöka om så kallad smittbärarpeng från försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åk inte till sjukhuset om du inte uppmanats till det

För att undvika smittspridning är det viktigt att du INTE åker till vårdcentral eller sjukhus om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, om du inte har uppmanats av sjukvården att göra det. Ring istället 1177 eller boka en tid för provtagning i appen Min Vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testning av anställda

Region Dalarna provtar nu för covid-19 på alla personer med symtom. Om du tycker att du har symtom kopplade till covid-19 och arbetar inom vård- och omsorg ska du kontakta din chef för att få information om hur du går tillväga.

Alla andra ska själva kontakta sjukvården för testning. Du bör helst boka en tid via appen Min Vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsätt med digitala möten under hösten

Mora kommun fortsätter att rekommendera sina verksamheter att överväga möjligheterna till digitala möten även under hösten. Erfarenheterna från våren visar att digitala möten kan hålla hög kvalité och fungera väl för både information och dialog. Det är också i enlighet med Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer, att hålla möten digitalt så långt det är möjligt.

Kommunens pandemigrupp slår fast att det bör göras en bedömning från fall till fall när det gäller regler, aktuellt syfte, sammanhang, deltagarkrets och lokal för mötet.

Det finns flera exempel på lyckade digitala möten under våren, exempelvis ledarforum. Samtidigt innebär den digitala miljön en utmaning när det gäller känslan av sammanhang, exempelvis APT-möten.

De möten som är svårast att genomföra på ett bra sätt är så kallade hybridmöten eller blandmöten där deltagare är med både digitalt och fysiskt. Det innebär en nackdel för den som vill vara med digitalt i ett annars fysiskt möte och där deltagarna är inte med på lika villkor. Det kan upplevas som en press att vara med fysiskt för få ut lika mycket, även om det är frivilligt.

Pandemigruppens rekommendation för kommunens möten, konferenser och andra sammanträden under hösten:

 • Basera bedömningen av hur möten ska genomföras på aktuellt syfte, sammanhang, deltagarkrets samt hur eventuell lokal är beskaffad.
 • Säkerställ att folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas om mötet genomförs fysiskt – planera för att minimera risken för smittspridning, genom att begränsa fysiska kontakter i möjligaste mån.
 • Undvik om möjligt hybridmöten – eftersträva att så många som möjligt ska delta, på lika villkor.
 • Ställ inte in möten som inte kan genomföras fysiskt – försöka alltid ställa om och genomföra digitalt istället.

Distansarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Syftet är att minska antalet personer som vistas på arbetsplatsen samtidigt där det är möjligt. Mora kommun har därför riktlinjer för hur och när vi kan distansarbeta.

Verksamhetens behov och förutsättningar ska alltid vara utgångspunkten när möjligheten till distansarbete bedöms.

 • Som chef bör du i den här situationen alltid prioritera att vara närvarande på arbetsplatsen som ett stöd till din personal
 • Distansarbete kan ske efter överenskommelse med närmaste chef. Möjligheten utreds med hjälp av följande frågeställningar:
 • I slutändan är det din chef som avgör om du kan distansarbeta eller inte
 • Tänk på att det alltid ska finnas någon närvarande på arbetsplatsen för att exempelvis hantera post och besök
 • Alternera gärna distansarbete och arbete på plats genom att bygga upp ett schema. Vissa arbetsuppgifter kanske lämpar sig för distansarbete medan andra ska utföras på plats
 • Skapa rutiner för distansarbetet - boka in dagliga avstämningar med arbetsgruppen
 • Går det att hitta alternativa former för verksamheten att ta emot besökare? Kan ni till exempel utöka telefontider, hänvisa var handlingar kan lämnas, sätt ut golvmarkeringar för avstånd etc?

Våra tre gyllene regler

 • Stanna hemma om du uppvisar symtom som påminner om covid-19
 • Tvätta händerna ofta
 • Sitt långt ifrån varandra på arbetsplatsen – nyttja mötesrum vid behov och håll avstånd i fikarummet!

Personal som jobbar med hälso- och sjukvård i kommunen

socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information och råd till dig som jobbar med hälso- och sjukvård.

Föreläsning om smittspridning och skyddsutrustning

Se filmen från föreläsningen om covid-19 av läkaren Eva Nordin Olson på Mora vårdcentral. Föreläsningen riktar sig till personal som arbetar med vårdtagare i kommunens olika vård- och omsorgsverksamheter.

Personal inom skola

Elever och personal inom skolan ska liksom alla andra i samhället och kommunen gå till skolan om man är frisk, det gäller även om en anhörig är sjuk.

Den som är sjuk med symtom som påminner om covid-19 bör boka tid för ett PCR-prov, vilket du hittar information om under rubriken Testning av anställda. Under rubriken Hur länge ska jag stanna hemma om jag är sjuk? hittar du information om hur länge du ska stanna hemma om du har testat positivt, negativt eller om du inte testat dig alls.

Personal som tillhör riskgrupper

Hög ålder, det vill säga 70 år och äldre, är den viktigaste riskfaktorn. Särskilt i kombination med en eller flera av följande faktorer:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Lungsjukdom (ej astma)
 • Fetma
 • Diabetes

Personer som är yngre än 70 år kan också ha en ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har någon eller några av ovan nämnda sjukdomar eller underliggande sjukdom som innebär ökad risk vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller som får medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk.​

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Anställda inom Mora kommun som tillhör någon riskgrupp ska ta upp frågan om sin arbetssituation med sin chef.

Personalenheten på kommunstyrelseförvaltningen bistår med råd vid behov.

Förebyggande sjukpenning

Anställda i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 kan ansöka om förebyggande sjukpenning. Det gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för max 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.

Läs mer om förebyggande sjukpenning på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karensavdraget slopas

Karensavdraget är tillfälligt borttaget och staten betalar ut ekonomisk ersättning för första dagen vid sjukdom. Det innebär att du som anställd i Mora kommun får ersättning från första dagen om du behöver vara hemma på grund av sjukdom. Din arbetsgivare kommer göra ett karensavdrag som vanligt och för att få ersättning behöver du som anställd ansöka om ersättningen själv hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den smittbärarpenning som redan finns för att man ska stanna hemma om man har en smittsam sjukdom kommer att finnas kvar.

Läkarintyg

Du behöver inte längre uppvisa läkarintyg hos arbetsgivaren från dag 8 för att få sjuklön. Om du är sjuk i mer än 14 dagar ska du från och med dag 15 ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan som vanligt, men först från dag 22 behöver du lämna in ett läkarintyg för att styrka sjukdom. Dessa beslut har fattats på regeringsnivå för att tillfälligt avlasta sjukvården under coronapandemin. Du kan läsa mer om sjukintyg på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om coronaviruset

Du hittar mer information om coronaviruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet på sidan Information om coronaviruset.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020