Försörjningsstödet mot nya höjder

22 april 2010

- Det är verkligen en dramatisk förändring som dessutom har skett på kort tid, kommenterar socialnämndens ordförande Bernt Persson (S). Bara under mars uppgick kostnaden till 940 tkr och den årsprognos som nu ligger pekar på  ungefär 9 mkr. Den bygger på ett medelvärde av de tre första månaderna, skulle marssiffran användas som utgångspunkt är vi uppe i ca 11 mkr på årsbasis.

Socialnämndens budget ser för övrigt ut att kunna hållas inom tilldelad ram och det alldeles oavsett om försörjningsstödet fortsätter att skena. Det beror på att nämnden endast svarar för kostnaderna upp till de 5 mkr som budgeterats, allt därutöver tar kommunstyrelsen hand om.

- Men under alla omständigheter blir det en stor belastning för kommunen som helhet, säger Bernt Persson.

En titt på styrkortet för mars ger syn för sägen. Antalet hushåll som haft försörjningsstöd mer än 6 månader uppgick till 61, i mars 2009 var siffran 21. I mars i år redovisas 21 nya ärenden, vilket ska jämföras med 6 samma månad 2009.

- Ökningen beror i allt väsentligt på att många inte längre platsar i Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen och därför hamnar de här, förklarar Bernt Persson. Dessutom har många ungdomar idag svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Se ekonomisk uppföljning januari-mars här.

Ökad trygghet på äldreboenden

Om detta har Birgitta Sacrédeus (KD) motionerat och hon vill att "Mora kommun tar initiativ till att ny- eller ombyggnation sker av äldreboende, som byggs i egen regi eller av privat/ideell aktör".

Svaret från tjänstemannahåll - som också blev nämndens svar - är att de 111 servicelägenheter som finns på Noretgården, Spanskgården, Stoltgården och Hanslinden i stort sett uppfyller alla de krav som äldreboendedelegationen i ett betänkande till regeringen föreslår ska gälla för att få gå under beteckningen trygghetsboende.

- Det är bara några detaljer som ska kompletteras i vissa lägenheter, till exempel larm. säger Bernt Persson. Sedan finns det en diskussion om att det saknas centralt belägna lägenheter för äldre, men tyvärr så saknas också byggbar mark i centrum. Man kan också undra hur många som är beredda att betala de hyror som begärs i nybyggda bostäder. Det här är dock inte bara en fråga för socialnämnden utan också för vårt kommunala bostadsbolag Morastrand AB.

Medborgarförslag om att bygga fler äldreboenden

Lisbeth Rosell har lämnat in förslaget och kommentaren från socialförvaltningen är att de 224 äldreboenden som finns, varav 191 särskilda boenden och 33 korttidsplatser, motsvarar behoven. I all synnerhet som ytterligare sex demensplatser tillkommer under sommaren 2010. 

Detta svar ställde sig nämnden bakom i sitt beslut.

Redovisning av brukarenkät

Enkäten avser särskilda boenden inom äldreomsorgen och den genomfördes i slutet av 2009 för att mäta hur nöjda vårdtagarna är med omvårdnads- och serviceinsatser.

- Väldigt kort kan man sammanfatta resultatet med att det som är viktigt har vi bra resultat på medan det är sämre på de mindre viktiga insatserna, säger Bernt Persson.

Se redovisningen här.

Kontroll av receptfria läkemedel - nej tack

Kommunledningskontoret har föreslagit att tillsynen av hur försäljningen bedrivs på andra ställen än apoteken skulle läggas på socialnämnden. Huvudskälet skulle vara att nämnden redan ansvarar för tillsyn av handeln med tobaksprodukter, folköl och nikotintuggummin.

Vid sammanträdet beslutades att inte ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag.

- Vi har helt enkelt inte tid att ta på oss detta, förklarar Bernt Persson. Men det lär väl hamna hos oss i alla fall.

Beviljade bidrag

Hanslinden beviljades det ansökta beloppet 11 000 kronor för sommaraktiviteter, blommor samt julbord.

Adoptionscentrum Dalarna beviljades det ansökta beloppet 1 975 kronor för verksamhetsåret 2010.

Tjejjouren Dalarna beviljades det ansökta beloppet 2 000 kronor för att synliggöra sin verksamhet i Mora under året.

Revisorernas granskning av socialnämnden

Under 2009 har verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen granskats. Därefter har rapport överlämnats till nämnden.

I korthet kan sägas att revisorerna anser att styrprocessen måste utvecklas i verksamhetssystemet Mora Plus IT, eftersom åtagandena där inte styr själva verksamheten i tillräcklig grad. Därmed blir det svårt för nämnden att sköta uppföljningen på ett tillfredsställande sätt.

- Det är rätt kraftig kritik som vi får, medger Bernt Persson. Men personalproblemen har varit stora under en tid och gjort att personalen inte orkat med att fullt ut följa riktlinjerna. Nu är situationen betydligt bättre, turbulensen är borta, och vi är på gång. Men vi ser också att arbetsbelastningen har ökat kraftigt. Personalförstärkningar kan därför komma att krävas.

Socialnämnden beslutade att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med svar och kommentarer över granskningsrapporten.

Läs revisionsrapporten här

Läs svaret från socialnämnden

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 april 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213