Överklagan av beslut

 Att överklaga ett beslut innebär att man vänder sig till en överordnad instans, oftast domstol, för att få sakfrågan prövad, (22-25 §§ FL). Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut enligt 16 kap 3 § SoL.

Alla beslut går inte att överklaga, beslut inom socialtjänsten kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning, beroende på vilken typ av beslut som fattats. För att ett beslut skall kunna överklagas med förvaltningsbesvär skall det vara särskilt angivet i lagen (16 kap 3 § SoL).

 • Handläggaren är skyldig att bistå den som vill överklaga om denne behöver hjälp t ex med utformningen av sin klagoskrift. (4 § FL).
 • Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen med överklagandet skall det beslut anges som överklagas och vilken ändring som önskas. (23 § FL).
 • När ett överklagande inkommer tas kopia och skickas för diarieföring till förvaltningssekreteraren.
 • Handläggaren gör en prövning om överklagandet har inkommit i rätt tid (inom 3 veckor).
 • Har skrivelsen inkommit för sent ska avvisningsbeslut fattas och dokumenteras. Beslutet att avvisa ett för sent inkommet överklagande är överklagningsbart genom förvaltningsbesvär (30 § FL). Den enskilde ska underrättas om beslutet och rätten att överklaga.
 • Har skrivelsen inkommit i tid och beslutet ändras helt i enlighet med den enskildes önskemål, skall överklagandet inte skickas vidare. En kopia på överklagan och det nya beslutet ska alltid skickas för diarieföring. Omprövningen innebär ett nytt beslut som ersätter det tidigare beslutet. Den enskilde ska ha ett nytt beslut.
 • I de fall omprövningen innebär att beslutet har ändrats, men inte helt så som den klagande har begärt skickas bifallsbeslut till den enskilde och överklagningshandlingar skickas till förvaltningsrätten.
 • Har skrivelsen inkommit i tid och omprövning inte ska ske översänds klagomålen (originalhandlingar), handlingarna i ärendet och om så anses nödvändigt, ett eget yttrande till förvaltningsrätten .
 • Överklagandet ska sändas till förvaltningsrätten snarast, dock senast 7 dagar efter ankomst.
 • Kopior på ovanstående handlingar skickas alltid till förvaltningssekreteraren för diarieföring.
 • När förvaltningsrätten/kammarrätten har fattat beslut kommer ärendet åter till socialnämnden/förvaltningssekreteraren.
 • Beslutet diarieförs och kopia skickas till berörd handläggare.
 • Beslutet delges till socialnämnden.
 • Förvaltningssekreteraren avslutar diarieakten.
 • Kravet på skyndsam handläggning av ärenden gäller i samband med omprövning vid ett överklagande (7 § FL).

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213