Kraftig ökning av vårdtagarnärvaron

17 november 2011
Spanskgården Visa större bild
Spanskgården får 12 nya platser till
en kostnad av sju miljoner.

(Noteringar från socialnämndens sammanträde 2011-11-16)

Sedan planeringssystemet TES infördes är nu siffran uppe på 70.1 %, en nivå som står sig väl i jämförelse med andra kommuner.

TES, som står för Trygghet, Enkelhet, Säkerhet, är ett digitalt planeringssystem för planering av de dagliga insatserna i hemtjänsten. Baserat på biståndsbeslut och tillgängliga resurser skapar systemet en optimal dagsplanering för hemtjänstpersonalen så att all spilltid minimeras. Föga förvånande så används det därför av allt fler kommuner.

- Jag tror att vi har kommit långt när vi har 70.1 % i genomsnitt, säger ordförande Bernt Persson (S). Det är en imponerande ökning som skett sedan i mars då vi låg på 60.8 %. Det här kommer på sikt att ge en kostnadsminskning inom hemtjänsten, även om systemet initialt drar en del kostnader. I övrigt så ser den ekonomiska situationen ut ungefär som planerat. Visserligen är är det ackumulerade resultatet 185 tkr sämre än förra månaden, men vår prognos om ett totalt minus på 3 500 tkr vid årsskiftet kvarstår även om den möjligen är något pessimistisk.

Tilläggas ska också att kostsamarbetet med landstinget har ökat socialnämndens kostnader för maten i Venjan med ca 850 tkr jämfört med budget.

För att klara den akuta situationen inom äldreomsorgen kommer 12 nya platser att skapas på Spanskgården till en kostnad av ca 7 mkr. Ett belopp som måste arbetas in i ramen för 2012. 

Se hela den ekonomiska uppföljningen jan-okt

Beviljade ansökningar om verksamhetsbidrag för år 2012

  • Kvinnogemenskapen Emma, 2.50/invånare (50 350 kronor)
  • Brottsofferjouren, 2.50/invånare (50 350 kronor)
  • BRIS, 4 kronor/barn under 18 år (16 240 kronor)
  • RSMH-Ovansiljan, 438 564 kronor

RSMH-Ovansiljans bidrag avser två tjänster samt 15 000 kronor avseende kostnader för löneadministration.

Nej till införande av LOV inom äldreboende i Mora

Birgitta Sacrédeus (KD) har i en motion föreslagit att Mora kommun ska införa LOV (lagen om valfrihet) för äldreboenden. Lagen innebär att den som har behov av insatser enligt socialtjänstlagen själv ska kunna välja vem som ska utföra dem. Äldreomsorgschefen har i sitt yttrande pekat på att ett införande kräver att det alltid måste finnas en plats tillgänglig på samtliga boenden, med andra ord tomma platser som ger ökade kostnader.

Christina Bröms (C) yrkade på återremiss för att få ett bättre underlag och Ulla Rombo (KD) yrkade på bifall till motionen och i andra hand återremiss.

Vid omröstningen vann beredningens förslag som innebär att LOV skjuts på framtiden. Bröms och Rombo reserverade sig mot beslutet.

- Man måste se på helheten, menar Bernt Persson. Om vi nu skapar 12 nya platser på Spanskgården och ungefär 40 i en kommande nybyggnation och så LOV utanpå detta så kan det lätt bli för många platser.

Dyrare mat från 1 februari

I dagsläget producerar och distribuerar Samhall mat till 54 personer i ordinära boenden i Mora kommun. För detta betalar brukaren 55 kronor per portion. Det nya kostavtalet som tecknats med landstinget innebär dock att lasarettsköket i Mora ska leverera maten från den 1 februari 2012 och avtalet med Samhall sägs därför upp.

När landstinget tar över kommer portionspriset att öka till 85 kronor, en höjning med drygt 50 %.

- Det gör naturligtvis att efterfrågan kommer att minska, konstaterar Bernt Persson. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 november 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213