Hemtjänst i ständig utveckling

18 oktober 2010

Den som tror att det bara behövs händer inom hemtjänsten är dåligt informerad. Tack vare modern teknik kan personalen ägna mer tid åt sina egentliga arbetsuppgifter.

- Vi vill göra det så enkelt som möjligt för de gamla, öka säkerheten och höja kvaliteten.

Så formulerar socialchefen Gunnel Gyllander de mål som förvaltningen har i sitt arbete, både på kort och lång sikt. Dit ska man alltså nå även med teknikens hjälp och faktum är att marknaden har en del att erbjuda på det området.

Annica och Gunnel
Annica Lückner (t.v) och Gunnel Gyllander öppnar med mobilen.

Serviceavtal efter 75

Men verksamheten i sig bygger ändå i allt väsentligt på den personliga kontakten mellan hemtjänstpersonalen och vårdtagarna. Ett led i förenklingsarbetet för de gamla startade redan för några år sedan. Då infördes begreppet serviceavtal för personer äldre än 75 år och för att få det krävs ingen sedvanlig biståndsbedömning.

- Vi anser att man vid den åldern ska ha rätt till service och för att få den hjälp man behöver räcker det att kontakta hemtjänstpersonalen i det egna området, säger Gunnel Gyllander.

Mobilen ger nya öppningar

Nästa steg kom att bli av rent teknisk natur. Att hantera ungefär 400 nycklar till olika vårdtagare är ingen lyckad lösning och det av flera skäl. Nycklar kan som bekant förkomma och när möjligheten att öppna dörrar med hjälp av mobiltelefon dök upp var socialförvaltningen i Mora inte sen att nappa på idén.

- Vi började med den tekniken redan i februari 2009 och i våras hade vi genomfört den hos inte mindre än 550 personer, berättar äldreomsorgschefen Annica Lückner. Och vi ser bara fördelar. Nu finns alltid alla nycklar med och vi kan ställa in de behörigheter som vi vill ge personalen, till exempel att öppning bara kan ske inom det egna geografiska området. Det är också bra när vi har vikarier, eftersom de kan ges tidsbegränsad behörighet.

Mer datorkraft i hemtjänsten 

Under hösten i år har ännu ett teknikskifte påbörjats. Ett datoriserat planerings- och uppföljningssystem har implementerats och körs redan i begränsad omfattning av ett par hemtjänstgrupper. Under 2011 ska driften vara i full gång och även här spelar mobiltelefonen en avgörande roll. Själva planeringen av hemtjänstinsatserna görs av tre centralt placerade tjänstemän och de ca 150 i personalen kommer att vara indelade i fem geografiskt avgränsade grupper, en halvering jämfört med i dag. Alla arbetsorder läggs ut i mobiltelefonerna och i dem bockas också insatserna av vartefter de slutförts.

- På sikt kommer vårdtagarna bara att betala för den tid som hemtjänsten varit på plats, förklara Gunnel Gyllander. Och om insatsen skulle utebli så betalar man inget alls. Med det här systemet har vi och anhöriga kontroll på att alla får den hjälp som faktiskt beställts.

De fem områdena kommer att vara grundbemannade och dessutom ha tillgång till en central hemtjänstpool med 20-25 personer som kan sättas in där behov uppstår.

Tekniken ger mer tid till vården

- Några personalnedskärningar är inte aktuella, däremot har alla fått söka tjänster och lämna sina önskemål i den nya organisationen, berättar Annica Lückner. Vad gäller arbetsorderna så skrivs de än så länge ut på papper, men efter årsskiftet kommer de i mobilen. Då införs också den nya gruppindelningen och poolen startar sin verksamhet.

Sedan hemtjänsten startade sin verksamhet på 1950-talet har en yrkesrollen för de anställda gradvis förändrats. Då var det oftast hemmafruar som jobbade på deltid med att laga mat och städa. I dag innehåller arbetet även vård och omsorg, ibland också kvalificerad sjukvård.

- Det har skett en professionalisering av yrket, säger Gunnel Gyllander. Volymerna har ökat hela tiden men teknik har införts som underlättar arbetet. Nu jobbar vi mer med våra vårdtagare, inte med nycklar och planering. På så sätt kan vi bli bättre och kvalitetssäkra våra åtaganden mot de gamla.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213