Socialnämnden fick oväntat kapitaltillskott

19 november 2010

Alltför höga sociala kostnader för anställda under 26 års ålder har belastat nämnden till en årlig kostnad  av 2.5-3 mkr. En del har nu betalats tillbaka. 

Närmare bestämt 2.6 miljoner som avser årets första tio månader. Det tillskottet innebär det för perioden januari-oktober redovisas ett resultat på + 9.036 mkr. Exklusive det återförda beloppet stannar siffran på +6.4 mkr, en förbättring med 250 tkr sedan september.

- Det ser bra ut för 2010, vi räknar med att få ett överskott på ca 6.8 mkr för hela året och de pengar som vi nu fått tillbaka är naturligtvis en glad överraskning, konstaterar nämndens ordförande Bernt Persson (S). Personalkostnaderna ligger i nivå med budget och försöröjningsstödet har stabiliserats på en nivå som är ungefär dubbelt så hög som i fjol.

Se ekonomisk uppföljning januari-oktober

Överklagat bygge ger problem

Beslut om placeringar som ej verkställts inom tre månader ska rapporteras till Socialstyrelsen som kan utdöma en avgift på 10 000 till en miljon kronor. Vid tredje kvartalets slut hade Mora sex fall som väntat mellan 203 och 932 dagar, fall som skulle ha varit placerade i den nybyggnad som enligt planeringen ska uppföras vid Mäxvägen. Men ärendet har överklagats av närboende och därför har placeringarna inte kommit till stånd.

Fem beslut om kontaktfamilj och ett om kontaktperson har heller inte kunnat genomföras inom tremånadersgränsen..

- Det är inte lätt att hitta kontaktfamiljer och kontaktpersoner, förklarar Bernt Persson. Men matchningar är på gång och i en del fall har man tackat nej från något håll. För det är så att vi kan inte bara skicka iväg någon, det måste finnas en ömsesidig önskan från båda parter innan placering kan ske.

Gott betyg av revisorerna

De har granskat nämndens protokoll och beredningsrutiner och kommit fram till verksamheterna fungerar väl.

Lagen om valfrihet (LOV) får vänta

En utredning om möjligheterna att införa den har gjorts av en konsultfirma och där framkommer att det finns en del brister som först måste åtgärdas innan man kan gå vidare. Som exempel anges att kvalitetssystemet inom hemtjänsten ska utvecklas, liksom ett mäverktyg för vad som utförs hos brukarna. Först när detta verktyg finns kan den faktiska kostnaden per timme fastställas och utan det kan inte LOV införas.

Åtgärder har emellertid börjat vidtas och när de är genomförda anses förutsättningar finnas för att införa LOV.

- Innan vi går in i detta måste vi också få ner vår konstnadsnivå, säger Bernt Persson. För om det skulle visa sig att vår faktiska nivå är högre än den som ett företag debiterar så blir vi skyldiga att kompensera för mellanskillnaden. Däremot är inte företaget skyldigt att kompensera kommunen om det motsatta förhållandet skulle gälla. Jag är också rädd för att vi är en väl liten kommun för LOV. Vi har ungefär 400 vårdtagare och för att det ska gå ihop måste minst 100 välja en externt företag och den siffran tror jag blir svår att nå. Vi har haft uppe frågan tre gången i pensionärsrådet och intresset har varit svalt. Inte heller under valrörelsen fick jag några propåer om LOV.

Vid omröstningen yrkade Christiane Djäken (M) och Göran Aronson (KD) att systemet skulle införas 2011-07-01, men nämndens beslut blev att uppdra till förvaltningen att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att framledes kunna införa LOV. Någon tidpunkt för införandet fastställdes inte.  

Verksamhetsbidrag beviljades

Fyra föreningar fick verksamhetsbidrag för 2011: 

  • BRIS beviljades 4 kronor per barn i kommunen, totalt 16 604 kronor.
  • Kvinnogemenskapen Emma beviljades 2.50 per invånare, totalt 50 365 kronor.
  • Brottsofferjouren beviljades 2.50 per invånare, totalt 50 365 kronor.
  • RSMH-Ovansiljan beviljades 409 260 kronor, motsvarande 2.0 årsarbetare, varav 1.0 med lönebidrag.

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 november 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213