Sänkt tak för vårdavgifter

15 oktober 2009

Ett nytt dokument; "Handbok med tillämpningsregler för avgiftssystem inom vård och omsorg i Mora kommun" har tagits fram under hösten. Målet har varit att anpassa avgifterna till den budgetram som gäller för 2010. Vissa höjningar har därför varit oundvikliga och den mest iögonenfallande återfinns inom avdelningen vårdavgifter. Där är det tänkt att den högsta avgiften, 1 696 kr/mån, ska tas ut redan när 5.25 insatspoäng per månad passerats. Kostnaden blir då lika hög som för den som använder sig av ungefär den femdubbla vårdinsatsen.

Brukare med låg pension, under 12 000 kronor/månad, berörs dock inte av nyordningen som beräknas ge en intäktsökning på ca 800 000 kronor/år.

- Med den här ändringen har vi också anpassat oss till de andra kommunerna som tillsammans med Mora ingår i projektet Mellannyckeln, förklara socialnämndens ordförande Bernt Persson.

Socialnämnden klubbade det nya dokumentet och beslutet om taxorna går nu vidare till kommunfullmäktige där de slutgiltigt fastställs.

Ekonomisk uppföljning januari-september

En försämring har skett sedan förra månaden med ca 200 tkr till 10.9 mkr och orsaken är de höga kostnaderna för placeringar inom IFO. Fortfarande ligger dock personalkostnaderna lägre än budget och försörjningsstödet visar ingen dramatisk ökning.

Prognosen för helåret, -11.9 mkr, ligger fast och i den ryms också ett ökar försörjninsstöd med 300 tkr/mån under det sista kvartalet.

Se hela dokumentet (PDF)

Vad innehåller klagomålen?

Det månatliga styrkortet som beskriver volymerna inom socialnämndens olika verksamheter har även en kolumn som heter "Klagomål". I september noterades sex klagomål inom äldreomsorgen, vilket är dubbelt så många som någon av de tidigare månaderna. Även inom LSS och socialpsykiatri var klagomålen fler än tidigare, tre sefter att ha varit 0 sedan maj månad.

- Vi har nu beslutat att varje klagomål också ska redovisas till sitt innehåll så att vi får en bättre bild av vad de egentligen handlar om, säger Bernt Persson. 

Strukturförändringsmedel önskas

Möjligheten för nämnderna att ansöka om denna form av tilläggsanslag från kommunstyrelsen infördes i fjol. Avsikten är att de ska kunna utnyttjas när större förändringar behöver göras  i verksamheterna för att klara anpassningen till budgetramarna. I socialnämndens fall har då övertalighet uppstått bland den administrativa personalen, vilket kommer att leda till avvecklingskostnader  på 1 417 673 kr under 2010. Därtill kommer avveckling av lokaler och sammanlagt uppgår det sökta beloppet till 1 943 016  kronor. 

Socialnämnden beslutade att lämna in en ansökan om strukturförändringsmedel.

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213