Klara regler för semesterboende med hemtjänst

18 juni 2010

När personer med behov av hemtjänst åker på semester, finns hemtjänstbehovet naturligtvis kvar i oförändrad omfattning. Vem ska då betala för detta; ska det vara den kommun där semestern tillbringas eller hemkommunen? Praxis är än så länge att "semesterkommunen" betalar, även om detta kan innebära betydande kostnader för små kommuner med stort inslag av turism. Sådana finns det en del av, inte minst på västkusten.

En annan fråga i sammanhanget är hur länge denna betalningsskyldighet ska anses gälla. Tack vare en dom i förvaltningsrätten på Gotland kan socialnämnderna nu hävda att fyra veckor är maximal tid, allt däröver ska hemkommunen betala.

Med stöd av detta rättsfall beslutade socialnämnden i Mora att följa denna princip. Under 2009 uppskattas ungefär tio ansökningar ha kommit in.

- Men regeringen sägs planera att lägga en proposition med innebörden att hemkommunen ska stå för kostnaderna under hela tiden, säger socialnämndens ordförande Bernt Persson. Om och när riksdagen beslutar det så kommer givetvis saken i ett annat läge för alla kommuner.

Ekonomisk uppföljning januari-maj

Kostnaderna för försörjningsstöd ligger fortfarande på en hög nivå, även om en klar nedgång (-20 %) skett under de två senaste månaderna.

- Men det verkar inte finnas någon riktig stabilitet i siffrorna, säger Bernt Persson. I övrigt så fungerar ekonomin ungefär som vi tänkt oss och vi räknar fortfarande med att kunna leverera ett nollresultat för 2010. Ändå har personalkostnaderna ökat genom ett dyrare löneavtal, men det ska vi nog också kunna rymma inom ramen. 2011 ökar kostnaden på det området med ytterligare 3.1 mkr och det kan bli besvärligare att hantera.

Han riktade också kritik mot Försäkringskassan, vars långa handläggningstider gör att socialnämnden får gå in med försörjningsstöd i många fall och att återbetalningarna därifrån dröjer längre an vad som kan anses vara acceptabelt.

- Det blir också en hel del extraarbete på grund av att vi i varje enskilt fall måste göra en utredning som vi inte får betalt för.

Ekonomisk uppföljning januari-maj

Nya riktlinjer för begravningsersättning

I reglerna för ekonomiskt bistånd finns ett avsnitt om begravningsersättning när ett dödsbo helt eller delvis saknar medel. Tidigare har ersättningen utgått med ett fast belopp (ca 18 000 kronor) som varit oförändrat under många år. Nu beslutade man att göra en ändring genom att koppla ersättningen till prisbasbeloppet så att 50 % av det kan utbetalas om gravsten ingår. Detta innebär samtidigt en nominell höjning med ca 2 000 kronor.

- Det brukar bara röra sig om 1-2 fall per år där vi får gå in för att täcka kostnaderna, säger Bernt Persson. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 juni 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213