Minus för socialnämnden

18 april 2012

Efter årets tre första månader är siffran -3.6 mkr och för helåret väntas den stiga till -6 mkr. Ett underskott som nämnden till stor del inte kan påverka.

Inom socialtjänsten är nämligen en betydande del av verksamheten lagreglerad och det gör att höga vårdkostnader ibland inte kan undvikas. I vissa fall kan kostnaderna i ett enskilt ärende uppgå till miljonbelopp på årsbasis, utan att nämnden kan göra annat än att betala. Sådana ärende kan dyka upp med högst oregelbunden frekvens och är därför omöjliga att budgetera.

Underskottet för det första kvartalet härrör bland annat från hemtjänsten (-3 mkr). Huvudorsaken där är att fler timmar har producerats och att vissa områden inte nått budgeterad effektivitet. Inom LSS (-1.2 mkr) är det ungdomar placerade på annan ort som drar ner resultatet. Försörjningsstödet ligger något sämre än budget (- 0.3 mkr). Särskilt boende visar ett underskott på -1.1 mkr, vilket dock beror på felperiodisering som justeras under april. Överskott återfinns inom Administration och förvaltning, HSR (hälso-, sjukvård och rehabilitering), Omsorgsresor samt IFO (individ- och familjeomsorg) exklusive försörjningsstöd.

För helåret visar prognosen att minusposterna fortsätter att utvecklas i negativ riktning, bortsett från försörjningsstödet. För det nyss avslutade kvartalets plusposter är utvecklingen blandad, ingen förväntas dock vändas till ett minus. 

Ekonomisk rapport januari-mars

Ansökan om bidrag från Omvårdnadslyftet

Kommunen har möjlighet att ansöka om medel för vidareutbildning av personalen inom äldreomsorgen. Statsbidraget utgår med 50 kronor per redovisad gymnasiepoäng och maximalt bidrag är 653 tkr. Ett belopp som kommunen också söker.

Utbyggnad av särskilda boenden 

Detta görs inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Prognoser för tiden till och med 2015 visar på ett ökat behov med fyra lägenheter och det kommer att lösas genom att boendena på Spanskvägen och Bosselvägen byggs ut med två lägenheter vardera. Detta ger en avsevärt lägre kostnad än vid nyproduktion och därför beslutades att ge tekniska nämnden i uppdrag att projektera utbyggnaderna.

Upphandling av Tomtebogården

Sedan starten 2001 har verksamheten vid äldreboendet varit upphandlad. Utförare har hela tiden varit Carema Care. Nuvarande avtal löper ut den 30 september 2013 och därför beslutade nämnden att göra en ny upphandling.

Yttrande till Socialstyrelsen

En anmälan från Nedre Norrlands Fackförening om missförhållanden vid det särskilda boendet Stenudden har lämnats in till Socialstyrelsen. Anmälan avser både arbetssituationen i samband med en omorganisation samt förekomsten av "ohyra" på ett av rummen.

Äldreomsorgschefen Annica Lückners förslag till yttrande antogs av nämnden.

 

Sven-Erik Nilsson

  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 april 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213