Hotell Siljan får servera alkohol igen

16 september 2009

Hotell Siljan Visa större bild

Det gamla tillståndet återkallades i januari efter upprepade förseelser mot de lagar och förordningar som reglerar utskänkning. Men med annan ledning och uppstramade rutiner kunde nu en ny ansökan godkännas.

Ny tillståndshavare är Bäcka Herrgård AB som tagit över driften av Hotell Siljan med tillhörande restaurang. Under perioden 3 juli-3 september har ett tillfälligt tillstånd funnits och ambitionen från företagets sida har varit att därefter få ett permanent tillstånd. Men vid en myndighetsgemensam granskning i slutet av augusti påvisades ett antal allvarliga missförhållanden som gjorde att alkoholhandläggaren föreslog avslag enligt alkohollagen 7 kap 7 §.

Efter detta vidtog så kallad kommunicering mellan handläggaren och företaget. Då rätades frågetecknen ut och från Bäcka Herrgårds ägares sida klargjordes att den framtida verksamheten ska drivas på ett alltigenom riktigt sätt. Med ändrad inriktning dessutom, bland annat kommer den tidigare pubverksamheten att försvinna.

Därför kunde socialnämnden vid sammanträdet bevilja permanent serveringstillstånd under följande förutsättningar:

  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska lämna sitt godkännande
  • Kunskapsintyg gällande alkohollagen ska uppvisas avseende Mats Eriksson
  • Hotellchefen Victoria Dahl ska inom två månader ha genomgått utbildning i alkohollagen och kunna visa godkänt resultat.

Viss förbättring i socialnämndens ekonomi

Sedan redovisningen i augusti har utfallet förbättrats med 0.5 mkr till -10.7 mkr. Anledningen är främst lägre personalkostnader och lägre kostnader för försörjningsstöd.

- Det ser ut som att den negativa utvecklingen hejdats på något vis, men det är för tidigt att ändra prognosen för helåret, förklarar socialnämndens ordförande Bernt Persson (S). Den ligger därför tills vidare kvar på -11.9 mkr och justeras först när vi kan vara säkra på att det rör sig om ett trendbrott.

En annan positiv iakttagelse är att man nu inte längre ligger på minus inför budgetåret 2010. Tidigare var den siffran -1.6 mkr men tack vare att vidtagna åtgärder har börjat verka talar allt för att man i stället kommer att redovisa en buffert på +2.5 mkr vid ingången av 2010. Av det skälet behöver inte förvaltningen utarbeta det sparförslag som beslutades vid det förra sammanträdet.

- Bland kostnadssänkande åtgärder kan nämnas att de så kallade hemmadagarna i LSS har dragits ned till normen och sammanträdestiden för personalen kortas ner, säger Bernt Persson. En del tunga hemtjänstärenden har flyttats till lediga platser i särskilda boenden och kostnaderna för placeringar inom IFO är på väg mot en naturlig nivå.

De förändringar som skett och kommer att ske är dock inget som går ut över brukarna. En del tjänster försvinner visserligen, mycket beroende på att arbetsuppgifterna blir färre, men några uppsägningar är inte aktuella för närvarande.

- Vi har en stor förvaltning med många anställda och därför också en rörlighet som gör att vi kan parera förändringar på ett bra sätt. Visst kan någon få en minskning i sin tjänst, men vid lägre tjänstgöringsgrad inom LSS får man fylla upp med tid i personalpoolen.

Ekonomisk uppföljning januari-augusti (PDF)

Läs mer om kostnadsanpassningarna (PDF)

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

De hittillsvarande togs i oktober 2005 och innehållet är därför i många stycken inaktuellt. I augusti i år gjordes en revision som har medfört att texten speglar de lagar och faktiska förhållanden som numera gäller.

Avtalet med Gullogården sägs upp

Äldreboendet, som ligger i Siknäs, drivs av Personalkooperativet Gullogårdens ekonomiska förening. Det avtal som ska sägas upp för omförhandling gäller dock till och med 2013-08-31.

- Vårt viktigaste skäl till uppsägningen är att vi vill gå från femårigt till treårigt avtal, förklarar Bernt Persson. Det är den längden vi numera använder oss av i avtalssammanhang.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 september 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213