Hälso- och sjukvård, rehabilitering

HS-enheten och Rehabenheten

 

Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilda boenden för äldre och bostäder med särskild service för funktionshindrade. En kommun får även erbjuda hemsjukvård till de personer som vistas i kommunen. Kommunens ansvar sträcker sig till och med sjuksköterskenivå. Landstinget ansvarar för läkarvård.

På våra särskilda boenden finns sjuksköterskor dygnet runt. Vid funderingar om medicinska frågor vänder du dig till dem.

Om du bor i trygghetsboende eller i eget hem och om du har beviljats hemsjukvård vänder du dig till hemsjukvårdens sjuksköterskor om du har medicinska frågor.

För personer som bor i trygghetsboende eller i det egna hemmet och inte har hemsjukvård, ansvarar landstinget för sjukvården och då skall du vända dig till vårdcentralen.

 

Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för hälso‐ och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska.

 • När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen kan man få hjälp i hemmet. Man kontaktar vårdcentralen så förmedlar de kontakten med kommunens hemsjukvård. Gäller alla personer, oavsett ålder och sjukdom, både för inskrivna i hemsjukvården samt vid tillfälliga hembesök.

 

Rehabilitering och habilitering

Kommunen har utifrån behovsbedömning ansvar för rehabiliterande och habiliterande åtgärder från arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för dig som:

• bor i särskilt boende, i gruppbostad, stödboende inom LSS, vistas vid korttidsenhet, vid dagverksamhet eller daglig verksamhet.

• bor i eget boende och av medicinska skäl inte kan besöka vårdcentral och/eller har behov av rehabilitering i hemmet. Rehabenhetens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter hjälper dig med rehabiliterande åtgärder för att du ska klara vardagen och kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Exempel på rehabiliterande åtgärder:

• Rörelse- och träningsprogram.

• Träning i vardagliga aktiviteter.

• Utprovning och förskrivning av hjälpmedel som underlättar för dig att klara det dagliga livet.

• Bedömning hur du klarar din vardag i din bostad och utfärdande av intyg inför bostadsanpassning.

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAS och MAR har enligt hälso-och sjukvårdslagen ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen, att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om. MAS har ansvar för att rutinerna för läkemedels-hanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande.

 

Avgifter

Information om avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel finns här. Eller ring avgiftshandläggare på telefon Tel: 0250- 265 23 (0250-264 00 till växeln). Telefontid måndag-fredag 10.00-12.00.

Observera att Landstingets högkostnadsskydd inte gäller för kommunens hemsjukvård.

 

Kontaktinformation

Vid frågor om hemsjukvård kontakta kommunens hemsjukvård om du är inskriven, i övrigt kontakta din vårdcentral Hemsjukvårdens sjuksköterskor/samordnare.

 

Vid frågor om rehabilitering och hjälpmedel kontakta kommunens rehabenhet eller din vårdcentral.

Tel: 0250-269 99, telefontid; måndag - fredag kl. 8-9, övrig tid telefonsvarare.

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Kerstin Sandgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
  Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250-264 11
  Växel: 0250-264 00
 • Mona Stålhandske Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), Enhetschef Rehabenheten
  Mora kommun
  Tel: 0250-269 68
  Växel: 0250-264 00

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213