Kvalitet och utveckling

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra och säkra kvaliteten för att erbjuda insatser av god kvalitet till de människor som behöver hjälp, stöd och behandling. Detta gör vi genom att  ständigt arbeta med uppföljning och utvärdering av verksamheten för att kunna identifiera förbättringsområden och/eller visa på att det vi gör är det rätta. Det handlar också om att säkerställa det vi sagt att vi ska göra. För att veta och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar vi våra metoder för uppföljning och utvärdering kontinuerligt och långsiktigt.

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete


Socialförvaltningen har tagit fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 som innehåller en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras. Det är ett verktyg som vi måste ha för att kunna säkra kvaliteten.

Ledningssystemet ska vara ett stöd för ledningen att göra verksamheten säker och för att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt.

 

Metoder/verktyg för ett systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete

Socialförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på socialförvaltningens insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten.

Metoderna används för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
Följande metoder används är:

 • Nationella brukarundersökningar
 • Nationella resultat (öppna jämförelser, kvalitet och kostnads-effekt-nyckeltal)
 • Egna brukarundersökningar
 • Kollegial granskning (Ärendegranskning SoL och LSS, granskning av HSL journaler)
 • Egenkontroller
 • Synpunkts- och klagomålshantering (Rutiner för hur vi hanterar klagomål och synpunkter)
 • Processkartläggning  (Flödesbeskrivning av våra aktiviteter steg för steg för att finna förbättringsområden)
 • BBIC (Barns Behov i Centrum) Ett system för uppföljning och dokumentation av insatser till barn och ungdomar
 • ASI, (Addiction Severity Index) En systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem
 • Riskanalys
 • Senior Alert
 • Palliativregistret
 • BPSD
 • Avvikelsehantering

Dokumentation av förbättrings- och kvalitetsarbete


En patientsäkerhetsberättelse skrivs årligen och presenterar årets resultat, analys och förbättringsåtgärder.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 

 


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213