Försörjningsstödet tynger socialnämnden

18 augusti 2010

Av det kan man dra slutsatsen att försörjningsstödet, tidigare benämnt socialbidrag, beräknas uppgå till 8.7 mkr på  årsbasis. Fem miljoner finns redan budgeterade, kostnaderna därutöver har kommunstyrelsen lovat att stå för.

- Utifrån det uppdrag vi har och det vi budgeterat för så går vi plus, förklarar nämndens ordförande Bernt Persson (S). Men ett eventuellt överskott för nämnden som helhet kommer givetvis att minska kommunstyrelsens bidrag i motsvarande mån. Så som prognosen ser ut i dag så skulle vi få 3.2 mkr, inte 3,7 som försörjningsstödets överdrag tycks bli.

En del av utbetalningarna är en typ av förskott där det ibland finns möjlighet att så småningom få tillbaka pengarna från Försäkringskassan. Och den processen har han en del att säga om:

- Det innebär en extra arbetsbelastning för oss, eftersom vi måste utreda varje enskilt fall. Även för den enskilde är det otillfredsställande att behöva exponera hela sin livssituation och jag tycker därför att Försäkringskassan borde sköta detta på egen hand. Men lagen är som den är och ett sådant beslut måste tas på riksnivå. 

Se den ekonomiska uppföljningen januari-juli 2010

Rapport om ej verkställda beslut

Socialtjänstlagen stadgar att beslut som ej verkställts inom tre månader ska anmälas till Socialstyrelsen, som i sin tur har möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om att vite ska utdömas. Beloppet kan variera mellan 10 000 och 1 000 000 kronor.

Vid halvårsskiftet hade Mora sex ärenden som dragit över tiden, fyra av dem var dock åtgärdade inom 94-192 dagar. Två återstår, och de hade då dragit över tiden med 295 respektive 702 dagar.

- Nu förklarar vi självfallet läget för Socialstyrelsen när vi inte kan klara att verkställa inom tre månader. Det är mycket svårt att hitta kontaktfamiljer och vi har aldrig blivit dömda att betala vite. Ärendet som dragit över hela 702 dagar gäller bostad för vuxna enligt LSS och i det fallet har personen ifråga tackat nej till två erbjudanden. Men han är alltså inte bostadslös.

Ansökan om stimulansmedel inom äldreomsorgen

Medel finns att söka hos Socialstyrelsen och nämnden beslutade därför att söka följande belopp till tre olika projekt:

  • Utveckling av det sociala innehållet i anhörigstöd (410 tkr)
  • Start av demensteam i hemtjänsten (625 tkr)
  • Läkemedelsgenomgångar i verksamheten (235 tkr)

Handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas

Redan 1998 kom en ny lag om färdtjänst och riksfärdtjänst som då lyftes ur socialtjänstlagen. Anledningen var att de två ansågs höra till mer allmänna trafikfrågor och av det skälet har socialnämnden i Mora kommit överens med kommunstyrelsen om att den ska ta över ansvaret. 

- Det här har vi velat göra länge, berättar Bernt Persson och tillägger att medel för verksamheten kommer att flyttas över till kommunstyrelsens budget.

Ny servicebostad måste starta

Även här kräver LSS att måste beslut vara verkställda inom tre månader och i dagsläget finns redan tre beviljade beslut och två ansökningar om förhandsbesked från andra kommuner. Sammanlagt behövs alltså fem lägenheter och dessa hoppas man kunna ordna på Klockarhagen.

- De som söker har ofta gått ut särgymnasiet och behöver en egen bostad. Personalkostnaderna för fem sådana servicelägenheter är 2.3 mkr och de pengarna finns inte i vår budget. Så därför har vi beslutat att gå till kommunfullmäktige med en begäran om beloppet inför 2011.

Avgifter för tillsyn av läkemedelsförsäljning

I dagsläget finns i kommunen 18 försäljningsställen för receptfria läkemedel. Den övergripande kontrollen sköts av Läkemedelsverket som också beviljar tillstånden. Kommunen har dock ett tillsynsansvar och för detta beslutade socialnämnden att en årlig avgift ska utgå med 1 000 kronor per försäljningsställe.

Två restauranger varnade

Alkohollagen ställer höga krav på de företagare som har beviljats serveringstillstånd för alkoholdrycker. Bland annat måste de ekonomiska åtagandena skötas utan anmärkningar. Inbetalning av skatter är särskilt viktigt och om detta inte görs i tid blir följden en varning. Vid upprepad förseelse återkallas i allmänhet tillståndet.

TN Hotell och Restaurang AB (Lönnkrogen) och Mora IK Fastighetsbolag (FM Mattsson Arena) har båda restförts för skatter och ärendena lämnats till Kronofogden. Båda företagen tilldelades en varning av socialnämnden.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213